baum_cityregion: príprava inštitucionalizácie funkčného cezhraničného mestského regiónu Bratislava - okolie / baum_cityregion: Gründungsvorbereitung für eine funktionale, grenzüberschreitende Stadtregion Bratislava-Umland

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Popis projektu

SK:

Funkčný mestský región Bratislava-okolie sa rozprestiera cez hranice Slovenska a zahŕňa aj obce v Dolnom Rakúsku a Burgenlandsku. Projekt je krokom k inštitucionalizácii cezhraničného mestského regiónu:  hlavným cieľom je právne a finančné ukotvenie mestského regiónu. Okrem uvedeného hlavného cieľa sa má pravidelnou koordináciou regionálnych zainteresovaných subjektov dosiahnuť ďalšie zintenzívnenie  inštitucionálnej spolupráce.

(Indikátory projektu sú: 2 spoločne vyvinuté produkty a služby v rámci podpory inštitucionálnej spolupráce: dohoda/dokument o založení a organizačná stratégia 2023+ / podiel 29 organizácií zapojených do ďalšej úrovne inštitucionálnej spolupráce).

Centrálnou témou projektu je príprava založenia novej organizácie, príp. organizačnej jednotky. Doplnkovo budú pokračovať už etablované formáty, ktoré boli úspešne zavedené v predchádzajúcom projekte baum2020, napr. BAUM Konferencia Bratislava - okolie.

Tematicky sa budú rozpracované tri akčné témy / oblasti pôsobenia. 1. mobilita, 2. priestor a životné prostredie a 3. kultúra. Vytvorením zeleného nárazníka na štátnej hranici pri MČ Bratislava - Petržalka a zatraktívnením územia na Trojmedzí (Trojhraničný bod SK-AT-HU) sa okrem toho realizujú konkrétne vykonávacie opatrenia. Ďalej bude prevádzkovaná (bez spolufinancovania prevádzky z projektu)  Spoločná projektová kancelária v Bratislave, ktorá už teraz plní dôležitú funkciu platformy pri výmeny informácií, lobbingu a úlohu „krízového manažéra“ v cezhraničnom regióne.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu je 9 mestských častí Bratislavy (nové: účasť MČ Staré Mesto)a 15 rakúskych miest a obcí v blízkosti hranice, ktoré sú aj ťažiskovým územím realizácie projektu. Partnermi v projekte sú hl. mesto SR Bratislava (vedúci partner), spoločnosť NÖ.Regional.GmbH a Regionalmanagement Burgenland. Strategickými partnermi sú Stadt-Umlad Management Wien / Niederösterreich (SUM) a Bratislavský samosprávny kraj.

DE:

Die funktionale Stadtregion Bratislava-Umland erstreckt sich über die Grenzen der Slowakei hinaus und umfasst auch Gemeinden in Niederösterreich und dem Burgenland. Das Projekt wird einen weiteren Schritt zu einer Insitutionalisierung der grenzüberschreitenden Stadtregion leisten - Hauptziel ist die rechtliche und finanzielle Absicherung der Stadtregion. Außerdem soll eine weitere Vertiefung von institutioneller Zusammenarbeit durch regelmäßige Abstimmung regionaler Stakeholder erreicht werden. (Projektindikatoren: 2 gemeinsam entwickelte Produkte und Dienstleistungen im Rahmen der Förderung institutioneller Zusammenarbeit: Gründungs­vereinbarung/-dokument sowie Organisationsstrategie 2023+ / Beteiligung von 29 Organisationen an institutioneller Zusammenarbeit)

Die Gründungsvorbereitung für eine neu zu schaffende Organisation bzw. Organisationseinheit steht im Mittelpunkt des Projekts. Begleitend werden die im Vorgängerprojekt baum2020 erfolgreich etablierten Vernetzungsformate weitergeführt, z.B. Bratislava Umland Konferenz. Thematisch werden die drei Aktionsfelder 1.) Mobilität, 2.) Raum & Umwelt und 3.) Kultur verfolgt.  Mit dem Anlegen eines Grünpuffers an der Staatsgrenze beim Stadtteil Bratislava - Petržalka sowie der Attraktivierung des Dreiländerecks SK-AT-HU werden außerdem konkrete Umsetzungsmaßnahmen realisiert. Das gemeinsame Projektbüro in Bratislava wird weitergeführt (ohne Kofinanzierung der Betriebskosten aus dem vorgelegten Projekt)und erfüllt  eine wichtige Funktion als Infodrehscheibe, Lobbyingplattform sowie als „Krisenfeuerwehr“ bei akuten grenzüberschreitenden Entwicklungen.  9 Stadtteile von Bratislava (neu dabei: Stadtteil Bratislava - Staré Mesto) und 15 österreichische Gemeinden in Grenznähe sind die Hauptzielgruppe des Projektes und stellen auch den örtlichen Schwerpunkt der Projektumsetzung dar. Die Projektpartnerschaft besteht aus der Stadt Bratislava (Lead Beneficiary), der NÖ.Regional.GmbH und dem Regionalmanagement Burgenland. Das Stadt-Umland Management Wien/Niederösterreich und der Landkreis Bratislava sind strategische Partner.

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Partneri
NÖ.Regional.GmbH, Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Miesta realizácie
Eisenstadt, Zistersdorf, Katzelsdorf, Bratislavský kraj, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Rusovce, Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava - mestská časť Jarovce, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Bratislava - mestská časť Devín, Bratislava - mestská časť Čunovo, Wiener Umland/Sudteil, Pama, Kittsee, Edelstal, Deutsch Jahrndorf, Wolfsthal, Petronell-Carnuntum, Prellenkirchen, Hundsheim, Hainburg a.d.Donau, Berg, Bad Deutsch-Altenburg, Marchegg, Lassee, Engelhartstetten, Eckartsau, Wien, St. Pölten, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Wiener Umland/Nordteil, Nordburgenland
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2021 - 01.12.2022
Celková suma
759,644 €
Vlastné zdroje
44,263 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít / Durchführung der P…
Typ
4.1 V_Posilnenie in…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Realizácia aktivít / Durchführung der P…
Typ
4.1 V_Posilnenie in…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Realizácia aktivít projektu / Durchführ…
Typ
4.1 V_Posilnenie in…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Realizácia aktivít / Durchführung der P…
Typ
4.1 V_Posilnenie in…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov zapojených do spoločných školiacich schém (P)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizácií/subjektov, ktoré sa podieľajú na spolupráci medzi inštitúciami (P)
Hodnota
51,0 (počet)
Cieľ
29,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov a služieb súvisiacich so spoluprácou medzi inštitúciami, integrovanými rámcami a nástrojmi plánovania (P)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Admin., kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
7,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
30,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Admin., kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
30,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady

Sumarizačný hárok ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
27,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
27,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady

Sumarizačný hárok ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung baum_cityregion 2

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung baum_cityregion 2

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
30,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung baum_cityregion 2

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
35,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung baum_cityregion 2

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung baum_cityregion 2

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
30,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung baum_cityregion 2

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
35,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung baum_cityregion 1

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung baum_cityregion 1

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
38,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

externe Dienstleistungen

Summierte Aufstellung baum_cityregion 1

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
3,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung baum_cityregion 1

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung baum_cityregion 1

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
38,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

externe Dienstleistungen

Summierte Aufstellung baum_cityregion 1

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
3,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
7,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
30,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung baum_cityregion 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung baum_cityregion 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
32,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung baum_cityregion 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
14,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung baum_cityregion 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung baum_cityregion 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
32,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung baum_cityregion 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
14,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_WAB_PP_baum_cityregion_01

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_WAB_PP_baum_cityregion_01

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZDV_WAB_PP_baum_cityregion_01

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
60,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_WAB_PP_baum_cityregion_01

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_WAB_PP_baum_cityregion_01

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

ZDV_WAB_PP_baum_cityregion_01

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
60,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_WAB_PP_baum_cityregion_01

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_WAB_PP_baum_cityregion_01

Vlastník dokladu
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Dodávateľ
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV_VP_3

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
31,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV_VP_3

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV_VP_3

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
78,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV_VP_3

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV_VP_3

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
33,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV_VP_3

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
5,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV_VP_3

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
78,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV_VP_3

Sumarizačný hárok ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
IČO
00603481
Názov
Wirtschaftsagentur Burgenland
IČO
ATU62149124
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.