Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami pripojenia pre školy (EDUNET_SK)

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis projektu

Cieľom projektu EDUNET_SK je zabezpečiť širokopásmový a bezpečný internet do každej materskej, základnej,strednej školy, centrá voľného času, centrá špeciálno pedagogického poradenstva,školské kluby a elokované pracoviská škôl. Dôležitý je digitálny vzdelávací obsah, kvôli ktorému je  z dôvodu efektívnej prevádzkovateľnosti potrebné zabezpečiť dostatočnú prenosovú kapacitu pre realizáciu vyučovania, v neposlednom rade aj v krízových situáciách vo forme hybridného alebo plne dištančného vzdelávania. Tento je primárne určený pre základné a stredné školy, čiastočne pre materské školy.

Zohľadniť najnovšie trendy využívania digitálnych technológií vo vzdelávaní, ktoré majú byť v prvom rade nástrojom pre žiaka na učenie a až potom nástrojom pre učiteľa na vyučovanie.

Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb pre školy v SR pre zabezpečenie hybridného vzdelávania žiakov. Podpora dištančného vzdelávania v situáciách neumožňujúcich prezenčnú výučbu žiakov a študentov v krízovej situácii alebo v čase krízy vyvolanej pandémiou COVID-19

Cieľom projektu je eliminovať negatívne dopady krízových situácii na proces vzdelávania žiakov a študentov škôl, primárne eliminovať negatívne dopady vyvolané pandémiou COVID-19 poskytnutím telekomunikačných a dátových služieb pre školy v SR pre zabezpečenie hybridného prípadne dištančného vzdelávania žiakov. V súvislosti s pandémiou COVID-19 a na základe usmernení Ministerstva školstva resp. iných autorít v čase COVID-19 prešli školy a školské zariadenia na dištančné (on-line) vzdelávanie žiakov. Vznikla tak masívna potreba využívania digitálnych a technických prostriedkov určených pre tento spôsob komunikácie v procese vzdelávania žiakov a študentov. 

Existujúce dátové pripojenie najmä na školách bolo v mnohých prípadoch nepostačujúce. Táto situácia urýchlila migráciu škôl do projektu EDUNET_SK, nakoľko poskytovanie on-line vyučovania v rámci pôvodných pripojení škôl  (projekt Infovek2) bolo veľmi obtiažne resp. nebolo možné.

Cieľom projektu EDUNET_SK je poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb pre školy v SR prostredníctvom virtuálnej privátnej siete s centrálnym prestupom do internetu. Technické riešenie týchto služieb má prísne kritériá na bezpečnosť, kvalitu a garanciu poskytovaných služieb. Jedná sa o centrálne manažované riešenie siete s nepretržitým dohľadom prevádzky, ktoré zároveň vytvára bezpečné prostredie pre ministerstvom poskytované IT projekty (EVSRŠ, KomposyT, e-Test), distribúciu digitálneho vzdelávacieho obsahu (RSOV, DEO, e-aktovka), on-line testovanie a dostupnosť agendových systémov rezortu (Rezortný informačný systém / Eduzber, Edičný portál), čím prispieva k naplneniu špecifického cieľa podpory dostupnosti digitálnych technológii v procese vzdelávania s dôrazom na zavedenie inteligentných riešení do vzdelávania v hybridnej - prezenčnej aj dištančnej forme v čase krízy spojenej s pandémiou COVID-19.

Centralizovaný model služieb siete EDUNET_SK predstavuje jeden z modelov s najvyšším stupňom bezpečnosti tak, že je možná dôsledná kontrola nad prichádzajúcou a odchádzajúcou dátovou prevádzkou. To umožňuje v prípade potreby počas špecifických aktivít (napr. on-line testovanie žiakov) z centrálneho bodu sieť dynamicky konfigurovať a izolovať od verejného internetu a zamedziť tak možným útokom. Selektívne centralizovaný model taktiež umožňuje povoliť alebo zakázať komunikáciu medzi zvolenými servermi a školami.  

Šírka prenosového pásma v jednotlivých školách záleží od geografickej lokality v ktorej sa daná škola nachádza. Projekt EDUNET_SK je prioritne určený pre školy, v ktorých prebieha sústavná výučba a príprava na povolanie a najmä pre školy, ktoré vo vyučovacom procese aktívne využívajú prácu s digitálnymi technológiami a digitálnym vzdelávacím obsahom, či už prezenčnou formou alebo dištančnou formou v čase krízy spojenou s pandémiou COVID-19.

Z hľadiska potrieb garantovanej elektronickej komunikácie medzi školami a Dátovým centrom rezortu školstva z dôvodu zabezpečenia bezproblémového elektronického testovania žiakov a študentov (ktorá predstavuje modernejšiu formu testovania, šetriacu čas, papier, zrýchľujúcu vyhodnocovanie testov a zabezpečujúcu okamžitú dostupnosť výsledkov testovania), ale najmä z dôvodu ochrany citlivých údajov v rámci Rezortného informačného systému je požadované riešenie, kde telekomunikačná sieť je centrálne manažovaná s centrálnym riadeným prestupom do internetu. Požadované dátové služby sú nevyhnutné aj pre zabezpečenia bezproblémovej distribúcie digitálneho vzdelávacieho obsahu z Dátového centra rezortu školstva na školy, ako aj pre podporu a dostupnosť služieb poskytovaných v rámci národných projektov.

Požadované technické riešenie v rámci projektu EDUNET_SK má pre školy a školské zariadenia zabezpečiť: 

·       homogénnu virtuálnu privátnu sieť na báze MPLS na zabezpečenie bezpečnej komunikácie zo škôl na zdroje dát a aplikácií umiestnených v Dátovom centre rezortu školstva;

·       centralizovaný riadený a centralizovaný kontrolovaný spoločný prestup pre všetky školy do siete Internet;

·       centrálny prístup na Internet a virtuálnu privátnu sieť pre jednotlivé školy prostredníctvom technológie s najvyššou priepustnosťou, ktorá je dostupná v tej ktorej lokalite;

·       centrálne spravovaný bezdrôtový prístup z mobilných zariadení prostredníctvom technológie WiFi do sietí na školách;

·       centralizovanú ochranu lokálnych sietí škôl pomocou centrálneho firewallu;

·       centralizované služby filtrácie prenášaného obsahu a webového obsahu aplikované podľa jednotne definovaných politík s dynamickým manažmentom;

·       centralizované riešenie ochrany pred zahltením siete a centralizovanú elimináciu útokov z Internetu;

·       centrálny monitoring a centrálny reporting objemu a charakteru prevádzky do a z Internetu;

·       centrálny manažment internej sieťovej prevádzky do a z dátového centra rezortu školstva;

·       unifikovanú integráciu koncových bodov pripojených konektivitou od tretích strán (napr. SANET alebo ekvivalentných operátorov, prípadne iných operátorov, ktorých si zazmluvnia školy).

Viac
Subjekt
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2020 - 01.12.2023
Celková suma
43,403,259 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 5: Asistenčné služby zariadení
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 4: Implementácia IKT zariadení…
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 3: Centrála EDUNET_SK
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 2: Zriaďovací poplatok dátovýc…
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 1: Telekomunikačné a dátové sl…
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
0,0 (subjekty)
Cieľ
2300,0 (subjekty)
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov
Hodnota IT súvisiaceho s COVID-19 pre vzdelávanie
Hodnota
42,520,829 €
Cieľ
7,500,000 €
Naposledy aktualizované
30.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP A obdobie 02-2020 až 08-2022

Faktúry EDUNET S1 typ A obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
1,318,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP B obdobie 02-2020 až 08-2022

Faktúry EDUNET S1 typ B obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
2,408,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP C obdobie 02-2020 až 08-2022

Faktúry EDUNET S1 typ C obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
2,561,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP D obdobie 02-2020 až 08-2022

Faktúry EDUNET S1 typ D obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
5,918,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP E obdobie 02-2020 až 08-2022

Faktúry EDUNET S1 typ E obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
2,035,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP F obdobie 02-2020 až 08-2022

Faktúry EDUNET S1 typ F obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
105,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S2 Zriaďovací poplatok dátových služieb A a B obdobie 05-2021 až 08-2022

Faktúry EDUNET S2 obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
2,162,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP X obdobie 05-2021 až 08-2022

Faktúry EDUNET S1 typ X obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
211,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S4 Implementácia IKT zariadení obdobie 05-2021 až 01-2022

Faktúry EDUNET S4 obdobie 02-2020 až 01-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
3,697,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality DC obdobie 05-2021 až 08-2022

Faktúry EDUNET S1 DC obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
203,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S3 Centrála EDUNET_SK obdobie 05-2021 až 08-2022

Faktúry EDUNET S3 obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
4,213,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S4 Asistenčné služby zariadení obdobie 02-2020 až 08-2022

Faktúry EDUNET S5 obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
517,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP A obdobie 04/2023 - 11/2023

Faktúry EDUNET S1 typ A obdobie 04/2023 - 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
376,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP B obdobie 04/2023 - 11/2023

Faktúry EDUNET S1 typ B obdobie 04/2023 - 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
666,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP C obdobie 04/2023 - 11/2023

Faktúry EDUNET S1 typ C obdobie 04/2023 - 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
841,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP X obdobie 04/2023 - 11/2023

Faktúry EDUNET S1 typ X obdobie 04/2023 - 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
102,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP D obdobie 04/2023 - 11/2023

Faktúry EDUNET S1 typ D obdobie 04/2023 - 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
2,107,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP E obdobie 04/2023 - 11/2023

Faktúry EDUNET S1 typ E obdobie 04/2023 - 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
592,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP F obdobie 02/2023 - 11/2023

Faktúry EDUNET S1 typ F obdobie 02/2023 - 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
80,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

S2 Zriaďovací poplatok dátových služieb A a B obdobie 04/2023 - 11/2023

Faktúry EDUNET S2 obdobie 04/2023 - 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
9,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

S3 Centrála EDUNET_SK obdobie 04/2023 - 11/2023

Faktúry EDUNET S3 obdobie 04/2023 - 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
815,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

S1 Prepojenie DC obdobie 04/2023 - 11/2023

Faktúry EDUNET S1 DC obdobie 04/2023 - 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
52,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

S4 Implementácia IKT zariadení obdobie 02/2022 - 11/2023

Faktúry EDUNET S4 obdobie 02/2022 - 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
335,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP F obdobie 09/2022-01/2023

Faktúry EDUNET S1 typ F obdobie 09/202-01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
44,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP F obdobie 09/2022-01/2023

Faktúry EDUNET S1 typ F obdobie 09/202-01/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
44,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP E obdobie 09/202-03/2023

aktúry EDUNET S1 typ E obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
545,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP E obdobie 09/202-03/2023

aktúry EDUNET S1 typ E obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
545,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP B obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ B obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
611,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP B obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ B obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
611,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP C obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ C obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
766,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP C obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ C obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
766,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP D obdobie09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ D obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
1,919,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP D obdobie09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ D obdobie 02-2020 až 08-2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
1,919,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP X obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ X obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
91,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP X obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ X obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
91,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality DC obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 DC obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
45,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality DC obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 DC obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
45,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S2 Zriaďovací poplatok dátových služieb A a B obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S2 obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
28,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S2 Zriaďovací poplatok dátových služieb A a B obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S2 obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
28,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP A obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ A obdobie 09/2022-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
350,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S1 Pripojenie lokality TYP A obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S1 typ A obdobie 09/2022-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
350,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S3 Centrála EDUNET_SK obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S3 obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
951,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S3 Centrála EDUNET_SK obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S3 obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
951,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S5 Asistenčné služby zariadení obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S5 obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
1,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

S5 Asistenčné služby zariadení obdobie 09/202-03/2023

Faktúry EDUNET S5 obdobie 09/202-03/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Žiadaná suma
1,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Suma celkom
6,462,172 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
6,462,172 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
30,695,317 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
30,695,317 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Počiatočné preverov…
Názov IČO
Názov
SWAN, a.s.
IČO
47258314
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.