Popis projektu

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. Okrem vyššie uvedeného, úrad vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním a ďalšie úlohy zadefinované v rámci zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Projekt  (ďalej len „projekt“) je zameraný na zabezpečenie refundácie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov úradu, čím podporí zamestnancov podieľajúcich sa na efektívnom a účinnom zabezpečení odborných úloh, ktoré úrad vykonáva v rámci kontroly verejného obstarávania v projektoch spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) a zároveň podporí zamedzenie ich fluktuácie.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej aktivity s názvom  Prostredníctvom tejto aktivity sa bude pokračovať v stabilizácii administratívnych kapacít úradu (ďalej len „AK EŠIF“) potrebných pre vykonávanie štátnej správy v oblasti kontroly verejného obstarávania a dohľadu nad verejným obstarávaním v rámci projektov spolufinancovaných z EŠIF.

Oprávnenými AK EŠIF je 25 zamestnancov úradu, ktorých počet bol schválený vládou SR, konkrétne Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 181 z 11.04.2017 k Analýze stavu a určeniu počtu administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020. Tento počet bol následne potvrdený Uznesením vlády SR č. 489 z 8. septembra 2021 k Prehodnoteniu a aktualizácii počtu administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 a k návrhu na zmenu niektorých uznesení vlády SR. Títo zamestnanci vykonávajú oprávnené činnosti vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných Dohôd o spolupráci, uzavretými medzi centrálnym koordinačným orgánom a úradom, a platného Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 a sú v súlade s ich opisom činnosti štátnozamestnaneckého miesta.

Aktivita projektu svojim zameraním nadväzuje na aktivity nasledovných projektov, v rámci ktorých bola financovaná skupina výdavkov 521 - Mzdové výdavky:

- projekt  s ITMS2014+ kódom 301011 v schválenej finančnej výške 2 130 745,50 EUR, reálne ukončený v roku 2018;

- projekt  s ITMS2014+ kódom 301011v schválenej finančnej výške 884 819,10 EUR, reálne ukončený v roku 2019;

- projekt  s ITMS2014+ kódom 301011v schválenej finančnej výške 1 027 428,60 EUR, reálne ukončený v roku 2020;

- projekt  s ITMS2014+ kódom 301011v schválenej finančnej výške 927 306,00 EUR, reálne ukončený v roku 2021.

Projekt bude realizovaný v období 01 – 03/2022 v celkovom trvaní 3 mesiacov. 

Merateľným ukazovateľom projektu je  v celkovej výške 23,75 pracovníkov v prepočte na FTE, ktorý bol určený na základe priebežných monitorovacích údajov za príslušné obdobie realizácie projektu.

Viac
Subjekt
Úrad pre verejné obstarávanie
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2022 - 01.03.2022
Celková suma
192,397 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie mzdových výdavkov AK ÚVO
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
23,85 (FTE)
Cieľ
23,75 (FTE)
Naposledy aktualizované
22.12.2022
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.