Popis projektu

Hlavným cieľom projektu „Zelená obec – Družstevná pri Hornáde“ je, prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, ako aj zavádzania systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, zlepšiť kvalitu životného prostredia v mestskej oblasti Družstevná pri Hornáde. Predkladaným projektom žiadateľ poskytne výhody zdravého prímestského života pre zdravie obyvateľov vo forme čistého ovzdušia, lepšej kvality vody a funkčnej rekreačnej zóny pre trávenie voľného času obyvateľmi a návštevníkmi obce Družstevná pri Hornáde.  Systematické zavádzanie environmentálnych prvkov v podobe drevín, kríkov a kvetinových záhonov podporí zdravotno-rekreačnú a ekologicko-stabilizačnú funkciu riešeného územia.

Projekt rieši obnovu verejného priestranstva na parcele č. 1/1 nachádzajúcej sa za budovou Základnej školy a telocvične, pričom riešené územie susedí s Multifunkčným ihriskom a novopostavenou budovou Materskej školy. V rámci troch hlavných aktivít žiadateľ zrealizuje protihlukovú výsadbu, zavedenie prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu (amfiteáter a detské ihrisko) a založenie zeleného parku. Pre zavedenie osobitného manažmentu dažďovej vody žiadateľ navrhuje vybudovanie retenčnej nádrže pre zvedenie dažďovej vody z časti strechy Základnej školy a strechy telocvične. Výsledkom stavebných prác na projekte vznikne plne funkčná rekreačná zóna, ktorej ráz prispeje k zlepšeniu ekologickej stability územia a celkového obrazu sídelného prostredia. 

Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce Družstevná pri Hornáde a jej návštevníci.  Merateľné ukazovatele projektu:

  • P0491: Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry: 2
  • P0066: Kapacita na zadržanie dažďovej vody v sídlach: 33,6 m3
  • P0679: Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach: 3 540m2
  • P0566: Počet zavedených opatrení na zníženie hluku: 1

Projekt je príkladom prepojenia mestských a vidieckych oblastí prostredníctvom fyzického, psychologického a emocionálneho prínosu pre obyvateľov a návštevníkov obce, čo prispeje k zdravotno-rekreačnej a ekologicko-stabilizačnej funkcii obnovenej oddychovej zóny v obci Družstevná pri Hornáde.

Viac
Subjekt
Obec Družstevná pri Hornáde
Miesta realizácie
Družstevná pri Hornáde
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2021 - 01.12.2023
Celková suma
466,668 €
Vlastné zdroje
23,333 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zavedenie osobitných zberných systémov …
Typ
G. UMR_ V regiónoch…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Mestské prvky a zelený park
Typ
D. UMR_Mestské prvk…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Opatrenia pre zníženie hluku v urbanizo…
Typ
A. UMR_Opatrenia pr…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
22.05.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.03.2023
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
3540,0 (m2)
Naposledy aktualizované
21.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet zavedených opatrení na zníženie hluku
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.03.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita na zadržanie dažďovej vody v sídlach
Hodnota
0,0 (m3)
Cieľ
33,6 (m3)
Naposledy aktualizované
21.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

PD "Zelená obec - Družstevná pri Hornáde"

Faktúra 202103

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

PD "Zelená obec - Družstevná pri Hornáde"

Faktúra 202104

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.