Popis projektu

podmienoky poskytnutia príspevku:

2.3.2 - investícia je zameraná na rekonštrukci domu smútku

2.4.2 - výdavky na hmotné investície sú v súlade s podporovanými činnosťami, 2. súvisiace všeobecné náklady a) zlepšenie nehnuteľného majetku

2.6.1 - netýka sa projektu

2.6.4 -  projekt prispeje k fokusovej oblasti 14.2 - 6b Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

2.6.7 - projekt nebude umelo delený na etapy

2.6.8 - projekt upkatňuje sociálny aspekt vo verejnom obstaravaní

2.6.10 - príslušné operácie projektu sa vykonávajú v súlade s plánmi:

2.9.4 - Žiadateľ ako verejný obstáravateľ postupoval v zmysle § 2 odsek 1 zákona č. 315/2016

2.9.9 - žiadateľ zabezpečí hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia prostriedkov

2.9.13 - žiadateľ postupoval tak, aby vynaložené náklady boli hospodárne a zabezpečil dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie (viď dokumentácia VO), postupoval v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celýpriebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony bolipreskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedkykomunikácie, verejný obstaravateľ eviduje všetky doklady a dokumentyv súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnomobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov v spojitosti s § 39 ods. 3zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom zeurópskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov.

Viac
Subjekt
Obec Čierne nad Topľou
Miesta realizácie
Čierne nad Topľou
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2023 - 01.05.2023
Celková suma
26,018 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Rekonštrukcia Domu smútku v obci Čierne…
Typ
6B. Investície zame…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
27.03.2023
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
18.05.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce

TESAR_DACH s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Čierne nad Topľou
Dodávateľ
TESAR - DACH s.r.o.
Žiadaná suma
25,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov IČO
Názov
TESAR - DACH s.r.o.
IČO
45595151
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.