Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb. Stanovený cieľ sa naplní vybudovaním novej cyklodopravnej trasy spájajúcej obec Ladce a centrum mesta Púchov v  dĺžke 11,1 km s prepojením na obec Lednické Rovne v dĺžke 505 m, celkovo 11,6 km. Cyklistická komunikácia je priamym pokračovaním cyklotrasy Časť 4: úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ladce, ktorá je momentálne v stave spracovania dokumentácie a získania povolenia pre stavebné povolenie. V meste Púchov cyklotrasa vyúsťuje do jeho centra a prostredníctvom siete miestnych komunikácii umožňuje obyvateľom nemotorovú prepravu za prácou a lepšiu dostupnosť služieb. Mesto Púchov zároveň pripravuje Koncepciu cyklodopravy v meste Púchov, kde bude zohľadnená existencia realizovanej cyklotrasy a umožní plynulé pokračovanie cyklistov po segregovaných cyklotrasách alebo cyklokoridoroch v meste.

Vďaka účelovej komunikácii, ktorá na budovaný úsek nadväzuje po korune hrádze (648 m) sa cyklisti dostanú k pokračovaniu budovaného cyklochodníka po ochrannej hrádzi. Dĺžka tejto časti budovanej cyklotrasy je 657 m a bude financovaná z vlastných zdrojov žiadateľa (nezapočítava sa do merateľného ukazovateľa). Ten sa napojí na už existujúci úsek Púchov – Nosická priehrada, vedúci priamo do kúpeľov Nimnica.

Cyklotrasa prepája viacero regionálne významných zamestnávateľov a tiež viaceré väčšie sídla, čím umožní prepravu za prácou, službami a oddychom obyvateľom mesta, a taktiež obyvateľom z priľahlých obcí do priemyselných, obchodných a kultúrnych centier v blízkom okolí.

Cyklodopravným prepojením dotknutých sídiel, ktoré sú predmetom predkladaného projektu, sa jednoznačne prispeje k naplneniu špecifického cieľa 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, a taktiež k investičnej priorite 7.1 Podpora  nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. Projekt je svojim charakterom v súlade so stratégiou IROP, Prioritnou osou 7 – REACT-EU.

Predkladaný projekt je v súlade s globálnym cieľom IROP, teda prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb, s dopadom na vyvážený a územný udržateľný rozvoj, hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť regiónov, miest a obcí. Projekt prispeje k podpore bezpečnej a ekologickej dopravy v Trenčianskom kraji.

V rámci problematiky dopravnej obslužnosti je dôležitým cieľom Stratégie využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry prepojenie najvýznamnejších sídelných, regionálnych a dopravných väzieb v extraviláne, ktoré majú potenciál dosiahnuť vyššie zastúpenie cyklistickej dopravy v deľbe prepravnej práce. Prirodzeným vyústením tohto procesu bol návrh na vytvorenie kostrovej siete hlavných cyklotrás dopravno-obslužného charakteru v extraviláne. Táto potreba sa javila najvýraznejšie v oblasti Považia naprieč územím Trenčianskeho kraja od Hornej Stredy až po Plevník–Drieňové s napojením na cyklotrasy susedných krajov. Budovaný úsek je 5. úsekom Vážskej cyklomagistrály, ktorá bude po dobudovaní tvoriť súvislé prepojenie Trenčianskeho kraja s Trnavským a Žilinským krajom v celkovej dĺžke viac ako 100 km.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Púchov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2023 - 01.12.2023
Celková suma
9,144,946 €
Vlastné zdroje
457,247 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Doplnková cyklistická infraštruktúra
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
02.02.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.11.2023
Názov
Výstavba cyklistickej komunikácie
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
02.02.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
02.02.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.11.2023
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
11,596 (km)
Cieľ
11,596 (km)
Naposledy aktualizované
22.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA č. 1 - úsek 5

FA č. 1 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 1 - úsek 5

FA č. 1 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

FA č. 2 - úsek 5

FA č. 2 - úsek 5.

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

FA č. 2 - úsek 5

FA č. 2 - úsek 5.

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 3 stavebné práce - úsek 5.

FA č. 3 stavebné práce - úsek 5.

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,822,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

FA č. 3 stavebné práce - úsek 5.

FA č. 3 stavebné práce - úsek 5.

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

FA č. 3 stavebné práce - úsek 5.

FA č. 3 stavebné práce - úsek 5.

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,822,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 3 stavebné práce - úsek 5.

FA č. 3 stavebné práce - úsek 5.

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 4 - úsek 5

FA č. 4 úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
709,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 4 - úsek 5

FA č. 4 úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 4 - úsek 5

FA č. 4 úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
709,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

FA č. 4 - úsek 5

FA č. 4 úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

FA č. 5 - úsek 5

FA č. 5 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,720,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

FA č. 5 - úsek 5

FA č. 5 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

FA č. 5 - úsek 5

FA č. 5 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 5 - úsek 5

FA č. 5 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,720,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 6 - úsek 5

FA č.6 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 6 - úsek 5

FA č.6 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,070,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 6 - úsek 5

FA č.6 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,070,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Fa č. 6 - úsek 5

FA č.6 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

FA č. 8 - úsek 5

FA č. 8 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 8 - úsek 5

FA č. 8 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 8 - úsek 5

FA č. 8 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

FA č. 8 - úsek 5

FA č. 8 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

FA č. 7 - úsek 5

Fa č. 7 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 7 - úsek 5

Fa č. 7 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 7 - úsek 5

Fa č. 7 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

FA č. 7 - úsek 5

Fa č. 7 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.