Popis projektu

Predmetom projektu je modernizácia (sanácia) tunelového ostenia Bratislavského tunela č. 2. Realizáciou navrhnutých sanačných opatrení sa dosiahne praktická suchosť pre elektrifikovaný tunel, predĺženie životnosti tunela a zaistenie bezpečnosti železničnej dopravy v tuneli.

Hlavnými cieľmi projektu sú:

-   zvýšenie bezpečnosti prevádzky

-   zvýšenie bezpečnosti cestujúcich

-   odstránenie trvalých prevádzkových obmedzení

-   zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia

je zabezpečenie bezpečnosti prevádzky na úzkych miestach železničnej  dopravy – sanáciou dosiahnuť  predĺženie životnosti tunela a zaistenie bezpečnosti železničnej dopravy v tuneli, rozvoj infraštruktúry  a  podpora presmerovania diaľkovej a prímestskej dopravy z individuálnej dopravy na koľajovú dopravu, ako aj prevzatie dopravy zo zaťažených tratí z cestnej hromadnej dopravy – autobusov na veľkokapacitnú železničnú dopravu. K bezproblémovému prietoku cestujúcich v modernizovanom úseku má slúžiť stavebné riešenie a technické vybavenie. Predmetná stavba je stavbou dopravnou a jej hlavnou charakteristikou je zabezpečiť elimináciu zavodnenia tunelovej rúry a vplyvu vôd na konštrukciu ostenia, na prevádzkovú bezpečnosť a životnosť pevnej jazdnej dráhy v tuneli, funkciu koľajových obvodov v tuneli a tvorenie ľadu - zaistiť praktickú suchosť pre elektrifikovaný tunel a sanovať poškodené časti tunelovej rúry č.2 a portálov P1, P2 obidvoch tunelov. Realizáciou navrhovaných opráv sa zlepší bezpečnosť a plynulosť železničnej prevádzky. Z dôvodu sanácie tunela č. 2 je potrebné zdemontovať technicky zastarané a dožité trolejové vedenie a dočasne odstrániť aj vonkajšie prvky – svetelné návestidlá zabezpečovacieho zariadenia. Po ukončení sanačných prác sa namontuje na ostenie nový závesový systém TV, osadí sa prevádzkové a bezpečnostné únikové osvetlenie a vonkajšie prvky zabezpečovacieho zariadenia. Po ukončení sanačných prác sa prevedie súvislá výmena koľajnicových pásov na pevnej jazdnej dráhe v tuneli. Budú použité koľajnice so zvýšenou odolnosťou voči opotrebovaniu, s povrchovou antikoróznou úpravou v celej dĺžke tunela a pružné zvierky s antikoróznou úpravou. Po súvislej výmene koľajnicových pásov sa v celej dĺžke tunela znovu zriadi bezstyková koľaj. V zmysle investičného zadania bude realizovaná aj výmena vedenia 6 kV kábla medzi, k stavbe priľahlými transformačnými skriňami. Projekt v zásade prispeje k zlepšeniu technickej úrovne železničnej dopravy na trati, ktorá je zaradená do koridorov TEN-T - Baltic - Jadran a Orient/East Mediterranean, a to, zlepšením bezpečnosti a komfortu dopravy, čo prispeje k celkovému zatraktívneniu železničnej dopravy.

cestujúca daným smerom – jednak iným druhom hromadnej dopravy, ale najmä individuálnou dopravou za účelom zvýšenia atraktivity osobnej železničnej dopravy a v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

Tunel stavebnou činnosťou získa na nasledovných : 

  1. zvýšená bezpečnosť prevádzky železničnej dopravy (minimalizáciou možného zaľadnenia v chladnom období, elimináciou vlhkosti....)
  2. zvýšená bezpečnosť cestujúcich (súčasných aj potenciálne nových)
  3. zvýšený komfort pre cestujúcich (súčasných aj potenciálne nových)
  4. dosiahnutie praktickej suchosti pre elektrifikovaný tunel
  5. predĺženie životnosti tunela
  6. zvýšenie atraktivity MHD (očakávaná parciálna zmena formy z individuálnej osobnej dopravy na hromadnú).

sú podľa zákona prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. Vo svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého a úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia, železničné stanice a pod.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2022 - 01.12.2023
Celková suma
5,389,547 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia stavebných prác
Typ
A. Modernizácia žel…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
18.08.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
08.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
18.08.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Úspora produkcie emisií CO2 (vplyvom modernizácie železničných tratí)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštuktúre na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30221179

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30221179

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
347,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30221199

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30221199

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30221217

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30231006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30231006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30221237

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30231024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,365,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30231024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,365,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30231046

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
466,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30231046

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
466,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30231063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30231063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30231073

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30231083

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30231083

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 30231161

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov IČO
Názov
TuCon, a. s.
IČO
44802030
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.