Popis projektu

Projekt spĺňa tieto podmienky poskytnutia príspevku:

2.3.2 - aktivita 2 - investícia je zameraná prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu existujúceho domu smútku vrátane jeho okolia

2.4.2 - 1. výdavky na hmotné investície sú v súlade s podporovanými činnosťami vrátane začlenenia prvkov zelenej infraštruktúry, 2. súvisiace všeobecné náklady a) zlepšenie nehnuteľného majetku;

2.6.1 - netýka sa projektu

2.6.4 -  projekt prispeje k fokusovej oblasti 14.2 - 6b Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

2.6.7 - projekt nebude umelo delený na etapy, zrealizovaný bude ucelený celok

2.6.8 - projekt uplatňuje sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní (viď Projekt realizácie bod 12)

2.6.10 - príslušné operácie projektu sa vykonávajú v súlade s nasledujúcimi plánmi: Program rozvoja obce Hlinné 2016-2022, PRV SR 2014-2020,  PHSR PSK 2014 –2020, Stratégiou CLLD MAS Slanské vrchy – Topľa (viď Projekt realizácie bod 14)

2.9.4 - žiadateľ ako verejný obstarávateľ postupoval v zmysle § 2 odsek 1 zákona č. 315/2016 o Registri partnerov VS

2.9.9 - žiadateľ zabezpečil hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia prostriedkov realizáciou verejného obstarávania (VO)

2.9.13 - žiadateľ postupoval tak, aby vynaložené náklady boli hospodárne a zabezpečil dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie (viď dokumentácia VO)

Viac
Subjekt
Obec Hlinné
Miesta realizácie
Hlinné
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.10.2022
Celková suma
26,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
16.05.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
17.10.2022
Názov
Dom smútku Hlinné - stavebné úpravy
Typ
6B. Investície zame…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
16.05.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
17.10.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovatívnych prvkov alebo postupov použitých v projektoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
-
Cieľ
1848,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových domov smútku:
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných domov smútku:
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových klientov komunitných činností
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Hlinné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov IČO
Názov
STAON OKNA s.r.o.
IČO
44970072
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.