Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava – Vrakuňa, projektová príprava (DSPRS) a realizácia

Železnice Slovenskej republiky

Popis projektu

Predmetom projektu je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS), zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, následná výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy (ďalej aj „TIOP č. 7“) vo Vrakuni, ako aj zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti počas realizácie stavby a vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby.

Cieľom stavby je presmerovanie prímestskej dopravy z individuálnej dopravy na koľajovú dopravu, ako aj prevzatie dopravy zo zaťažených tratí z cestnej hromadnej dopravy – autobusov na veľkokapacitnú železničnú dopravu.

Projekt priamo nadväzuje na národný projekt „ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.1, 2, 4, 5, 6, 7 - projektová dokumentácia (DÚR)“, v rámci ktorého bola pre TIOP č. 7 dodaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a zabezpečené právoplatné územné rozhodnutie.

Ide o projekt, v rámci ktorého budú realizované stavebné práce, kde (budúci) zhotoviteľ stavby zabezpečuje aj vypracovanie DSPRS, realizáciu inžinierskych činností a majetkovoprávne vysporiadanie. Stavba bude realizovaná podľa „Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“, pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom („Žltá kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu „Conditions of Contract for Plant and Design-Build“, First Edition 1999 („yellow book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC) Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov – SACE v roku 2008.

Predmetom projektu je:

  • vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS),
  • zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti pre DSPRS, vrátane vypracovania technického posúdenia možnosti zníženia hluku a vibrácií, 
  • TSI (technické špecifikácie interoperability) posúdenie DSPRS, 
  • zabezpečenie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov.
  • realizácia stavebných prác (v tejto položke je zahrnutá aj cena za SO - Protihlukové steny),
  • zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti počas realizácie stavby, vrátane vypracovania vibroakustickej štúdie na preukázanie prijatých opatrení u stacionárnych a mobilných zdrojov hluku a vibrácií, 
  • TSI posúdenie stavby porealizačné, 
  • vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby.

Realizáciou stavby TIOP č. 7 sa dosiahne napojenie na existujúcu infraštruktúru – železničnú, cestnú a siete mestskej hromadnej dopravy (ďalej len „MHD“). Realizáciou aktivít projektu bude vybudovaný prestupný terminál osobnej prepravy medzi vlakovou, autobusovou a trolejbusovou dopravou. Hlavným obslužným prvkom TIOP č. 7 bude nová železničná zastávka s názvom „Bratislava-Vrakuňa“. Bude situovaná na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati Bratislava Nové Mesto – Komárno, pričom v budúcnosti je pravdepodobné zdvojkoľajnenie tejto trate, prípadne jej vybratých medzistaničných úsekov.

Úlohou TIOP č. 7 je umožniť cestujúcim v rámci integrovaného dopravného systému (ďalej len “IDS”) bezproblémový a rýchly prestup z prostriedkov koľajovej dopravy IDS na MHD IDS a opačne, resp. umožnenie prestupu medzi viacerými dopravnými druhmi a presmerovanie ostatných dopravných módov na železničnú dopravu. K bezproblémovému prestupu osôb má slúžiť navrhované stavebné riešenie a technické vybavenie TIOP č. 7.

Prijímateľom národného projektu sú v zmysle Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“), prioritnej osi č. 3 Verejná osobná doprava, investičnej priority 7ii) Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility Železnice Slovenskej republiky (ďalej „ŽSR“). ŽSR sú subjektom, ktorý svojou činnosťou prispieva k implementácii a napĺňaniu cieľov OPII a sú oprávneným žiadateľom/prijímateľom.

Hlavným predmetom činnosti ŽSR je najmä správa a prevádzka železničnej infraštruktúry (ďalej len „ŽI“), poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou
ŽI, zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí, budovanie a údržba železničnej infraštruktúry a ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri.

ŽSR sú podľa zákona prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. Vo svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia, železničné stanice a pod..

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.12.2023
Celková suma
4,311,865 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
149,163 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita č. 1: Projektová príprava
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
31.03.2022
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita č. 2: Realizácia stavebných pr…
Typ
C. Výstavba a moder…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
31.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DSPRS

faktúra č. 202211037

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
149,163 €
Schválené na preplatenie
149,163 €
Realizácia
-
Názov

DSPRS

faktúra č. 202211037

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
149,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov IČO
Názov
TSS GRADE, a.s.
IČO
35802723
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.