Popis projektu

Projekt je situovaný v obci Kováčová, ktorá leží v Banskobystrickom kraji v okrese Zvolen. Leží na juhozápadnom okraji Zvolenskej kotliny, na okraji Kremnických vrchov. Obec je vzdialená od okresného mesta cca 4 km a svojim extravilánom naň bezprostredne nadväzuje. Hustota obyvateľstva je 218,63 obyv./km2, miera nezamestnanosti v okrese Zvolen   je 4,11 % k 30.6.2019. Prioritnou funkciou obce Kováčová je funkcia kúpeľného miesta celoštátneho významu so špecifickými podmienkami jej ďalšieho rozvoja stanovenými v Štatúte kúpeľného miesta Kováčová, schváleného uznesením vlády SR v roku 1997. Hlavným cieľom projektu je obnova a doplnenie informačného systému pre podporu rozvoja cestovného ruchu v obci Kováčová, ktorá prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov na vidieku, k zvýšeniu kvality infraštruktúry a kvality dostupnosti služieb pre návštevníkov kúpeľnej obce. Bude sa jednať o inštaláciu 5 ks informačných stojanov s označením smerov a o inštaláciu 1 ks info tabule s mapou obce s vyznačením významných zariadení a objektov. Projekt prispeje k zlepšeniu podmienok pre život obyvateľov obce Kováčová, zabráni odlivu obyvateľov z obce a prispeje k skvalitneniu dostupnosti miestnej služby a k zvýšeniu atraktivity obce pre obyvateľov aj návštevníkov obce. Pridanou hodnotou projektu je zavedenie prvkov zelenej infraštruktúry a zatraktívnenie pohybu v obci a jej okolí nielen pre rezidentov, ale i pre návštevníkov a kúpeľných hostí. Projekt súvisí s fokusovou oblasťou 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Samotné investície zlepšujúce kvalitu života (infraštruktúra cestovného ruchu, miestne služby) budú mať vplyv na zlepšené podmienok pre život obyvateľov, návštevníkov, kúpeľných hostí a na zabránenie odlivu obyvateľov z vidieka. Projekt prispieva aj k prierezovým  cieľom a to „Životné prostredie, zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu“. Investícia zlepší kvalitu života na vidieku, zlepší poskytovanie miestnych služieb aj využitím nového informačného systému slúžiaceho na zatraktívnenie pohybu občanov a návštevníkov obce.  Investícia v rámci opatrenia bude sprevádzaná začleňovaním prvkov zelenej infraštruktúry čo bude mať pozitívny dopad na vzhľad krajiny a zlepšenie kvality životného prostredia.

Podrobný popis  preukázania splnenia podmienok  poskytnutia príspevku je uvedený v prílohe 2B Projekt realizácie.

Viac
Subjekt
Obec Kováčová
Miesta realizácie
Kováčová
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2021 - 01.08.2021
Celková suma
8,990 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obnova a doplnenie informačného systému
Typ
6B. Investície do r…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
-
Cieľ
1600,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovatívnych prvkov alebo postupov použitých v projekte
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet turistických informácii a informačných tabúľ
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet drobných obslužných zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet informačných bodov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet smerových tabul
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet KIOSKov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 2021121

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov IČO
Názov
HEX-STAV, s.r.o.
IČO
43985343
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.