Popis projektu

Naplnenie tohto cieľa bude zabezpečené prostredníctvom rekonštrukcie existujúceho domu smútku  v širšom centre obce,  ktorá nadväzuje na aktivitu v rámci výzvy MAS_044/7.4/3 Ilultnvestície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávanie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry, – napr. .... Zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia.  

Technický popis rekonštrukcie je súčasťou časti 2. Popis súčasného a požadovaného stavu =

Špecifické ciele projektu:

  • prispieť k zabezpečeniu kvalitných služieb na vidieku
  • prispieť k stálemu miestnemu rozvoju na vidieku
  • zabezpečiť dobrý stav majetku obce

Predložený projekt nadväzuje na:

Na prioritu č. 6: Podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Rieši potrebu č.14: Zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja miestnych komunít/partnerstiev vo vidieckych obciach.

Fokusovú oblasť 6B): Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Obec Očová – (údaj k 31.12.2018) podmienka .

Hustota osídlenia:

Obec Očová má kataster o rozlohe 88,357 km2, pri počte obyvateľov 2603 = Hustoto osídlenia k 31.12:2018 predstavovala = 29,46 obyvateľa/1km2 (v datacube udáva: 29,43 obyvateľa/1km2). -

Predkladaný projekt  Stavba:

je v súčasnosti nie v dobrom technickom stave (bol postavený v roku 1989).

Ide o občiansku stavbu nevýrobného charakteru s vylúčením negatívneho vplyvu na životné prostredie. Budova patrí svojim charakterom do kategórie kultových stavieb s možnosťou občasného zhromažďovania osôb (pohrebné obrady).

, ktorých sa týkajú rekonštrukčné práce. Ide o výmenu krytiny strechy z degradovaných drevených šindľov (havarijný stav) za nové plastové, zhodného formátovania, kladu, farby a nevyhnutného konštrukčného príslušenstva ako laťovania kontralatovania a oplechovania........podrobnejší popis je uvedený v Projekte realizácie, bod 2. Popis súčasného a požadovaného stavu.

Všetky nami predložené výdavky sú oprávnené v súlade s (podmienka poskytnutia príspevku).

Celkové náklady na investíciu predstavujú – 132 331,50 Eur s DPH, všetky náklady zahrnuté v projekte sú z pohľadu výzvy oprávnené. Nakoľko maximálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov je výzvou obmedzená, obec žiada preplatenie oprávnených výdavkov čiastočne, s tým, že sa zaväzuje zrealizovať celé dielo a až po jeho dkončení požiadať o záverečnú žiadosť o platbu.

Celý projekt bude realizovaný na jednu etapu, nebude sa nič rozdeľovať, nakoľko ide o rekonštrukciu strechy a doplnkových prvkov, ktoré len po úplnom ukončení stavebných prác bude fungovať ako celok, nebudú sa členiť náklady na etapy –

V rámci verejného obstarávania bol uplatnený sociálny aspekt - viď. Projekt realizácie bod 12, Obec nemá povinnosť zapisovať sa do RPVS v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z., aj vybraný dodávateľ je povinný sa zapísať do RPVS - viď. dokumentácia k VO, Obec postupovala v súlade s §117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní,

Predmetom projektu nie sú investície do využívania OZE so zameraním na sledovanie úspory energie (podmienka 2.6.1), predmetom je rekonštrukcia domu smútku z dôvodu jeho zlej technickej stránky.

Technické riešenie projektu bolo riešené s autorizovanou osobou – Ing. Arch. Ondrejom Trangošom, ktorý má skúsenosti a predstavuje cenovo najefektívnejšie riešenie rešpektujúc požiadavku vysokokvalitných materiálov, kvalitnej realizácie, minimálnych ekologických zásahov do prostredia a minimálnej ekologickej náročnosti prevádzky.

Popis o zabezpečení hospodárnosti, efektívnosti ... je uvedený v Projekte realizácie viď. bod 5. – preukazuje naplnenie

Viac
Subjekt
Obec Očová
Miesta realizácie
Očová
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2021 - 01.11.2021
Celková suma
42,000 €
Vlastné zdroje
2,100 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia - Dom smútku Očová
Typ
6B. Investície zame…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
04.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
04.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovatívnych prvkov alebo postupov použitých v projektoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových domov smútku:
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových klientov komunitných činností
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
2530,0 (obyvateľ)
Cieľ
2530,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
23.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných domov smútku:
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.02.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce - 2

Stavebné práce - Rekonštrukcia Dom smútku

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Stavebné práce - 1

stavebné práce - Rekonštrukcia Dom smútku

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2021
Názov

stavebné práce - 3

stavebné práce - Rekonštrukcia Dom smútku

Vlastník dokladu
Obec Očová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov IČO
Názov
PEMStav, s.r.o.
IČO
36763802
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.