Popis projektu

Predmetom projektu je rekonštrukcia domu smútku v obci Družstevná pri Hornáde. Projekt je v súlade s cieľmi daného podopatrenia, prispieva aspoň k jednej fokusovej oblasti daného opatrenia - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach, rieši uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín obyvateľstva, súvisí s ekonomickým rozvojom. Žiadateľ uplatnil sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní. Výdavky projektu spĺňajú zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti, vrátane zásady riadneho finančného hospodárenia. Žiadateľ spĺňa všetky relevantné podmienky poskytnutia príspevku. Popis a preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku je uvedený v projekte realizácie, v dokumentácii z verejného obstarávania a ostatných prílohách projektu. Projekt nie je umelo rozdelený na etapy, t.z. projekt bude po ukončení realizácie funkčný a životaschopný.

Viac
Subjekt
Obec Družstevná pri Hornáde
Miesta realizácie
Družstevná pri Hornáde
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2020 - 01.01.2022
Celková suma
49,100 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Dom smútku - obnova obalových konštrukc…
Typ
6B. Investície zame…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
05.10.2020
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
17.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovatívnych prvkov alebo postupov použitých v projektoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
-
Cieľ
2813,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových domov smútku:
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných domov smútku:
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových klientov komunitných činností
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 32110078

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov IČO
Názov
SLOVSYSTÉM s.r.o.
IČO
36767093
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.