Popis projektu

Podmienky poskytnutia príspevku:

2.3.2 - investícia je zameraná na obnovu multifunkčného objektu Pavlovce - aktivita 1

2.4.2 - výdavky na hmotné investície sú v súlade s podporovanými činnosťami, 2. súvisiace všeobecné náklady a) zlepšenie nehnuteľného majetku

2.6.1 - netýka sa projektu

2.6.4 -  projekt prispeje k fokusovej oblasti 14.2 - 6b Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

2.6.7 - projekt nebude umelo delený na etapy, zrealizovaný bude ucelený celok

2.6.8 - projekt uplatňuje sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní (viď Projekt realizácie bod 12)

2.6.10 - príslušné operácie projektu sa vykonávajú v súlade s nasledujúcimi plánmi:

2.9.4 - žiadateľ ako verejný obstarávateľ postupoval v zmysle § 2 odsek 1 zákona č. 315/2016 o VO

2.9.9 - žiadateľ zabezpečí hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia prostriedkov realizáciou VO

2.9.13 - žiadateľ postupoval tak, aby vynaložené náklady boli hospodárne a zabezpečil dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie (viď dokumentácia VO), postupoval v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celýpriebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony bolipreskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedkykomunikácie, verejný obstaravateľ eviduje všetky doklady a dokumentyv súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnomobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov v spojitosti s § 39 ods. 3zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom zeurópskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov.

Viac
Subjekt
Obec Pavlovce
Miesta realizácie
Pavlovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2020 - 01.04.2020
Celková suma
25,998 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obnova multifunkčného objektu Pavlovce
Typ
6B. Podpora na inve…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
09.09.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
23.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce

ATEX - OK, s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Pavlovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Faktúra za stavebné práce 2

ATEX - OK s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Pavlovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov IČO
Názov
ATEX-OK, s.r.o.
IČO
36452327
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.