Popis projektu

projektu je rekonštrukcia oplotenia cintorína v obci Zbyňov. Starý plot má viac ako 22 rokov. Vzhľadom na to, že starý plot je na viacerých miestach poškodený a predstavuje riziko ohrozenia života, jeho rekonštrukcia je nevyhnutná. Oplotenie cintorína je z dvoch strán, ale v rámci projektu budeme riešiť oplotenie z jednej strany, a to na severozápad od cesty. Momentálne je oplotenie z oceľového pletiva na oceľových stĺpoch osadených v betónovom základe. Kovové časti oplotenia sú značne skorodované a betónový základ je sčasti vychýlený a polámaný od parkovania nákladných automobilov v jeho blízkosti.

Severozápadné oplotenie má 58 m a výšku 1,2m, z ktorého je prístup na cintorín. Navrhované oplotenie bude zachytávať svah a bude vyžadovať zákaz parkovania ťažkých nákladných automobilov v jeho blízkosti. Oplotenie cintorína je v havarijnom stave, je potrebná rekonštrukcia, aby nedošlo pri jeho zrútení k poškodeniu pomníkov, prípadne spôsobeniu úrazu osobe pohybujúcej sa v areáli cintorína.

je odstránenie súčasného starého plotu z hľadiska zlepšenia bezpečnostných parametrov oplotenia, vzhľadu obcí a úpravy verejných priestranstiev.

k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, čo prispeje k miestnemu ekonomickému rozvoju.

je uvedený v Prílohe č.2B - Projekt realizácie v bode 1, v bode 5, v bode3, v bode 12, v bode 10. Podmienka poskytnutia príspevku, že žiadateľ ako verejný obstarávateľ je povinný postupovať v zmysle §2 odseku 1 zákona č.315/2016Z.z a §117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní sa nachádza v samotnej dokumentácii VO.

Viac
Subjekt
Obec Zbyňov
Miesta realizácie
Zbyňov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2020 - 01.11.2021
Celková suma
12,870 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Oplotenie cintorína v obci Zbyňov
Typ
6B. Zlepšenie vzhľa…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovatívnych prvkov alebo postupov použitých v projektoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vysadenej zelene v území (stromy, kríky)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
-
Cieľ
879,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované verejné priestranstvo - Výmera v m2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované námestie - Výmera v m2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaný park - Výmera v m2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované verejné priestranstvo - Výmera v m2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované námestie - Výmera v m2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný park - Výmera v m2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.