Popis projektu

V súlade s nariadením EP a Rady 2020/2221 boli za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19  poskytnuté dodatočné zdroje v rámci prioritnej osi REACT-EÚ.  Za  účelom zabezpečenia kontinuity v implementácii aktivít operačného programu a REACT-EÚ, boli do procesu zapojené existujúce administratívne kapacity. 

SO pre IROP Hlavného mesta SR Bratislava spolupracuje na zabezpečení implementácie prioritnej osi 7 na základe Dodatku č. 2 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom s účinnosťou od 1. 9. 2021.

Cieľom projektu je podpora existujúcich kapacít SO pre IROP Ba za účelom efektívnejšieho čerpania prostriedkov a na zabezpečenie implementácie  prioritnej osi 7.

Aktivity projektu sa realizujú v súlade s podmienkami oprávnenosti aktivít uvedenými vo vyzvaní  a ich realizáciou bude dosiahnutá podpora existujúcich kapacít SO pre IROP Hlavného mesta SR Bratislava za účelom efektívnejšieho čerpania prostriedkov a na zabezpečenie implementácie  prioritnej osi 7.

V súlade s oprávnenými výdavkami vyzvania budú prostriedky použité v rámci oblasti podpora administratívnych kapacít, vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov a zabezpečenie informovania a publicity na platy/mzdy, odmeny, odvody zamestnávateľa. SO pre IROP Hlavného mesta SR Bratislava si plánuje refundovať náklady na mzdy pracovníkov oddelenia za obdobie 10/2021 až 07/2022 v takom pomere, v akom na implementácii prioritnej osi 7 pracovali.  Dosahovanie cieľa projektu je vyjadrené v hodnotách merateľných ukazovateľov. SO pre IROP plánuje prostredníctvom tohto projektu refundovať administratívne kapacity v kumulatívnom priemernom počte 1,95FTE (MU P0976).

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2021 - 01.07.2022
Celková suma
48,563 €
Vlastné zdroje
2,428 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora administratívnych kapacít SO p…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
01.10.2021
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
31.07.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet refundovaných AK na SO pre IROP
Hodnota
-
Cieľ
1,95 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumár mzdy

Sumár mzdy (10-12/2021)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
13,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Sumár mzdy 2

Sumár mzdy (01-072022)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
35,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov IČO
Názov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
IČO
00603481
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.