Popis projektu

Predmetom projektu je výstavba chodníka v obci Bystrička, pričom táto činnosť spadá do aktivity č.1, čo predstavuje oprávnený výdavok. V súčasnosti je situácia nevyhovujúca z dôvodu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a z hľadiska vizuálnej stránky. Základným cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu regiónu,dosiahnuť jeho zviditeľnenie, zaistiť obnovu a rozvoj obce. Súvisiacimi cieľmi projektu, ktoré nadväzujú na tento základný cieľ projektu sú: obnova technickej infraštruktúry obce a zlepšenie základných služieb a život obyvateľov obce, zlepšenie podmienok pre turistov, ktorí navštevujú obec a zabránenie migrácii obyvateľstva, efektívne vplývať na rozvoj rôznych sektorov hospodárstva uvedeného regiónu. Splnenie podmienok poskytnutia príspevku je uvedené v bode 14 ŽoNFP pri jednotlivých podmienkach poskytnutia príspevku v poznámke a v prílohe Projekt realizácie. Splnenie Výberových kritérií pre výber projektov je uvedené v Projekte realizácie bod 14. Preplatenie nenávratného finančného príspevku žiadame formou refundácie.

Oprávnené výdavky projektu : 35 000,00 €
Neoprávnené výdavky projektu : 26 510,94 €
Celkové výdavky projektu : 61 510,94 €

Viac
Subjekt
Obec Bystrička
Miesta realizácie
Bystrička
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2022 - 01.12.2022
Celková suma
35,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba chodníka v obci Bystrička - Ži…
Typ
6B. Podpora na inve…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
26.10.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
50,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovatívnych prvkov alebo postupov použitých v projektoch
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vysadenej zelene v území (stromy, kríky)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
-
Cieľ
1479,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaná miestna cesta - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaná lávka - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaný most - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaný chodník - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
194,53 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované záchytné parkovisko - počet
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaná autobusová zastávka - počet
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaná a modernizovaná miestna cesta - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaná a modernizovaná lávka - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný a modernizovaný most - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný a modernizovaný chodník - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované a modernizované záchytné parkovisko - počet
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaná a modernizovaná autobusová zastávka - počet
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov IČO
Názov
Ing. Peter Ošvát - OPEN
IČO
10888471
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.