Popis projektu

  1. Obec H.Tesáre založená v roku 1279, počet obyvateľov 920, z ktorých približne 320 sú príslušníci MRK.
  2. Hlavný cieľ projektu: sociálno- ekonomická integrácia marginalizovaných komunít Rómov (MRK), zvýšenie ich finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti, zvýšenie ich povedomia v oblasti separovaného zberu a ochrany životného prostredia a zlepšenie životných podmienok.
  3. Cieľ projektu: zabezpečiť poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb prostredníctvom činností MOPS v súčinnosti sTSP, DHZO a PZ SR čím sa zároveň zvýši zamestnateľnosť ľudí žijúcich v prostredí MRK.

MOPS v obci H. Tesáre bude mať 4 členov . Realizácia projektu je naplánovaná na 15 mesiacov  od 1.9.2021 do 30.11.2022. 

Členovia MOPS budú zamestnaní obcou na dobu určitú, na plný/ alebo polovičný úväzok.

 Členovia MOPS budú vykonávať nasledovné aktivity: spolupracovať pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku, dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, upozorňovať na protispoločenskú́ činnosť̌ a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamovať danú skutočnosť̌  príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii, kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská, atď.), monitorovať a zabezpečovať bezpečnosť detí hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy,  monitorovať a nahlasovať prípady nelegálnych skládok, členovia MOPS budú účastní a nápomocní po predchádzajúcom súhlase starostu obce pri zabezpečovaní́ a organizácii kultúrnych a športových podujatí, monitorovať a predchádzať vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom, budú nápomocní hliadke PZ SR, ako aj dohliadať nad poriadkom a bezpečnosťou v obci, budú minitorovať dodržiavanie zásad správneho seprovania odpadu, budú nápomocný pri šírení osvety v oblasti ocharny životného protredia a to oboznamovaním MRK a majority o význame separovania odpadov.

Hlavná aktivita projektu nebude fyzicky ukončená pred podaním ŽoNFP na SO.

 - obyvatelia a príslušníci MRK a zamestnanci/zamestnankyne samosprávy pracujúci s MRK

 obec H. Tesáre

Viac
Subjekt
Obec Hontianske Tesáre
Miesta realizácie
Hontianske Tesáre
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2022
Celková suma
64,809 €
Vlastné zdroje
3,240 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Poskytovanie indivi…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
02.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumarizačný hárok 2/2022

Sumarizačný hárok 2/2022

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne náklady 2/2022

paušálne náklady 2/2022

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

sumarizačný hárok 3/2022

sumarizačný hárok 3/2022

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne náklady 3/2022

paušálne náklady 3/2022

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

sumarizačný hárok 10/2021

sumarizačný hárok 10/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

sumarizačný hárok 9/2021

sumarizačný hárok 9/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

sumarizačný hárok 11/2021

sumarizačný hárok 11/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

sumarizačný hárok 12/2021

sumarizačný hárok 12/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

sumarizačný hárok 1/2022

sumarizačný hárok 1/2022

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
3,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

paušálne náklady 9/2021

paušálne náklady 9/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

paušálne náklady 10/2021

paušálne náklady 10/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

paušálne náklady 11/2021

paušálne náklady 11/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

paušálne náklady 12/2021

paušálne náklady 12/2021

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

paušálne náklady 1/2022

paušálne náklady 1/2022

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

sumarizačný hárok 4-10/22

sumarizačný hárok 4-10/22

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
23,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne náklady 4-10/22

paušálne náklady 4-10/22

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
4,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

sumarizačný hárok 11-12/2022

sumarizačný hárok 11-12/2022

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
4,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

paušálne náklady 11-12/2022

paušálne náklady 11-12/2022

Vlastník dokladu
Obec Hontianske Tesáre
Dodávateľ
Obec Hontianske Tesáre
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Hontianske Tesáre
IČO
00319937
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.