Popis projektu

Predmetom projektu je rekonštrukcia nevyužívanej budovy. Pridanou hodnotou projektu je získanie priestorov na komunitné aktivity a zníženie energet. náročnosti budovy (viď 2B). Oprávnené č. – ide o aktivitu A1:  rekonštrukcia nevyužívaných objektov. Oprávnené v. – Výdavky na hmotné investície v súlade s podporovanými činnosťami. Projekt prispieva k fokusovej oblasti 14.2 – 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Realizácia projektu/ dosah – Z projektu bude mať prospech cca 3082 ľudí (viď 2B, časť 14). Rozdeľovanie projektu na etapy – Projekt bude po zrealizovaný funkčný, životaschopný. Sociálny aspekt VO – Stanovenie požiadavky na uchádzačov, aby sa v realizačnej zmluve zaviazali v prípade potreby navýšenia personálnej kapacity zamestnať na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané. Vykonávanie operácii - projekt je súčasťou PHSR obce, ktorá je zverejnená na stránke obce (Príloha 2B, bod 10). Register verejných partnerov – netýka sa, nakoľko zmluvná cena nepresiahla podmienky zápisu dodávateľa do registra verejných partnerov. Hospodárnosť a efektívnosť  použitia verejných prostr. -  Výber dodávateľa bol v súlade so zákonom o VO (Príloha 2B, časť 5). Pri VO  sme sa riadili zákonom o Verejnom obstarávaní – Zákazky s nízkymi hodnotami podľa par. 117.  (viď príloha 2B, časť 5).

Viac
Subjekt
Obec Dolná Súča
Miesta realizácie
Dolná Súča
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2021 - 01.12.2021
Celková suma
38,368 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej ú…
Typ
6B. Podpora na inve…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
07.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
14.11.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
-
Cieľ
3082,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované detské ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované športové ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaný amfiteáter
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované detské ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované športové ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný amfiteáter
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný kultúrny dom
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný iný nevyužívaný objekt
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových klientov komunitných činností
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu TJ Slovan Dolná Súča

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu TJ Slovan Dolná Súča - strecha

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov IČO
Názov
STAVBAL, s.r.o.
IČO
36352012
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.