Popis projektu

Obec Švošov s rozlohou 427 ha, s počtom obyvateľov 861 sa nachádza v časti dolný Liptov v okrese Ružomberok, z jednej strany obklopený Chočskými vrchmi a z druhej riekou Váh. Obec patrí do Občianskeho združenia „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov". Hlavným cieľom projektu je skvalitniť prepojenie medzi vidieckou oblasťou a širšou dopravnou sieťou a zlepšiť rozvoj miestneho ekonomického rozvoja a to rekonštrukciou odvodnenia miestnej komunikácie, prostredníctvom osadenia odvodňovacieho kanála.  Kvalitnou personálnou politikou obce bude zabezpečený plynulý priebeh realizácie a udržania výsledkov projektu. Projekt je prevádzkovo, technicky i finančne udržateľný. Hlavná aktivita je navrhnutá tak, aby bol naplnený strategický cieľ intervenčnej stratégie CLLD – Zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu dolný Liptov a skvalitnenie života v regióne dolný Liptov prostredníctvom zlepšovania služieb pre obyvateľov a podmienok pre podnikanie. Projekt prispieva k fokusovej oblasti s názvom 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.- prispieva k ekonomickému rozvoju a k zlepšeniu životného prostredia (viď príloha Projekt realizácie časť 7). Projekt je v súlade s PHSR a stratégiou CLLD (bližší popis v prílohe Projekt realizácie). Výdavky spĺňajú zásadu riadneho finančného hospodárenia, ktorá zahŕňa zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, účinnosti, podľa čl. 30 nariadenia 966/2012 a zároveň spĺňajú aj účelnosť v zmysle § 2 ods. 2 písm. o) zákona o finančnej kontrole. Bližší popis oprávnených výdavkov (rekonštrukcia odvodnenia) je súčasťou ŽoNFP a jej príloh (Projekt realizácie). Žiadateľ ako verejný obstarávateľ postupoval v zmysle § 2 odseku 1 zákona č. 315/2016 Z. z a zároveň v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z Zákona o verejnom obstarávaní. VO je ukončené a sociálny aspekt vo VO bol dodržaný. Spôsob financovania je formou refundácie. Podmienka č. 2.9.13 - Projekt spĺňa podmienku zákazky s nízkymi hodnotami podľa §117 a §5 zákona č. 343/2015 (viď pr. Projekt realizácie). Projekt je navrhnutý tak, aby po ukončení realizácie bol plne funkčný a životaschopný, neumožňuje umelé rozdeľovanie projektu na etapy.

Viac
Subjekt
Obec Švošov
Miesta realizácie
Švošov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2022 - 01.06.2023
Celková suma
15,282 €
Vlastné zdroje
764 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia odvodenia miestnej komuni…
Typ
6B. Výstavba, rekon…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
13.10.2022
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra 2022039

Faktúra - rekonštrukcia odvodnenia

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Faktúra 2022039

Faktúra - rekonštrukcia odvodnenia

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov IČO
Názov
ŠOMI building, s.r.o.
IČO
50562860
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.