Popis projektu

Materská škola v obci Letanovce, ktorej budova je predmetom realizácie projektu na zlepšenie energetickej efektívnosti, sa nachádza v okrese Spišská Nová Ves v Košickom kraji. Cieľom projektu je realizácia energetických opatrení zameraných na úsporu energie v budove, ktorá je budovou školského zariadenia vo vlastníctve obce Letanovce. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu - Optimalizácia energetickej náročnosti MŠ Letanovce, ktorá je vo vecnom súlade s typom hlavnej aktivity - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v rámci špecifickéhocieľa 4.3.1Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Predmetom hlavnej aktivity bude realizácia týchto energetických opatrení vyplývajúcich zenergetického auditu:

• zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií – zateplenie obvodového plášťa, strechy, sokla, stropov, výmena otvorových konštrukcií

• modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia.

Realizáciou projektu, ktorého výsledky budú užívať obyvatelia obce v počte vyše 2,2 tisíc obyvateľov, budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:

Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE-0

Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE-43,365

Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov-9,882

Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove-2

Počet verej. budov na úrovni nízkoenerg. / ultranízkoenerg. alebo s takmer nul. potrebou energie-1

Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek-1099,08

Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti-25,44718

Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti-150,792

Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách-125344,8

Zníženie potreby energie vo verejných budovách-186232,1

Zníženie produkcie emisií NOx-7,8

Zníženie produkcie emisií PM10-0,4

Zníženie produkcie emisií SO2-0,047993

Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách-132245

Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov-0

Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov-0,0413

Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov-0,0413

Názov Hlavnej aktivity -Optimalizácia energetickej náročnosti MŠ Letanovce

Celkové oprávnené výdavky - 598 989,94 Eur

Harmonogram realizácie -07/2022 - 06/2023 (12 mesiacov)

Viac
Subjekt
Obec Letanovce
Miesta realizácie
Letanovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2022 - 01.02.2023
Celková suma
598,990 €
Vlastné zdroje
29,949 €
Vyčerpané z projektu
168,558 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Optimalizácia energetickej náročnosti M…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
19.05.2022
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
24.02.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0413 (MW)
Cieľ
0,0413 (MW)
Naposledy aktualizované
28.04.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0413 (MWt)
Cieľ
0,0413 (MWt)
Naposledy aktualizované
28.04.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
7,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
9,882 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
28.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
43,365 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,048 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.04.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
132245,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
186242,7249 (kWh/rok)
Cieľ
186232,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1099,09 (m2)
Cieľ
1099,08 (m2)
Naposledy aktualizované
28.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.04.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
125344,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
150,792 (MWh/rok)
Cieľ
150,792 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
25,4472 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.04.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Letanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Letanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Letanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Letanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Letanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,558 €
Schválené na preplatenie
168,558 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Letanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Letanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov IČO
Názov
EKOMOS s.r.o.
IČO
31662340
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.