Popis projektu

Cieľom projektu je zrekonštruovať dom smútku v obci  Dolná Poruba V rámci rekonštrukcie pôjde o natiahnutie novej fasádnej omietky, ošetrenie soklového obkladu, výmenu drevených obkladov presahov strechy, zhotovenie náterov okien a dverí, náteru odkvapového systému, výmenu poškodenej keramickej dlažby vstupov, vymaľovanie interiéru domu smútku  a to v rozsahu výkazu výmer a za podmienok uvedených v projektovej dokumentácii. 

Hlavným cieľom je zvyšovať kvalitu základných služieb pre obyvateľov obce a zabezpečiť dôstojný priestor pre pietne akty, a to prostredníctvom investícií súvisiacich s rekonštrukciou existujúceho domu smútku a okolia. Jedná sa o oprávnené výdavky, nakoľko ide o výstavbu, obstaranie, alebo zlepšenie nehnuteľného majetku. V rámci rekonštrukcie pôjde o natiahnutie novej fasádnej omietky, ošetrenie soklového obkladu, výmenu drevených obkladov presahov strechy, zhotovenie náterov okien a dverí, náteru odkvapového systému, výmenu poškodenej keramickej dlažby vstupov, vymaľovanie interiéru domu smútku. Realizáciou projektu sa budova stane využiteľnou na  dané účely.

Súčasný stav objektu (fasáda,  dvere, keramická dlažba ) a jeho okolie  (oplotenie, chodníky) je v nevyhovujúcom stave, narúša celkový vzhľad,  preto sa obec Dolná Poruba rozhodla pristúpiť k rekonštrukcii a tým zabezpečiť dôstojný priestor pre pietne akty

  • Projekt prispieva k fokusovej oblasti 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.
  • Projekt nie je delený na etapy, bude po ukončení realizácie funkčný, životaschopný.
  • Žiadateľ projektu uplatnil sociálny aspekt už v procese VO tým, že stanovil požiadavky na uchádzačov vo výzve na predloženie ponúk, aby sa v zmluve zaviazali v prípade potreby navýšenia personálnej kapacity zamestnať osoby dlhodobo nezamestnané.
  • Projekt je v súlade s PHSR obce, ktorý je zverejnený na stránke obce (Príloha 2B, bod 10).
  • Register verejných partnerov – netýka sa, nakoľko zmluvná cena nepresiahla podmienky zápisu dodávateľa do registra verejných partnerov.
  • Hospodárnosť a efektívnosť použitia verejných prostriedkov – Výber dodávateľa bol v súlade so zákonom o Verejnom obstarávaní. Pri VO sme sa riadili zákonom o Verejnom obstarávaní – Zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117. (viď príloha 2B, časť 5).

Podrobnejší popis projektu viď príloha č. 2B.Spodná časť formulára

Viac
Subjekt
Obec Dolná Poruba
Miesta realizácie
Dolná Poruba
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2021 - 01.12.2021
Celková suma
19,971 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútk…
Typ
6B. Investície zame…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
09.08.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
26.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovatívnych prvkov alebo postupov použitých v projektoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
-
Cieľ
788,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových domov smútku:
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných domov smútku:
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových klientov komunitných činností
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku a jeho okolia v obci Dolná Poruba

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov IČO
Názov
RESTIKO, s.r.o.
IČO
31363415
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.