Popis projektu

Hlavným cieľom projektu s názvom (ďalej aj "projekt") je regenerácia vnútrobloku mestského sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Konkrétnym cieľom projektu bude "Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach". Uvedený cieľ projektu z OP - IROP prispieva k naplneniu prioritnej osi č.7 REACT-EU, Investičnej priority č. 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Špecifického cieľa č. 7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Stanovený cieľ sa dosiahne realizáciou hlavnej aktivity, ktorou je podľa výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87 - Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk = :ktorá spadá pod oprávnenú aktivitu v rámci Špecifického cieľa č. 7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Oprávnenou podporou projektu (regenerácia vnútrobloku) v rámci bude mestský sídliskový vnútroblokový priestor nachádzajúci sa v Trnavskom samosprávnom kraji, okres Galanta, mesto Sereď, vnútroblok na Garbiarskej ulici.

Podľa LV č.591 sa riešené územie vnútrobloku vo vlastníctve mesta Sereď o ploche nachádza na parc. číslo 3063/4 v k.ú. mesta Sereď. Územie je ohraničené zo severnej strany hlavnou dopravnou tepnou na ulici Námestie Slobody a Šintavská ul., ktorá sa nachádza na parcele číslo 2812/1, 3063/1, 3063/2 a 3063/127 zo západnej a južne strany je ohraničené existujúcimi objektmi komplexnej bytovej výstavby nachádzajúcimi sa na p. č. 3128/1, 3063/1 a 3063/94 a na východnej strane objektmi na p.č. 3063/1. Uvedený vnútroblok podľa územnoplánovacej dokumentácie je charakteristický svojou dominantnou funkciou bývania. Tento vnútroblok predstavuje priestor prislúchajúci k bytovým a polyfunkčným objektom s dominantnou obytnou funkciou, ktoré tento priestor ohraničujú a definujú. Jeho funkčné využitie je pokračovaním obytných priestorov prislúchajúcich bytových objektov v exteriérovom priestore.

Dosiahnutie stanoveného cieľa budeme sledovať pomocou merateľných ukazovateľov projektu podľa pr.č.3 výzvy:

1) kód P0620 - Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR,

2) kód P0679 - Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach.

Navrhovaná rozloha renovovaných/novovytvorených verejnosti prístupných otvorených priestranstiev je v rámci projektu 11 655 m2.

V rámci projektu je navrhovaná nasledovná realizácia stavebných objektov:
SO 101 - Vegetačné úpravy
SO 201 - Prvky urbánneho designu
SO 301 - Stavebná úprava komunikačnej siete
SO 401 - Výmena vonkajšieho osvetlenia

Plán začiatku realizácie stavebných prác je od 05/2023 a ukončenie prác je naplánované na 12/2023.

Projekt sa týka revitalizovaného otvoreného priestranstva vnútrobloku mimo UMR. Projekt prispieva k princípu udržateľného rozvoja: 1. Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov a 2. Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzanie a riadenie rizika. Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie.

Viac
Subjekt
Mesto Sereď
Miesta realizácie
Sereď
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.12.2023
Celková suma
541,212 €
Vlastné zdroje
27,061 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Regenerácia vnútroblokov sídlisk s upla…
Typ
H. RIUS_bez UMR_Reg…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
19.09.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
11655,0 (m2)
Cieľ
11655,0 (m2)
Naposledy aktualizované
27.12.2023
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č.20230048

Faktúra č.20230048 Green Project s.r.o. SO101 Vegetačné úpravy

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Faktura c.0382023

Faktura c.0382023_ŠuranM s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Faktura c.0462023 ŠuranM s.r.o.

Faktura c.0462023_ŠuranM s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Faktura c.0482023 Crew s.r.o. - prvky

Faktura c.0482023 Crew s.r.o. - prvky

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Faktura c.20230045 Green project s.r.o. - zeleň

Faktura c.20230045 Green project s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Faktura c.0522023

Faktura c.0522023

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Faktura c.0522023

Faktura c.0522023

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura c.0502023_Crew s.r.o._SO201 Prvky urb.designu

Faktura c.0502023

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Faktura c.0502023_Crew s.r.o._SO201 Prvky urb.designu

Faktura c.0502023

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
green project , s.r.o.
IČO
36726885
Názov
Crew, s. r. o.
IČO
44506457
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.