Popis projektu

Miesto realizácie projektu je situované v intraviláne mesta Nová Dubnica na mestských parcelách č. KN-C 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 337/6 a 338 v k.ú Nová Dubnica.

Stredobodom tohto územia je objekt bývalého kina PANOREX, ktoré dnes slúži ako kultúrny stánok mesta. Objekt sa na hospodárske účely nevyužíva, jedná sa o mestskú kultúrno spoločenskú sálu, ktorá si však z historických dôvodov ponechala svoj pôvodný názov. Dažďová voda zo strechy tohto objektu bude odvedená do podzemnej nádrže, ktorá bude slúžiť na zalievanie okolitej zelene. Na ostatných parcelách sa nachádzajú spevnené plochy, ktoré budú v rámci projektu odvodnené do dažďových záhrad a prielahov. Medi uvedenými parcelami sú a zelené plochy, ktoré budú slúžiť ako vsakovacie plochy, budú tiež osadené novou zeleňou e bude na nich umiestnený mestský mobiliár.

Hlavná aktivita projektu je vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP KŽP, a to v rámci Špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, typ aktivity:

Predmetom projektu budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, avšak nakoľko má projekt niekoľko vrstiev a rieši problematiku komplexne, je potrebné jednotlivé činnosti bližšie definovať:

- , ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy – dažďová voda z budovy bývalého kina Panorex bude odvedená do podzemnej nádrže, kde bude naakumulovaná voda slúžiť na závlahu zelene,

- dažďová voda bude zo spevnených plôch pred objektom kina odvedená do dažďovej záhrady, a nebude dažďovou kanalizáciou odvedená z predmetného územia. Zároveň časť spevnenej plochy v okolí bývalého kina PANOREX bude nahradená vyvýšenými záhonmi, ktoré nebudú uzavreté pevným dnom a zrážková voda bude priamo vsakovať pod povrch a tým zároveň zabezpečovať závlahu rastlín v záhonoch.

Súčasťou predchádzajúcich aktivít je aj doplnkovou aktivitou je výsadba novej zelene jednak do dažďových záhrad a jednak na zlepšenie mikroklímy zeleň priamo ochladzuje okolité mestské prostredie a bude tiež cieľom použitia naakumulovanej podzemne vody po vybudovaní závlahy v danom území. Pre zlepšenie estetických a verejnoprospešných funkcií daného územia bude osadený aj nový mobiliár, aby územie slúžilo obyvateľom a návštevníkom územia ako oddychová zóna. Táto sa bude realizovať v súvislosti s oboma predchádzajúcimi činnosťami.

Projekt rieši odvod dažďových vôd zo striech objektu a zo spevnených plôch prislúchajúcich k objektu. Predmetná lokalita sa nachádza v meste Nová Dubnica, v širšom okolí centra mesta, v mieste križovania ulice SNP a ulice P .O. Hviezdoslava,  katastrálne územie Nová Dubnica. Plocha vyčlenená pre sadové úpravy je rovinatá, bez výrazných výškových zmien, má nepravidelný tvar a rozlohu 5630 m². Na záujmovom území sa nachádza pamätník výsadby lipy Slovenskej štátnosti. Na záujmovom území sa nachádza mobiliár, ktorý je v dezolátnom stave, informačné tabule.

Viac
Subjekt
Mesto Nová Dubnica
Miesta realizácie
Nová Dubnica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2022 - 01.11.2023
Celková suma
229,782 €
Vlastné zdroje
11,489 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej k…
Typ
C. Vodozádržné opat…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
14.06.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
29.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných vodozádržných opatrení
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.08.2023
Riziko
-
Názov
Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia
Hodnota
5007,48 (m2)
Cieľ
5007,48 (m2)
Naposledy aktualizované
09.08.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov

sadové úpravy

sadové úpravy

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

sadové úpravy

sadové úpravy

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov

stavebné práce - závlahový systém

stavebné úpravy - závlahový systém

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - závlahový systém

stavebné úpravy - závlahový systém

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov

externý manažment

externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

externý manažment

externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

externý manažment

externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

externý manažment

externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobiliár

Mobiliár

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2023
Názov

Mobiliár

Mobiliár

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

sadové úpravy

sadové úpravy

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Externé riadenie projektu

Externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Mesto Nová Dubnica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
MP Profit PB, s.r.o.
IČO
50068849
Názov
Sestav, s.r.o.
IČO
36014559
Názov
mmcité2 s. r. o.
IČO
36320854
Názov
HALMEX - MG s.r.o.
IČO
18049656
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.