Popis projektu

Projekt s názvom "" v rámci Opatrenia 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, Podopatrenie 19.2  Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, Oblasť 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach, zahrňuje realizáciu jednej hlavnej aktivity:

1.) Rekonštrukcia chodníka

Realizácia projektu zlepšenia infraštruktúry v obci Fričovce v podobe rekonštrukcie chodníka vychádza z potreby skvalitniť život občanov, rozšíriť a doplniť voľnočasové zariadenia občianskej vybavenosti pre obyvateľov a návštevníkov obce Fričovce.  Prostredníctvom realizácie  rekonštrukcie chodníka v obci Fričovce sa zabezpečí vytvorenie estetickej a oddychovej zóny nielen pre návštevníkov, ale aj obyvateľov obce Fričovce.

Obec Fričovce pre zvýšenie atraktivity za účelom miestneho rozvoja vidieckej oblasti v obci zabezpečí dodávateľským spôsobom realizáciu stavebných prác, ktoré sa budú realizovať na parcele č. 1154/2 (E) - LV č. 437. Do času realizácie projektu, resp. hlavnej aktivity dôjde k zmene parcely s číslom KNC - 541/10 na základe spracovaného geometrického plánu, ktorý žiadateľ predkldá ako prílohu ŽoNFP.

Žiadateľ definuje bližšie popis realizácie projektu v rámci Prílohy č. 2b - Projekt realizácie, v časti 3. Popis spôsobu realizácie projektu.

Zlepšením infraštruktúry v obci sa zabezpečí:

a.) rozvoj miestnej infraštruktúry,

b.) zvýšenie komfortu bývania v danej lokalite a trávenia voľnočasových aktivít,

c.) zvýšenie atraktívnosti obce.

Bližšia špecifikácia súladu so stratégiou "MAS Partnerstvo Bachureň" žiadateľ definuje v rámci Prílohy č. 2b - Projekt realizácie, v časti 10. Popis súladu investície s plánmi rozvoja obcí a ich základnými službami a s akoukoľvek stratégiou miestneho rozvoja a s miestnou agendou 21, resp. s inými plánmi a rozvojovými dokumentami.

Stručný popis jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku v zmysle výzvy MAS žiadateľ definuje v rámci Prílohy č. 2b - Projekt realizácie, v časti 14. Popis ostatných podmienok poskytnutia príspevku a/alebo kritérií na výber projektov stanovených MAS vo výzve na predkladanie žiadosti o NFP.

Žiadateľ definuje bližšie popis využitia sociálneho aspektu v rámci Prílohy č. 2b - Projekt realizácie, v časti 12. Popis uplatňovania sociálneho aspektu.

Efektívnosť a hospodárnosť, ako aj spôsob financovania žiadateľ bližšie definuje v Prílohe č. 2b - Projekt realizácie, v časti 5. Rozpočet s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť, spôsob výpočtu nákladov na obyvateľa, výpočet vidieckosti. Spôsob financovania žiadateľ zadefinoval aj do časti 11 Rozpočet projektu, konkrétne v mieste "Poznámka" v systéme ITMS2014+.

Žiadateľ pri realizácii verejného obstarávania postupoval podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. .

Spôsob financovania - refundácia. 

Realizáciou projektu sa dosiahne naplnenie merateľných ukazovateľov stanovených výzvou:

PL051 - Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu - 1 152

PL050 - Počet vysadenej zelene v území (stromy, kríky) - 1

PL061 - Rekonštruovaný a modernizovaný chodník - Dĺžka v m - 217,29 m

Viac
Subjekt
Obec Fričovce
Miesta realizácie
Fričovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.07.2022
Celková suma
27,099 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Rekonštrukcia chodníka
Typ
6B. Podpora na inve…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
29.04.2022
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
27.07.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovatívnych prvkov alebo postupov použitých v projektoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vysadenej zelene v území (stromy, kríky)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaná miestna cesta - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaná lávka - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaný most - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaný chodník - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované záchytné parkovisko - počet
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaná autobusová zastávka - počet
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaná a modernizovaná miestna cesta - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaná a modernizovaná lávka - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný a modernizovaný most - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované a modernizované záchytné parkovisko - počet
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaná a modernizovaná autobusová zastávka - počet
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
1152,0 (obyvateľ)
Cieľ
1152,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
27.07.2022
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný a modernizovaný chodník - Dĺžka v m
Hodnota
234,0 (m)
Cieľ
217,29 (m)
Naposledy aktualizované
27.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Rekonštrukcia chodníka

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Fričovce
Dodávateľ
StavStar s.r.o.
Žiadaná suma
26,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov IČO
Názov
StavStar s.r.o.
IČO
47550571
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.