Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb. Stanovený cieľ sa naplní vybudovaním novej cyklodopravnej trasy spájajúcej obec Ladce a centrum mesta Púchov v  dĺžke 11,1 km s prepojením na obec Lednické Rovne v dĺžke 505 m, celkovo 11,6 km. Cyklistická komunikácia je priamym pokračovaním cyklotrasy Časť 4: úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ladce, ktorá je momentálne v stave spracovania dokumentácie a získania povolenia pre stavebné povolenie. V meste Púchov cyklotrasa vyúsťuje do jeho centra a prostredníctvom siete miestnych komunikácii umožňuje obyvateľom nemotorovú prepravu za prácou a lepšiu dostupnosť služieb. Mesto Púchov zároveň pripravuje Koncepciu cyklodopravy v meste Púchov, kde bude zohľadnená existencia realizovanej cyklotrasy a umožní plynulé pokračovanie cyklistov po segregovaných cyklotrasách alebo cyklokoridoroch v meste.

Vďaka účelovej komunikácii, ktorá na budovaný úsek nadväzuje po korune hrádze (648 m) sa cyklisti dostanú k pokračovaniu budovaného cyklochodníka po ochrannej hrádzi. Dĺžka tejto časti budovanej cyklotrasy je 657 m a bude financovaná z vlastných zdrojov žiadateľa (nezapočítava sa do merateľného ukazovateľa). Ten sa napojí na už existujúci úsek Púchov – Nosická priehrada, vedúci priamo do kúpeľov Nimnica.

Cyklotrasa prepája viacero regionálne významných zamestnávateľov a tiež viaceré väčšie sídla, čím umožní prepravu za prácou, službami a oddychom obyvateľom mesta, a taktiež obyvateľom z priľahlých obcí do priemyselných, obchodných a kultúrnych centier v blízkom okolí.

Cyklodopravným prepojením dotknutých sídiel, ktoré sú predmetom predkladaného projektu, sa jednoznačne prispeje k naplneniu špecifického cieľa 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, a taktiež k investičnej priorite 7.1 Podpora  nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. Projekt je svojim charakterom v súlade so stratégiou IROP, Prioritnou osou 7 – REACT-EU.

Predkladaný projekt je v súlade s globálnym cieľom IROP, teda prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb, s dopadom na vyvážený a územný udržateľný rozvoj, hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť regiónov, miest a obcí. Projekt prispeje k podpore bezpečnej a ekologickej dopravy v Trenčianskom kraji.

V rámci problematiky dopravnej obslužnosti je dôležitým cieľom Stratégie využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry prepojenie najvýznamnejších sídelných, regionálnych a dopravných väzieb v extraviláne, ktoré majú potenciál dosiahnuť vyššie zastúpenie cyklistickej dopravy v deľbe prepravnej práce. Prirodzeným vyústením tohto procesu bol návrh na vytvorenie kostrovej siete hlavných cyklotrás dopravno-obslužného charakteru v extraviláne. Táto potreba sa javila najvýraznejšie v oblasti Považia naprieč územím Trenčianskeho kraja od Hornej Stredy až po Plevník–Drieňové s napojením na cyklotrasy susedných krajov. Budovaný úsek je 5. úsekom Vážskej cyklomagistrály, ktorá bude po dobudovaní tvoriť súvislé prepojenie Trenčianskeho kraja s Trnavským a Žilinským krajom v celkovej dĺžke viac ako 100 km.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Púchov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2023 - 01.12.2023
Celková suma
8,971,386 €
Vlastné zdroje
448,569 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
02.02.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Doplnková cyklistická infraštruktúra
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
02.02.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba cyklistickej komunikácie
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
02.02.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.07.2023
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
11,596 (km)
Naposledy aktualizované
23.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA č. 1 - úsek 5

FA č. 1 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 1 - úsek 5

FA č. 1 - úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

FA č. 2 - úsek 5

FA č. 2 - úsek 5.

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

FA č. 2 - úsek 5

FA č. 2 - úsek 5.

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 3 stavebné práce - úsek 5.

FA č. 3 stavebné práce - úsek 5.

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,822,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

FA č. 3 stavebné práce - úsek 5.

FA č. 3 stavebné práce - úsek 5.

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

FA č. 3 stavebné práce - úsek 5.

FA č. 3 stavebné práce - úsek 5.

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,822,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 3 stavebné práce - úsek 5.

FA č. 3 stavebné práce - úsek 5.

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 4 - úsek 5

FA č. 4 úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
709,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 4 - úsek 5

FA č. 4 úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 4 - úsek 5

FA č. 4 úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
709,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

FA č. 4 - úsek 5

FA č. 4 úsek 5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.