Popis projektu

Názov projektu: 

Primárny cieľ projektu: 

Obec Kaľava sa rozkladá na ploche 4,45 kma s počtom obyvateľov 399 (ŠÚ SR, 31.12. 2018) je  Predmet projektu napĺňa špecifický cieľ, prioritu a strategický cieľ MAS a je definovaný v súlade s Výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, kód výzvy: MAS_076/7.4/3. Stanovené ciele projektu a  napĺňanie týchto potrieb bude priamo prispievať k špecifickému cieľu (): . Zároveň je projektový zámer definovaný ako inovatívny z pohľadu proaktívneho prístupu k lokálnemu rozvoju územia so synergickým efektom aktívneho zapájania skupín do komunitného života. Verejné obstarávanie bolo realizované ako a to bolo ku dňu podania žiadosti o NFP ukončené a s víťazom bola uzatvorená zmluva o dielo s uplatnením sociálneho aspektu vo VO. Výdavky projektu Obec Kaľava má zabezpečené fin. prostriedky na dofinancovanie neoprávnených výdavkov projektu. Projekt  a realizáciou projektu sa nevytvorí žiadne pracovné miesto. Žiadateľ využije ako spoôsob financovania projektu: . 

Viac
Subjekt
Obec Kaľava
Miesta realizácie
Kaľava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.06.2022
Celková suma
45,757 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia budovy centra voľnočasový…
Typ
6B. Podpora na inve…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
28.03.2022
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
90,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
-
Cieľ
401,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované detské ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované športové ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaný amfiteáter
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované detské ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované športové ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný amfiteáter
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný kultúrny dom
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný iný nevyužívaný objekt
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových klientov komunitných činností
Hodnota
-
Cieľ
401,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Rekonštrukcia CVA

Faktúra za rekonštrukciu CVA

Vlastník dokladu
Obec Kaľava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
PKVK-stav, s.r.o.
IČO
46129464
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.