Popis projektu

Predmetom projektu je obnova budovy Kultúrneho domu v obci Hrašné s cieľom skvalitnenia podmienok pre rozvoj kultúry a trávenia voľného času. Projekt zateplenia budovy Kultúrneho domu  rieši nedostatky súčasného stavu budovy v oblasti energetickej a estetickej. Prostredníctvom rekonštrukcie budovy  podporíme v obci miestny rozvoj a prispejeme k oživeniu a k skvalitneniu služieb spoločenského významu a služieb podporujúcich voľnočasové aktivity obyvateľov obce i jej návštevníkov. Splnenie PPP podmienok je deklarované v prílohe č. 2B Projekt realizácie. 
Projekt prispieva k primárnej fokusovej  oblasti: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach a sekundárnej predominantnej fokusovej oblasti: 14.2 – 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. 
Projekt nie je umelo rozdeľovaný na etapy a po ukončení realizácie bude funkčný a životaschopný. Obec pri realizácií VO postupovala podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. Financovanie projektu je zabezpečené formou refundácie. 
Výdavky projektu sú oprávnené, nakoľko ide o investíciu do rekonštrukcie nehnuteľného majetku. Žiadaná výška NFP je 20 533,07 €, pričom je dodržaná min. a max. výška príspevku stanovená vo výzve MAS. Miesto realizácie projektu sa nachádza v území MAS.
Činnosti projektu sú oprávnené. Aktivita realizovaná projektom (6B. Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry - napr. výstavba/ rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov) korešponduje s oprávnenými aktivitami vo výzve. 
Obec ako verejný obstarávateľ postupovala v zmysle §2 odseku 1 zákona č. 315/2016 Z.z. Obec nemá povinnosť byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora.

Viac
Subjekt
Obec Hrašné
Miesta realizácie
Hrašné
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2020 - 01.12.2021
Celková suma
21,614 €
Vlastné zdroje
1,081 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zateplenie Kultúrneho domu
Typ
6B. Podpora na inve…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
19.08.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
14.09.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
-
Cieľ
480,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované detské ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované športové ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaný amfiteáter
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované detské ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované športové ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný amfiteáter
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný kultúrny dom
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný iný nevyužívaný objekt
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových klientov komunitných činností
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra 2020/188

Faktúra 2020/188

Vlastník dokladu
Obec Hrašné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov IČO
Názov
PMGSTAV SK, s.r.o.
IČO
44756518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.