Popis projektu

V obci Pata je eminentný záujem o umiestnenie detí vo veku 3-5 rokov v materskej škole („MŠ“) a tento nedostatok v žiadnom prípade nemožno riešiť neúmerným zvyšovaním počtu detí na triedu. Kapacita existujúcej budovy MŠ nie je postačujúca pre súčasný počet detí a počet prihlášok do MŠ každoročne vysoko prekračuje voľné miesta v škôlke. V súčasnosti máme v budove vytvorených 5 tried pre jednotlivé vekové kategórie, pričom počet detí v triede je viac ako 25, čo je už na hrane priestorových možností škôlky a práve prioritne z týchto dôvodov je rozšírenie kapacity MŠ vzhľadom na súčasný stav nevyhnutné.

Vytvorenie vhodných podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí vo veku 3 – 5 rokov v obci Pata s dôrazom na prvky inkluzívneho vzdelávania.

Špecifickými cieľmi budú:

  1. Zabezpečenie dostatočného počtu priestorových kapacít MŠ vzhľadom na narastajúci počet detí vo veku 3-5 rokov.
  2. Rekonštrukcia existujúcich priestorov MŠ za účelom modernizácie priestorov
  3. Vytvorenie podmienok a priestorov pre integráciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  4. Posilnenie možnosti návratu žien po materskej dovolenke do pracovného procesu.

Cieľ priamo zdôrazňuje ťažisko prioritnej osi 2 IROP a špecifického cieľa 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ. Špecifické ciele projektu sú v priamej súvislosti s očakávanými výsledkami podpory IROP.


Vytvorením nových kapacít, modernizáciou existujúcich priestorov MŠ a úpravou systému vzdelávania v MŠ Pata sa sprístupní predprimárne vzdelávanie pre väčšiu skupinu detí v obci a podporí sa skvalitnenie vzdelávania a starostlivosti zindividuálnením prístupu pracovníka k deťom. Tento prístup zvýši prosperitu dieťaťa a poskytne kvalitný základ pre celoživotné vzdelávanie a bude mať vo všeobecnosti pozitívny dopad na sociálny aj hospodársky rozvoj spoločnosti. Nedostatok kapacít v materských školách je jedným z vážnych dôvodov nízkej miery zamestnanosti žien na Slovensku a nepriaznivo ovplyvňuje populačný vývoj v celej SR.

1. Výstavba nového pavilónu materskej školy

2. Obnova malieb stien existujúceho objektu materskej školy

Sprievodnými aktivitami bude Riadenie projektu a Informovanosť a komunikácia.

V rámci cieľov do roku 2020 Európska Komisia (ďalej len „EK“) stanovila, aspoň 95 % detí vo veku od 4 rokov do veku, v ktorom majú začať povinnú školskú dochádzku, by sa malo zúčastniť predprimárneho vzdelávania. Súčasná hodnota hrubej zaškolenosti detí vo veku 3-5 rokov za rok 2020 v obci predstavuje hodnotu cca 65 %. Po realizácii projektu definujeme plánovanú hodnotu na minimálne 90 % a tak by sme sa priblížili k cieľovej hodnote podľa EK.

Viac
Subjekt
Obec Pata
Miesta realizácie
Pata
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.12.2023
Celková suma
530,900 €
Vlastné zdroje
26,545 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Obnova náteru stien existujúceho objek…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba nového pavilónu materskej školy
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
-
Cieľ
133,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
-
Cieľ
1394,38 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.