Popis projektu

Projekt „ je realizovaný za účelom modernizácie zdravotníckej infraštruktúry v oprávnenej spádovej oblasti. Projekt bude realizovaný v rámci hlavnej aktivity projektu: , ktorá priamo prispieva k dosiahnutiu hlavného cieľa a výsledkov projektu.

Hlavným cieľom projektu je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti a sprístupnenie zdravotnej starostlivosti pre ľudí na jednom mieste, tak aby bola zabezpečená integrovaná dostupná a efektívna zdravotná starostlivosť zohľadňujúc spádovosť regiónu a zároveň sa vytvoril priestor pre poskytovanie pomoci ľudom v nepriaznivej sociálnej situácií. Stanovený cieľ projektu bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity na úrovni žiadateľa.

Miestom realizácie projektu je spádové Mesto Nováky. Projekt bude realizovaný počas doby 24 mesiacov. Cieľovou skupinou projektu sú občania SR a predovšetkým obyvatelia regiónu. Merateľné ukazovatele projektu žiadateľ stanovil na základe relevancie k hlavným aktivitám projektu a podmienkam IROP:

  • Počet renovovaných verejných budov (P0374) – 1;
  • Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (P0519) – 1;
  • Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS (P0578) – 29;
  • Podlahová plocha renovovaných verejných budov (P0614) – 2.123,19 m2;
  • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách (P0700) – 439.826,17 kWh/rok;
  • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (P0103) – 57,1 t ekviv. CO2.

Výsledkom projektu je poskytovanie zdravotnej starostlivosti na jednom mieste v rozsahu 15 ambulancií (z toho 6 ambulancií primárnej zdravotnej starostlivosti a 9 ostatných ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti),  konkrétne: 3x ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, 1x ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, 1x špecializovaná gynekologická ambulancia, 1x špecializovaná stomatologická ambulancia, 1x špecializovaná urologická ambulancia, 1x špecializovaná dermatovenerologická ambulancia, 1x špecializovaná otorinolaryngologická ambulancia, 1x špecializovaná ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, 1x špecializovaná neurologická ambulancia, 1x špecializovaná ambulancia klinickej psychológie, 1x špecializovaná ambulancia vnútorného lekárstva, 1x špecializovaná chirurgická ambulancia, 1x špecializovaná rádiodiagnostická ambulancia.

Viac
Subjekt
Mesto Nováky
Miesta realizácie
Nováky
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.12.2021 - 01.11.2023
Celková suma
823,529 €
Vlastné zdroje
41,176 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
HA2: CIZS Nováky – opatrenia na zvýšeni…
Typ
Opatrenia na zvýšen…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
HA1: CIZS Nováky – modernizácia a rekon…
Typ
Modernizácia a reko…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
-
Cieľ
57,1 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov IČO
Názov
ENERGOPROJEKT, s.r.o.
IČO
52323536
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.