Popis projektu

Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na významnej obnove Mestského úradu na ul. Nám. slobody 1 v Krompachoch za účelom zníženia spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy na úroveň ultranízkoenergetických budov. Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom opatrení na zníženie energetickej náročnosti budovy vyplývajúcich z vypracovaného energetického auditu:

a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií zateplením, 

b) modernizácia systémov prípravy teplej vody (tepelné čerpadlo), osvetlenia (LED), nútené vetranie s rekuperáciou tepla v odvádzanom vzduchu za účelom zníženia spotreby energie,

c) inštalácia systémov merania a riadenia (súčasť VZT),

d) inštalácia fotovoltaických zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energei v budove. 

1. Zefektívniť spotrebu energie pri prevádzke verejnej budovy

2. Zvýšiť kvalitu a úroveň verejnej budovy ako majetku samosprávy

3. Zvýšiť ochranu životného prostredia prostredníctvom zníženia množstva znečisťujúcich látok

4. Znížiť produkciu emisií skleníkových plynov do ovzdušia

5. Zvýšiť reprezentačnú úroveň verejnej budovy

obyvatelia mesta a širokého okolia, verejnosť, návštevníci, zahraniční turisti

Projekt a jeho realizácia je navrhovaná prostredníctvom 1 hlavnej aktivity ktorá je vo vecnom súlade s typom oprávnených aktivít definovaných vo výzve na predkladanie ŽoNFP.

Začiatok realizácie projektu: 04/2022

Koniec realizácie projektu: 09/2022

Celkové trvanie projektu: 6 mesiacov

Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, obec: Krompachy, katastrálne územie: Krompachy

P0080 - Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE - 10,80 MWh/rok

P0084 - Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE - 90,30 MWh/rok

P0103 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov - 60,09 t ekviv. CO2

P0250 - Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove - 4 

P0470 - Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie -  1 

P0612 - Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek - 2.214,50 m2

P0627 - Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti - 54,5782 MWh/rok

P0628 - Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti - 211, 2253 MWh/rok

P0687 - Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách - 156 647,0971 kWh/rok

P0689 - Zníženie potreby energie vo verejných budovách - 288.876,6414 kWh/rok

P0691 - Zníženie produkcie emisií NOx - 45, 9100 kg/rok

P0692 - Zníženie produkcie emisií PM10 - 1, 6970 kg/rok

P0694 - Zníženie produkcie emisií SO2 - 8, 4820 kg/rok

P0701 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách - 212.035,0612 kWh/rok

P0705 - Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov - 0,0108 MWe

P0706 - Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov - 0,0808 MW

P0707 - Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov - 0,0700 MWt

Viac
Subjekt
Mesto Krompachy
Miesta realizácie
Krompachy
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2022 - 01.07.2023
Celková suma
601,899 €
Vlastné zdroje
30,095 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
16.09.2022
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
28.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
10,8 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0096 (MWe)
Cieľ
0,0108 (MWe)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0096 (MW)
Cieľ
0,0108 (MW)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
211,2253 (MWh/rok)
Cieľ
211,2253 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
158359,9578 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
281407,4136 (kWh/rok)
Cieľ
278401,4694 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
52,8654 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
214353,5627 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
60,09 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,697 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
8,482 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
45,91 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2044,86 (m2)
Cieľ
2044,86 (m2)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 06032023

Vlastník dokladu
Mesto Krompachy
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
187,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 04042023

Vlastník dokladu
Mesto Krompachy
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
214,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 04042023

Vlastník dokladu
Mesto Krompachy
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
214,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 07062023

Vlastník dokladu
Mesto Krompachy
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
42,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 07062023

Vlastník dokladu
Mesto Krompachy
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
42,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 04062023

Vlastník dokladu
Mesto Krompachy
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
336,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 04062023

Vlastník dokladu
Mesto Krompachy
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
336,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
MIGI, spol. s r.o.
IČO
36187232
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.