Popis projektu

Dopravný úrad sa zapojil do výzvy č. OPII-2019/7/6-DOP a vypracoval štúdiu uskutočniteľnosti „Manažment údajov Dopravného úradu“ so súhlasným stanoviskom z ÚPVII zo dňa 17.10.2019.

Schválenú štúdiu uskutočniteľnosti je možné prezerať v Meta IS pod linkom https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/fa4d8950-a312-7834-43f5-4cf17dde98ae?tab=basicForm. Dopravný úrad takiež spĺňa podmienku schválenej Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy (Kód KRIT v Meta IS: kris_750)

Cieľom projektu je zavedenie komplexného manažmentu údajov v prostredí Dopravného úradu, zabezpečenie kvality a udržateľnosti IT služieb vrátane vytvorenia registrov Dopravného úradu a monitoringu nad dátami, zabezpečenie udržateľnej a kvalitnej výmeny údajov a integrácie s tretími stranami. Systém bude podporovať naplnenie princípu 1 x a dosť, poskytovať údaje občanovi a podnikateľovi prostredníctvom Moje data, umožňovať sprístupnenie dát verejnosti (Open Data), zdieľať referenčné údaje a maximalizovať využitie dát ich analýzou, spracovaním a včasnou výmenou. Kľúčové výkonnostné indikátory sú zamerané na zvýšenie kvality a efektívnosti poskytovaných služieb prostredníctvom skrátenia doby trvania spracovania žiadosti, zjednodušenia povinností poverených/osvedčených subjektov, zlepšenia informovanosti vo vnútri organizácie ako aj na strane žiadateľa Dopravného úradu.

Vo všeobecnosti základnými aktivitami, ktoré projekt manažmentu údajov bude riešiť na úrovni štandardizovaného komplexného riešenia manažmentu údajov sú:

A1: Zavedenie systematického manažmentu údajov a vypracovanie analytických materiálov

 • Projektom bude na Dopravnom úrade zavedená rola Dátový kurátor, ktorý bude zodpovedný za koncept systematického manažmentu údajov a úpravu organizačnej štruktúry. Zároveň sa zavedenie systematický manažment údajov v organizácií vrátane nastavenia príslušných procesov a metodík pre správu celého životného cyklu údajov (údaje a objekty evidencie sú identifikované v rámci ŠU (kód: su_446) – príloha Dátová štruktúra projektu).

A2: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát

 • Projektom bude realizovaná kontrola kvality a čistenie aktuálnej bázy údajov a nastavenie procesov riadenia kvality dát v rámci celého životného cyklu údajov. Dopravný úrad bude raz ročne zverejňovať report o kvalite dát v informačných systémoch aj vyhodnotenie voči požadovanej kvalite dát. V rámci tejto aktivity budú využité existujúce nástroje pre čistenie údajov (služby pre dátovú integráciu a dátovú kvalitu ako PaaS služby)

A3: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu

 • V rámci projektu bude realizovaná dátová integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov - na časť CSRÚ 

A4: Vyhlásenie referenčných údajov

 • V rámci projektu bude zrealizovaný aj process vyhlásenia referenčných údajov, prispeje k princípu 1 krát a dosť. Pôjde o tieto referenčné údaje:
  • Letiská, heliporty a letecké pozemné zariadenia
  • Pevné subsystémy
  • Určené technické zariadenia a ich revízie
  • Prístaviská, prekladiská a kotviská
  • Ochranné pásma letísk
  • Lietajúce zariadenie
  • Železničné a dráhové vozidlo
  • Plavidlo
  • Poverená organizácia v oblasti dráh
  • Poverená organizácia v oblasti vnútrozemskej plavby
  • Poverená organizácia v oblasti leteckej dopravy
  • Prevádzkovatelia a poskytovatelia dopravy na dráhach a organizácie vykonávajúce činnosti v oblasti určených technických zariadení
  • Prevádzkovatelia a poskytovatelia služieb vo vnútrozemskej plavbe
  • Prevádzkovatelia a poskytovatelia služieb v leteckej doprave
  • Odborná spôsobilosť osôb na dráhach
  • Odborná spôsobilosť osôb pre vnútrozemskú plavbu
  • Odborná spôsobilosť osôb v civilnom letectve

A5: Využitie konzumovaných údajov

 • Projekt zabezpečí využitie konzumovaných dát pre skutočnú realizáciu princípu „jeden-krát a dosť“ v rámci týchto agend Dopravného úradu:
  • Právnická osoba
  • Fyzická osoba
  • Výpis z registra trestov
  • Register adries

A6: Automatizované publikovanie otvorených údajov

 • Projekt zabezpečí automatizované publikovanie otvorených údajov – konkrétne to bude 25 datasetov.

A7: Zavedenie manažmentu osobných údajov a poskytnutie údajov pre službu „Moje dáta“

 • Relevantné dáta dostupné na centrálnej platforme integrácie údajov budú dostupné pre občanov a podnikateľov prostredníctvom služby Moje dáta. Pričom cez platformu integrácie údajov budú mať občania a podnikatelia prístup k nasledujúcim informáciám:
  • identifikačné údaje, ktoré a týkajú sa subjektu
  • údaje o objektoch evidencie, ktoré sa týkajú subjektu
  • údaje o osobných preferenciách subjektu (v súvislosti s používaním elektronických služieb a interakciou s verejnou správou) a kontaktné údaje
  • transparentný pohľad na prístup k údajom subjektu (kto pristupoval k údajom, za akým účelom a kedy)

A8: Zavedenie nových registrov/evidencií

Vďaka projektu vzniknú a budú prevádzkované nové registre, ako

 • Register poverených organizácií v civilnom letectve, na dráhach a vnútrozemskej plavbe (register bude vo forme strojovo spracovateľnej evidencie)
 • Register dopravných prostriedkov v civilnom letectve, na dráhach a vnútrozemskej plavbe
 • Register infraštruktúry v civilnom letectve, na dráhach a vnútrozemskej plavbe
 • Register certifikovaných osôb v civilnom letectve, na dráhach a vnútrozemskej plavbe
 • Register udalostí, vyjadrení, podnetov a sťažností v civilnom letectve, na dráhach a vnútrozemskej plavbe (register bude vo forme strojovo spracovateľnej evidencie)
 • Register výkonu štátneho odborného dozoru v civilnom letectve, na dráhach a vnútrozemskej plavbe (register bude vo forme strojovo spracovateľnej evidencie)

A9: Interná integrácia a konsolidácia údajov

 • Interná dátová integrácia a konsolidácia bude zabezpečená prostredníctvom internej integračnej platformy Dopravného úradu

Uvedené podporí systém účelného využívania údajov vo verejnej správe a mechanizmus riadenia oprávnení. Údaje budú systematicky využívané na zlepšenie rozhodovania vo verejnej správe vďaka ich analytickému spracovaniu. Posilnia sa práva občanov a podnikateľských subjektov v súvislosti s používaním dát, ktoré sa ich týkajú. Implementujú sa vhodné štandardy pre oblasť manažmentu a interoperability údajov.

Projekt sleduje tieto ciele informatizácie verejnej správy vyplývajúce z dokumentu NKIVS:

 • Priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu údajov:
  • Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených údajov
 • Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami (neustále zlepšovanie služieb pri využívaní moderných
  • Zlepšíme výkonnosť verejnej správy vďaka nasadeniu moderných informačných technológií
  • Zlepšíme využívanie údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo verejnej správe
 • Optimalizácia využitia informačných technológií vo verejnej správe vďaka platforme zdieľaných služieb:
  • Racionalizujeme prevádzku informačných systémov pomocou vládneho cloudu
  • Zlepšíme „governance“ verejného IT


Miesto realizácie projektu je Bratislava - mestská časť Ružinov.

Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie (cieľová hodnota ukazovateľa = 2) - relevantné pre cieľ 7.5

Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy (cieľová hodnota ukazovateľa = 3) - relevantné pre cieľ 7.7

Viac
Subjekt
Dopravný úrad
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2022 - 01.12.2023
Celková suma
4,511,224 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
31.08.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
28.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Implementácia
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
01.02.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
29.10.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
16.08.2022
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
20.03.2023
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru pre rie…
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
20.03.2023
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
19.05.2023
Názov
Nasadenie
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
31.08.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Testovanie
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
28.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Implementácia
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
01.02.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
29.10.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
16.08.2022
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
20.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie
Hodnota
0,0 (%)
Cieľ
2,08 (%)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra SOITRON 2301102633

Faktúra SOITRON 2301102633

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Faktúra SOITRON 2301102633

Faktúra SOITRON 2301102633

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Faktúra SOITRON 2301102847

Faktúra SOITRON 2301102847

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra SOITRON 2301102847

Faktúra SOITRON 2301102847

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

167_interný manažér pre podporu finančného riadenia projektu

SHPV-PA092022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

165_ interný manažér riadenia kvality

SHPV-PA092022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

168_interný manažér pre riadenie publicity

SHPV-PA092022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

168_interný manažér pre riadenie publicity

SHPV-PA102022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

165_interný manažér riadenia kvality

SHPV-PA102022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

167_interný manažér pre podporu finančného riadenia projektu

SHPV-PA102022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

166_Interný manažér riadenia projektu

SHPV-PA102022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

165_ interný manažér riadenia kvality

SHPV-PA112022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

166_Interný manažér riadenia projektu

SHPV-PA112022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

167_interný manažér pre podporu finančného riadenia projektu

SHPV-PA112022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

168_interný manažér pre riadenie publicity

SHPV-PA112022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

166_Interný manažér riadenia projektu

SHPV-PA122022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

168_interný manažér pre riadenie publicity

SHPV-PA122022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

167_interný manažér pre podporu finančného riadenia projektu

SHPV-PA122022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

165_ interný manažér riadenia kvality

SHPV-PA122022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

IT Architekt-IT senior 40

SHPV-HA122022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

166_Interný manažér riadenia projektu

SHPV-PA012023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

167_interný manažér pre podporu finančného riadenia projektu

SHPV-PA012023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

165_ interný manažér riadenia kvality

SHPV-PA012023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

168_interný manažér pre riadenie publicity

SHPV-PA012023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 15

SHPV-HA012023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

IT Architekt-IT senior 40

SHPV-HA012023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

168_interný manažér pre riadenie publicity

SHPV-PA022023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

166_Interný manažér riadenia projektu

SHPV-PA022023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

165_ interný manažér riadenia kvality

SHPV-PA022023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

167_interný manažér pre podporu finančného riadenia projektu

SHPV-PA022023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

IT Architekt-IT senior 40

SHPV-HA022023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Dátový kurátor –IT senior 5

SHPV-HA022023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 25

SHPV-HA022023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 20

SHPV-HA022023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

IT Architekt-IT senior 45

SHPV-HA022023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

166_Interný manažér riadenia projektu

SHPV-PA032023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

165_ interný manažér riadenia kvality

SHPV-PA032023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

167_interný manažér pre podporu finančného riadenia projektu

SHPV-PA032023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

168_interný manažér pre riadenie publicity

SHPV-PA032023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

IT Architekt-IT senior 88

SHPV-HA032023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2023
Názov

Dátový kurátor –IT senior 5

SHPV-HA032023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2023
Názov

Dátový kurátor –IT senior 10

SHPV-HA032023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 30

SHPV-HA032023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2023
Názov

IT Architekt-IT senior 45

SHPV-HA032023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2023
Názov

Dátový kurátor –IT senior 50

SHPV-HA042023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 35

SHPV-HA042023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Dátový kurátor –IT senior 10

SHPV-HA042023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

IT Architekt-IT senior 88

SHPV-HA042023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

165_ interný manažér riadenia kvality

SHPV-PA042023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

166_Interný manažér riadenia projektu

SHPV-PA042023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

167_interný manažér pre podporu finančného riadenia projektu

SHPV-PA042023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

168_interný manažér pre riadenie publicity

SHPV-PA042023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

168_interný manažér pre riadenie publicity

SHPV-PA052023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

165_ interný manažér riadenia kvality

SHPV-PA052023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

167_interný manažér pre podporu finančného riadenia projektu

SHPV-PA052023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

166_Interný manažér riadenia projektu

SHPV-PA052023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 62

SHPV-HA052023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Dátový kurátor –IT senior 56

SHPV-HA052023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 35

SHPV-HA052023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

IT Architekt-IT senior 88

SHPV-HA052023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Dátový kurátor –IT senior 50

SHPV-HA052023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

166_Interný manažér riadenia projektu

SHPV-PA062023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

168_interný manažér pre riadenie publicity

SHPV-PA062023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

167_interný manažér pre podporu finančného riadenia projektu

SHPV-PA062023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

165_ interný manažér riadenia kvality

SHPV-PA062023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

IT Architekt-IT senior 88

SHPV-HA062023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Dátový kurátor –IT senior 56

SHPV-HA062023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 83

SHPV-HA062023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 77

SHPV-HA062023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

165_ interný manažér riadenia kvality

SHPV-PA072023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

167_interný manažér pre podporu finančného riadenia projektu

SHPV-PA072023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

168_interný manažér pre riadenie publicity

SHPV-PA072023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

166_Interný manažér riadenia projektu

SHPV-PA072023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Dátový kurátor –IT senior 56

SHPV-HA072023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 83

SHPV-HA072023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 102

SHPV-HA072023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Dátový kurátor –IT senior 97

SHPV-HA072023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
2,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

IT Architekt-IT senior 88

SHPV-HA072023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

166_Interný manažér riadenia projektu

SHPV-PA082023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

167_interný manažér pre podporu finančného riadenia projektu

SHPV-PA082023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

168_interný manažér pre riadenie publicity

SHPV-PA082023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

165_ interný manažér riadenia kvality

SHPV-PA082023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

165_ interný manažér riadenia kvality

SHPV-PA092023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

166_Interný manažér riadenia projektu

SHPV-PA092023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

168_interný manažér pre riadenie publicity

SHPV-PA092023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

167_interný manažér pre podporu finančného riadenia projektu

SHPV-PA092023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 102

SHPV-HA082023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

IT Architekt-IT senior 88

SHPV-HA082023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Dátový kurátor –IT senior 97

SHPV-HA082023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 102

SHPV-HA082023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

IT Architekt-IT senior 88

SHPV-HA092023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Dátový kurátor –IT senior 97

SHPV-HA092023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 102

SHPV-HA092023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 102

SHPV-HA092023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Dátový kurátor –IT senior 132

SHPV-HA092023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

168_interný manažér pre riadenie publicity

SHPV-PA102023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

167_interný manažér pre podporu finančného riadenia projektu

SHPV-PA102023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

165_ interný manažér riadenia kvality

SHPV-PA102023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

166_Interný manažér riadenia projektu

SHPV-PA102023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 112

SHPV-HA102023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Dátový kurátor –IT senior 132

SHPV-HA102023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Dátový kurátor –IT senior 136

SHPV-HA102023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 112

SHPV-HA102023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

IT Architekt-IT senior 88

SHPV-HA102023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

167_interný manažér pre podporu finančného riadenia projektu

SHPV-PA112023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

168_interný manažér pre riadenie publicity

SHPV-PA112023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

165_ interný manažér riadenia kvality

SHPV-PA112023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

166_Interný manažér riadenia projektu

SHPV-PA112023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 117

SHPV-HA112023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

IT Architekt-IT senior 88

SHPV-HA112023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 117

SHPV-HA112023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Dátový kurátor –IT senior 136

SHPV-HA112023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

168_interný manažér pre riadenie publicity

SHPV-PA122023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

167_interný manažér pre podporu finančného riadenia projektu

SHPV-PA122023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

165_ interný manažér riadenia kvality

SHPV-PA122023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 144

SHPV-HA122023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Dátový špecialista – IT senior 140

SHPV-HA122023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

IT Architekt-IT senior 88

SHPV-HA122023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra 2301101207

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
735,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Faktúra 2301101207

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
735,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Faktúra 2301101207

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
735,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 2301101207

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
735,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 2301101706

Faktúra 2

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
62,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 2301101706

Faktúra 2

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
62,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
6,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Kópia - Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 03/2023

Hrubé mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Hrubé mzdy 10/2022

Hrubé mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Hrubé mzdy 10/2022

Hrubé mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Hrubé mzdy 10/2022

Hrubé mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Hrubé mzdy 10/2022

Hrubé mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Hrubé mzdy 10/2022

Hrubé mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
7,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Hrubé mzdy 10/2022

Hrubé mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Hrubé mzdy 10/2022

Hrubé mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Hrubé mzdy 10/2022

Hrubé mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Hrubé mzdy 10/2022

Hrubé mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Hrubé mzdy 10/2022

Hrubé mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
3,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Hrubé mzdy 10/2022

Hrubé mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Hrubé mzdy 10/2022

Hrubé mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Hrubé mzdy 10/2022

Hrubé mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Hrubé mzdy 11/2022

Hrubé mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
2,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Hrubé mzdy 11/2022

Hrubé mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Hrubé mzdy 11/2022

Hrubé mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
4,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Hrubé mzdy 11/2022

Hrubé mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Hrubé mzdy 11/2022

Hrubé mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
7,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Hrubé mzdy 11/2022

Hrubé mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Hrubé mzdy 11/2022

Hrubé mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Hrubé mzdy 11/2022

Hrubé mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Hrubé mzdy 11/2022

Hrubé mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Hrubé mzdy 11/2022

Hrubé mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Hrubé mzdy 11/2022

Hrubé mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Hrubé mzdy 11/2022

Hrubé mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Hrubé mzdy 11/2022

Hrubé mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
7,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
8,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 12/2022

Hrubé mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
7,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 01/2023

Hrubé mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
2,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
7,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 02/2023

Hrubé mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Hrubé mzdy 09/2022

Hrubé mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Hrubé mzdy 09/2022

Hrubé mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Hrubé mzdy 09/2022

Hrubé mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Hrubé mzdy 09/2022

Hrubé mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Hrubé mzdy 09/2022

Hrubé mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Hrubé mzdy 09/2022

Hrubé mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Hrubé mzdy 09/2022

Hrubé mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
4,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Hrubé mzdy 09/2022

Hrubé mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Hrubé mzdy 09/2022

Hrubé mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Hrubé mzdy 09/2022

Hrubé mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Hrubé mzdy 09/2022

Hrubé mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Hrubé mzdy 09/2022

Hrubé mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Hrubé mzdy 09/2022

Hrubé mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
Dopravný úrad
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Faktúra

Faktúra 3 SOITRON 2301102532

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
979,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra 3 SOITRON 2301102532

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
979,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra 3 SOITRON 2301102532

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
979,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Faktúra

Faktúra 3 SOITRON 2301102532

Vlastník dokladu
Dopravný úrad
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
979,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov IČO
Názov
Dopravný úrad
IČO
42355826
Názov
SOITRON, s.r.o.
IČO
35955678
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.