ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, projektová dokumentácia (DSZ/DÚR, DSPRS a súvisiaca IČ)

Železnice Slovenskej republiky

Popis projektu

Predmetom projektu je vypracovanie a dodanie zlúčenej dokumentácie stavebného zámeru  a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DSZ/DÚR) a dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS) a vykonanie  súvisiacej inžinierskej činnosti (IČ DSZ/DÚR vrátane potrebných prieskumov a IČ DSPRS) pre stavbu B „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“. 

Úsek Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR je súčasťou železničnej siete TEN-T a IV. koridoru štátna hranica ČR/SR – Kúty – Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo/Komárno – štátna hranica SR/MR. 

Multimodálne koridory základnej siete TEN-T výrazne prispievajú k súdržnosti Európy a posilňujú vnútorný trh. Základná sieť je nosným pilierom dopravy na jednotnom trhu EÚ a mala by byť podskupinou súhrnnej siete, ktorá ju prekrýva. Základná sieť predstavuje strategicky najvýznamnejšie uzly a prepojenia transeurópskej dopravnej siete v závislosti od dopravných potrieb. Dopravné siete TEN-T zahŕňajú cestné, železničné, vzdušné a vodné dopravné siete, ktoré sú naplánované a naprojektované tak, aby pokrývali celý kontinent Európy. Posilnením multimodálnosti na kvalitnejších železniciach, vnútrozemských vodných cestách a na námornej infraštruktúre vrátane využitia inovačných dopravných technológií podporujúcich environmentálne udržateľnú dopravu sa zabezpečí prepojiteľnosť európskych regiónov a národných dopravných systémov, ako aj prepojenie okrajových regiónov s centrálnymi regiónmi Únie, zmení sa pomer využívaných druhov dopravy, odľahčí sa premávka na cestách, posilní sa bezpečnosť a ochrana dopravy. 

Hlavným účelom projektovej prípravy stavby B „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“, ktorej súčasťou je „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, projektová dokumentácia (DSZ/DÚR, DSPRS a súvisiaca IČ)“ je splnenie podmienok interoperability v rámci IV. paneurópskeho koridoru. V rámci stavby je riešený jednotný európsky systém riadenia a zabezpečenia jazdy vlaku ETCS L2 a digitálny rádiový železničný systém GSM-R. Ďalej je v rámci stavby riešené nové železničné traťové a staničné zabezpečovacie zariadenie v modernizovanom úseku, pričom budú implementované moderné a progresívne prvky pre zefektívnenie riadenia dopravy. Zároveň v rámci stavby budú vybudované nové oznamovacie zariadenia vrátane kamerových, rozhlasových, bezpečnostných a protipožiarnych systémov. Počas projektovej prípravy stavby zhotoviteľ vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu stavby a zabezpečí súvisiacu inžiniersku činnosť za účelom zabezpečenia právoplatných územných rozhodnutí a stavebných povolení. 

Predložený projekt rieši financovanie projektovej prípravy a súvisiacej inžinierskej činnosti vrátane potrebných prieskumov pre staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie, systém ETCS L2 a systém GSM-R. 

Realizáciou projektu bude naplnený merateľný ukazovateľ "P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu".  Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu.Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa jednej  aktivity je 2 a teda realizácia aktivity povedie k spracovaniu projektovej dokumentácie na stupni DSZ/DÚR (vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti) a projektovej dokumentácie na stupni DSPRS (vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti), v rozsahu zadefinovanom projektovým zámerom. 

Skupinou, ktorá bude mať úžitok z realizácie projektu, je široká verejnosť.  

Prijímateľom národného projektu sú Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), ktoré sú ako prijímateľ určené priamo v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Vlastníkom železničnej infraštruktúry je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“). Pre správu a prevádzkovanie železničnej infraštruktúry boli v zmysle zákona č. 258/1993 Z. z. zriadené Železnice Slovenskej republiky. V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry uzatvorenej s MDV SR, ako aj podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plnia ŽSR funkciu manažéra infraštruktúry, ktorého hlavnými úlohami sú zaistenie bezpečnej a nepretržitej prevádzky železničnej siete, výkon nevyhnutných služieb súvisiacich s prevádzkovaním a zabezpečením rozvoja železničnej infraštruktúry a zodpovednosť za správu, výstavbu, prevádzku, opravy a údržbu železničnej infraštruktúry.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Zohor, Plavecký Štvrtok, Malacky, Veľké Leváre, Závod, Moravský Svätý Ján, Kúty, Brodské, Stupava, Láb, Borský Svätý Jur, Kuklov, Čáry
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2020 - 01.12.2023
Celková suma
1,244,526 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 1 – Projektová príprava
Typ
C. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
09.09.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
09.09.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.08.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DSPRS pre časť B.3.1

faktúra č. 24/2022-B

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DSPRS pre časť B.3.1

faktúra č. 24/2022-B

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

DSZ/DÚR pre úsek B.2

faktúra č. 2/2021-B

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

DSZ/DÚR pre časť B.3.1

faktúra č. 2/2021-B

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

DSZ/DÚR pre časť B.3.2

faktúra č. 2/2021-B

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

DSZ/DÚR pre úsek B.1

faktúra č. 2/2021-B

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

IČ DSZ/DÚR - zabezpečenie prieskumov pre úsek B.2

faktúra č. 5/2021-B

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

IČ DSPRS pre časť B.3.2

faktúra č. 35/2023-B

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IČ DSZ/DÚR pre časť B.3.2

faktúra č. 35/2023-B

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DSPRS pre časť B.3.2

faktúra č. 35/2023-B

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IČ DSPRS pre časť B.3.2

faktúra č. 35/2023-B

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,044 €
Schválené na preplatenie
10,044 €
Realizácia
11.09.2023
Názov

IČ DSZ/DÚR pre časť B.3.2

faktúra č. 35/2023-B

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,182 €
Schválené na preplatenie
16,182 €
Realizácia
11.09.2023
Názov

DSPRS pre časť B.3.2

faktúra č. 35/2023-B

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,445 €
Schválené na preplatenie
80,445 €
Realizácia
11.09.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.