Popis projektu

Predmetom projektu „Multifunkčné ihrisko – Beňadiková“ je vybudovanie multifunkčného ihriska vrátane umelého osvetlenia s cieľom rozšírenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo. Nové multifunkčné ihrisko s hracou plochou z umelého trávnika bude na nekomerčnej báze slúžiť pre obyvateľov aj návštevníkov obce na aktívne využívanie voľného času a rozvoj športu. Multifunkčné ihrisko sa dá využiť na viacero druhov športu, ako sú tenis, volejbal, minifutbal, basketbal /streetbal/, nohejbal, bedminton a iné.

Predložený projekt nadväzuje na potrebu č.14 Stratégie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020: Zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo vidieckych obciach s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia.

Podmienka poskytnutia príspevku 2.3.2 výzvy je splnená tým, že predmetom projektu sú priamo a výlučne investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – samotná výstavba multifunkčného ihriska. Jedná sa o viacúčelové ihrisko s umelou trávou a osvetlením, so špecializovanými povrchovými vrstvami, ohradené mantinelmi a ochrannými sieťami. Súčasťou dodávky budú aj futbalové bránky, multifunkčné stĺpiky a príslušenstvo.


Podmienka poskytnutia príspevku 2.4.2 výzvy Oprávnené výdavky MAS je splnená tým, že predmetom projektu sú výdavky na hmotné investície v súlade s podporovanými činnosťami - investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry, pričom podrobný položkový rozpis výdavkov je súčasťou predloženej projektovej dokumentácie, vypracovanej autorizovanou osobou a výška výdavkov bola určená na základe verejného obstarávania. Kompletná dokumentácia k VO je prílohou tejto žiadosti.

Spôsob financovania: refundácia.

Viac
Subjekt
Obec Beňadiková
Miesta realizácie
Beňadiková
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2021 - 01.08.2021
Celková suma
20,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba multifunkčného ihriska
Typ
6B. Podpora na inve…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
03.05.2021
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
07.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
-
Cieľ
510,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované detské ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované športové ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaný amfiteáter
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované detské ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované športové ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný amfiteáter
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný kultúrny dom
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný iný nevyužívaný objekt
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových klientov komunitných činností
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DFč. 21200037

Dodavateľská faktúra

Vlastník dokladu
Obec Beňadiková
Dodávateľ
SPORT SERVICE, s.r.o.
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov IČO
Názov
SPORT SERVICE, s.r.o.
IČO
36785571
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.