Popis projektu

Cieľom projektu sú stavebné úpravy obecného úradu za . Predložená žiadosť sa bude realizovať v obci Bajerovce, ktorá sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, v okrese Sabinov. Budova obecného úradu sa nachádza v centre obce. Vzhľadom na starý stav, budova vykazuje vysokú energetickú náročnosť. Obec každoročne míňa množstvo peňazí na jej prevádzku. Projekt pozostáva z opatrení na zníženie energetickej náročnosti budovy, ktoré vychádzajú z uskutočneného energetického auditu. Primárnou cieľovou skupinou sú zamestnanci obecného úradu, ktorým sa zlepšia pracovné a hygienické podmienky. Sekundárnou cieľovou skupinou sú obyvatelia obce, ktorí navštevujú obecný úrad. V rámci projektu aj po jeho skončení sú navrhované aj iné dodatočné opatrenia, najmä organizačného a osvetového charakteru. 

Projekt sa bude realizovať na parcele č. 378, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce. Realizáciou projektu sa dosiahnu merateľné ukazovatele súvisiace so znížením energetickej náročnosti budovy tak, ako sú stanovené v časti 10 ŽoNFP. Realizovaním projektu sa dosiahne

Viac
Subjekt
Obec Bajerovce
Miesta realizácie
Bajerovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2022 - 01.09.2023
Celková suma
163,191 €
Vlastné zdroje
8,160 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
14.11.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
22.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0076 (MW)
Cieľ
0,0076 (MW)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0076 (MWt)
Cieľ
0,0076 (MWt)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
9,7653 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
59533,451 (kWh/rok)
Cieľ
59191,698 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
106060,3737 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
3,159 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
9,6302 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
83,3213 (MWh/rok)
Cieľ
81,0063 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
71376,1604 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
18,211 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,642 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,642 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
179,87 (m2)
Cieľ
179,87 (m2)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bajerovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov IČO
Názov
HOVANEC, s. r. o.
IČO
50154290
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.