Popis projektu

Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie operačného programu v súlade a v rozsahu prenesených kompetencií v zmysle Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 28. 4. 2016 a jej Dodatku č. 1 z 20.10.2016 medzi RO a SO pre IROP. 

Aktivity projektu budú realizované v súlade s podmienkami oprávnenosti aktivít uvedenými vo vyzvaní  a ich realizáciou bude dosiahnuté zabezpečenie riadneho a plynulého procesu riadenia, prípravy, implementácie, monitorovania, hodnotenia, finančného riadenia a kontroly OP a podpora administratívnych kapacít v súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh medzi RO a SO vrátane Dodatku č. 1.
V súlade s oprávnenými výdavkami vyzvania budú prostriedky použité na refundáciu miezd administratívnych kapacít oddelenia SO pre IROP Hlavného mesta SR Bratislava za obdobie 07/2021 až 04/2022 v takom pomere, v akom na implementácii IROP pracovali. Dosahovanie cieľa projektu je vyjadrené v hodnotách merateľných ukazovateľov. SO pre IROP plánuje prostredníctvom tohto projektu refundovať administratívne kapacity v celkovom priemernom počte 1,95FTE.

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2021 - 01.04.2022
Celková suma
49,536 €
Vlastné zdroje
2,477 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora administratívnych kapacít SO pr…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
30.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
-
Cieľ
1,95 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných expertných služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumar mzdy 1-42022

Sumár mzdy (1-4/2022)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
14,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Sumar mzdy 7-122021

Sumár mzdy (7-12/2021)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
34,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov IČO
Názov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
IČO
00603481
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.