Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v Rožňave

Mesto Rožňava

Popis projektu

Cieľ projektu sleduje globálny cieľ OP ĽZ - Podporiť rozvoj ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce na zlepšenie ich sociálnej situácie. Vychádzajúc zo špecifického cieľa 8.1.1.: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane je sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva v meste Rožňava, prostredníctvom aktivity: poskytovane individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK.  Projekt sa zameriava na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí, žijúcich v prostredí MRK formou vytvorenia pracovných miest  MOPS s pozitívnou motiváciou predovšetkým pre mladých ľudí. MOPS v meste Rožňava tak ako v predchádzajúcom projekte bude naďalej pozostávať z 2 príslušníkov so 7,5 hodinovým denným (37,5 hodinovým týždenným) úväzkom, a ich úlohou bude pokračovať v aktivitách, ktoré majú prispieť k udržiavaniu verejného poriadku, bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta znížením protispoločenského a protiprávneho konania, zlepšiť spolunažívanie majority bývajúcej v blízkosti MRK. Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len "MOPS") budú naďalej nápomocní príslušníkom mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta najmä v najproblematickejších častiach mesta s najväčším výskytom MRK a to v miestnej časti Rožňavská baňa a v severnej časti mesta. Projekt sleduje podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Rožňava, a to poskytovaním sociálnych a asistenčných služieb prostredníctvom činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby v súčinnosti s Policajným zborom SR a mestskou políciou. Konkrétna činnosť MOPS bude prioritne zameraná na ochranu verejného poriadku, predchádzanie vzniku konfliktov a prevenciu protiprávneho správania sa vo vylúčených lokalitách, ochranu súkromného a verejného majetku, predchádzanie poškodzovania majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce a verejného majetku, ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu životného prostredia, ohlasovanie požiarov, prevenciu protiprávneho správania sa pri nakladaní s odpadmi, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácií a prechodom cez cestu. Realizáciou týchto služieb projekt napĺňa princípy desegregácie, degetoizácie a destigmácie. Tieto činnosti budú mať okrem pozitívneho dopadu na MRK pozitívny dopad aj na širšiu verejnosť a prostredie mesta a budú smerovať k zbližovaniu a senzibilizácii verejnosti, tým, že zlepšia život všetkých obyvateľov mesta. Predkladaný projekt je v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľného rozvoja, rovnosti mužov a žien a princípom nediskriminácie.

Viac
Subjekt
Mesto Rožňava
Miesta realizácie
Rožňava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2021 - 01.09.2022
Celková suma
32,016 €
Vlastné zdroje
1,601 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Poskytovanie indivi…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušál 5/2022

Paušál

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 5/2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Sumarizačný hárok

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Paušál

Paušál

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 7/2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Paušál

Paušál

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Paušál

Paušál

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 9/2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušál 9/2022

Paušál

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 7/2021-3/2022

Sumarizačnú hárok k mzdovým výdavkom

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
15,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Paušál

Paušál

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
3,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Mzdy 4/2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Paušál 4/2022

Paušál

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Rožňava
IČO
00328758
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.