Popis projektu

Medzi RO a SO pre IROP je uzatvorená Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 26.01.2016 s účinnosťou od 10.02.2016 (ďalej len "ZoVČÚ") s  udelením splnomocnenia pre SO pre IROP na výkon časti úloh RO v rozsahu definovanom v článku 3 ZoVČÚ. Dňa 24.10.2016 bol podpísaný Dodatok č.1 k ZoVČÚ s účinnosťou od 17.11.2016 a 24.08.2021 bol podpísaný Dodatok č.2 k ZoVČU s účinnosťou od 28.08.2021-zmena RO, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  SR (ďalej len MIRRI SR).  Od 1.1.2022 je platný a účinný  Organizačný poriadok úradu TSK, v ktorom je zadefinovaný v rámci organizačného útvaru aj Odbor Sprostredkovateľského orgánu pre IROP (ďalej len SO pre IROP) priamo podriadený kancelárií predsedu. (Organizačný poriadok U TSK platný od 1.1.2022 ruší predchádzajúce Organizačné poriadky U TSK platné od 1.3.2020 a od 1.5.2021)

V rámci projektu sa realizujú oprávnené aktivity pri výkone decentralizovaných opatrení pre oblasť technickej pomoci v zmysle ZoVČÚ a v zmysle  Dodatkov č.1 a č.2 k ZoVČÚ. Realizáciou projektu sa má dosiahnuť zabezpečenie celkových administratívnych kapacít  (ďalej len AK) zamestnancov : mzdy, odmeny a zákonné odvody - zamestnanci SO pre IROP; a odmeny a zákonné odvody zamestnancov mimopracovného pomeru – extern. zamestnancov, ktorí vykonávajú odborné hodnotenie na základe Dohody o vykonaní práce (ďalej len DoVP)  na SO pre IROP v TSK. Cieľ projektu je vyjadrený v hodnotách merateľných ukazovateľov (ďalej len MU). SO pre IROP plánuje prostredníctvom tohto projektu refundovať celkový počet AK v počte 8,8348 ( v tom zamestnanci SO-8,4612 a zamestnanci na DoV-0,3736)  - výpočet refundovaných AK je uvedený v Prílohe č.1 Podklad k určeniu spôsobu výpočtu MU za hlavnú aktivitu a projekt – zamestnanci SO pre IROP a v Prílohe č.2 Podklad k určeniu spôsobu výpočtu MU za hlavnú aktivitu a projekt – zamestnanci SO pre IROP a dohodári. 

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2021 - 01.02.2023
Celková suma
524,559 €
Vlastné zdroje
26,228 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
mzdy/platy, odmeny, odvody a dohody
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
-
Cieľ
8,8348 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných expertných služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumár mzdy SO 2021

Sumár 02-12/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
232,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Sumár 2021

Sumár dohody 2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Sumár dohody 2022

Sumár dohody 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Sumár mzdy 01 - 07 / 2022

SUMÁR 01-07 / 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
152,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

SUMÁR mzdy SO 01-02/2023

Sumár 01-02/2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
31,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

SUMÁR mzdy SO 08-12/2022

Sumár 08-12/2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
91,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov IČO
Názov
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO
36126624
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.