Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami pripojenia pre školy (EDUNET_SK)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Popis projektu

Cieľom projektu EDUNET_SK je zabezpečiť širokopásmový a bezpečný internet do každej materskej, základnej,strednej školy, centrá voľného času, centrá špeciálno pedagogického poradenstva,školské kluby a elokované pracoviská škôl. Dôležitý je digitálny vzdelávací obsah, kvôli ktorému je  z dôvodu efektívnej prevádzkovateľnosti potrebné zabezpečiť dostatočnú prenosovú kapacitu pre realizáciu vyučovania, v neposlednom rade aj v krízových situáciách vo forme hybridného alebo plne dištančného vzdelávania. Tento je primárne určený pre základné a stredné školy, čiastočne pre materské školy.

Zohľadniť najnovšie trendy využívania digitálnych technológií vo vzdelávaní, ktoré majú byť v prvom rade nástrojom pre žiaka na učenie a až potom nástrojom pre učiteľa na vyučovanie.

Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb pre školy v SR pre zabezpečenie hybridného vzdelávania žiakov. Podpora dištančného vzdelávania v situáciách neumožňujúcich prezenčnú výučbu žiakov a študentov v krízovej situácii alebo v čase krízy vyvolanej pandémiou COVID-19

Cieľom projektu je eliminovať negatívne dopady krízových situácii na proces vzdelávania žiakov a študentov škôl, primárne eliminovať negatívne dopady vyvolané pandémiou COVID-19 poskytnutím telekomunikačných a dátových služieb pre školy v SR pre zabezpečenie hybridného prípadne dištančného vzdelávania žiakov. V súvislosti s pandémiou COVID-19 a na základe usmernení Ministerstva školstva resp. iných autorít v čase COVID-19 prešli školy a školské zariadenia na dištančné (on-line) vzdelávanie žiakov. Vznikla tak masívna potreba využívania digitálnych a technických prostriedkov určených pre tento spôsob komunikácie v procese vzdelávania žiakov a študentov. 

Existujúce dátové pripojenie najmä na školách bolo v mnohých prípadoch nepostačujúce. Táto situácia urýchlila migráciu škôl do projektu EDUNET_SK, nakoľko poskytovanie on-line vyučovania v rámci pôvodných pripojení škôl  (projekt Infovek2) bolo veľmi obtiažne resp. nebolo možné.

Cieľom projektu EDUNET_SK je poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb pre školy v SR prostredníctvom virtuálnej privátnej siete s centrálnym prestupom do internetu. Technické riešenie týchto služieb má prísne kritériá na bezpečnosť, kvalitu a garanciu poskytovaných služieb. Jedná sa o centrálne manažované riešenie siete s nepretržitým dohľadom prevádzky, ktoré zároveň vytvára bezpečné prostredie pre ministerstvom poskytované IT projekty (EVSRŠ, KomposyT, e-Test), distribúciu digitálneho vzdelávacieho obsahu (RSOV, DEO, e-aktovka), on-line testovanie a dostupnosť agendových systémov rezortu (Rezortný informačný systém / Eduzber, Edičný portál), čím prispieva k naplneniu špecifického cieľa podpory dostupnosti digitálnych technológii v procese vzdelávania s dôrazom na zavedenie inteligentných riešení do vzdelávania v hybridnej - prezenčnej aj dištančnej forme v čase krízy spojenej s pandémiou COVID-19.

Centralizovaný model služieb siete EDUNET_SK predstavuje jeden z modelov s najvyšším stupňom bezpečnosti tak, že je možná dôsledná kontrola nad prichádzajúcou a odchádzajúcou dátovou prevádzkou. To umožňuje v prípade potreby počas špecifických aktivít (napr. on-line testovanie žiakov) z centrálneho bodu sieť dynamicky konfigurovať a izolovať od verejného internetu a zamedziť tak možným útokom. Selektívne centralizovaný model taktiež umožňuje povoliť alebo zakázať komunikáciu medzi zvolenými servermi a školami.  

Šírka prenosového pásma v jednotlivých školách záleží od geografickej lokality v ktorej sa daná škola nachádza. Projekt EDUNET_SK je prioritne určený pre školy, v ktorých prebieha sústavná výučba a príprava na povolanie a najmä pre školy, ktoré vo vyučovacom procese aktívne využívajú prácu s digitálnymi technológiami a digitálnym vzdelávacím obsahom, či už prezenčnou formou alebo dištančnou formou v čase krízy spojenou s pandémiou COVID-19.

Z hľadiska potrieb garantovanej elektronickej komunikácie medzi školami a Dátovým centrom rezortu školstva z dôvodu zabezpečenia bezproblémového elektronického testovania žiakov a študentov (ktorá predstavuje modernejšiu formu testovania, šetriacu čas, papier, zrýchľujúcu vyhodnocovanie testov a zabezpečujúcu okamžitú dostupnosť výsledkov testovania), ale najmä z dôvodu ochrany citlivých údajov v rámci Rezortného informačného systému je požadované riešenie, kde telekomunikačná sieť je centrálne manažovaná s centrálnym riadeným prestupom do internetu. Požadované dátové služby sú nevyhnutné aj pre zabezpečenia bezproblémovej distribúcie digitálneho vzdelávacieho obsahu z Dátového centra rezortu školstva na školy, ako aj pre podporu a dostupnosť služieb poskytovaných v rámci národných projektov.

Požadované technické riešenie v rámci projektu EDUNET_SK má pre školy a školské zariadenia zabezpečiť: 

·       homogénnu virtuálnu privátnu sieť na báze MPLS na zabezpečenie bezpečnej komunikácie zo škôl na zdroje dát a aplikácií umiestnených v Dátovom centre rezortu školstva;

·       centralizovaný riadený a centralizovaný kontrolovaný spoločný prestup pre všetky školy do siete Internet;

·       centrálny prístup na Internet a virtuálnu privátnu sieť pre jednotlivé školy prostredníctvom technológie s najvyššou priepustnosťou, ktorá je dostupná v tej ktorej lokalite;

·       centrálne spravovaný bezdrôtový prístup z mobilných zariadení prostredníctvom technológie WiFi do sietí na školách;

·       centralizovanú ochranu lokálnych sietí škôl pomocou centrálneho firewallu;

·       centralizované služby filtrácie prenášaného obsahu a webového obsahu aplikované podľa jednotne definovaných politík s dynamickým manažmentom;

·       centralizované riešenie ochrany pred zahltením siete a centralizovanú elimináciu útokov z Internetu;

·       centrálny monitoring a centrálny reporting objemu a charakteru prevádzky do a z Internetu;

·       centrálny manažment internej sieťovej prevádzky do a z dátového centra rezortu školstva;

·       unifikovanú integráciu koncových bodov pripojených konektivitou od tretích strán (napr. SANET alebo ekvivalentných operátorov, prípadne iných operátorov, ktorých si zazmluvnia školy).

Viac
Subjekt
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2020 - 01.12.2023
Celková suma
43,403,259 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 4: Implementácia IKT zariadení…
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 5: Asistenčné služby zariadení
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 3: Centrála EDUNET_SK
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 2: Zriaďovací poplatok dátovýc…
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 1: Telekomunikačné a dátové sl…
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
0,0 (subjekty)
Cieľ
2300,0 (subjekty)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov
Hodnota IT súvisiaceho s COVID-19 pre vzdelávanie
Hodnota
42,520,829 €
Cieľ
7,500,000 €
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP A obdobie 02-2020 až 08-2022

Faktúry EDUNET S1 typ A obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
1,318,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP B obdobie 02-2020 až 08-2022

Faktúry EDUNET S1 typ B obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
2,408,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP C obdobie 02-2020 až 08-2022

Faktúry EDUNET S1 typ C obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
2,561,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP D obdobie 02-2020 až 08-2022

Faktúry EDUNET S1 typ D obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
5,918,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP E obdobie 02-2020 až 08-2022

Faktúry EDUNET S1 typ E obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
2,035,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP F obdobie 02-2020 až 08-2022

Faktúry EDUNET S1 typ F obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
105,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S2 Zriaďovací poplatok dátových služieb A a B obdobie 05-2021 až 08-2022

Faktúry EDUNET S2 obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
2,162,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP X obdobie 05-2021 až 08-2022

Faktúry EDUNET S1 typ X obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
211,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S4 Implementácia IKT zariadení obdobie 05-2021 až 01-2022

Faktúry EDUNET S4 obdobie 02-2020 až 01-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
3,697,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality DC obdobie 05-2021 až 08-2022

Faktúry EDUNET S1 DC obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
203,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S3 Centrála EDUNET_SK obdobie 05-2021 až 08-2022

Faktúry EDUNET S3 obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
4,213,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S4 Asistenčné služby zariadení obdobie 02-2020 až 08-2022

Faktúry EDUNET S5 obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
517,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP F obdobie 09/2022-01/2023

Faktúry EDUNET S1 typ F obdobie 09/202-01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
44,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP F obdobie 09/2022-01/2023

Faktúry EDUNET S1 typ F obdobie 09/202-01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
44,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP E obdobie 09/202-03/2023

aktúry EDUNET S1 typ E obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
545,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP E obdobie 09/202-03/2023

aktúry EDUNET S1 typ E obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
545,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP B obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ B obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
611,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP B obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ B obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
611,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP C obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ C obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
766,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP C obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ C obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
766,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP D obdobie09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ D obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
1,919,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP D obdobie09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ D obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
1,919,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP X obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ X obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
91,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP X obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ X obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
91,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality DC obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 DC obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
45,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality DC obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 DC obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
45,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S2 Zriaďovací poplatok dátových služieb A a B obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S2 obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
28,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S2 Zriaďovací poplatok dátových služieb A a B obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S2 obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
28,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP A obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ A obdobie 09/2022-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
350,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP A obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ A obdobie 09/2022-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
350,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S3 Centrála EDUNET_SK obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S3 obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
951,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S3 Centrála EDUNET_SK obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S3 obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
951,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S5 Asistenčné služby zariadení obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S5 obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
1,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S5 Asistenčné služby zariadení obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S5 obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
1,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
SWAN, a.s.
IČO
47258314
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.