Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb. Stanovený cieľ sa naplní vybudovaním novej cyklodopravnej trasy v celkovej dĺžke 10,4 km, ktorá je zároveň líniovou stavbou. Trasa v dĺžke 2,15 km je riešená určením dopravného značenia a ohlásením stavebných úprav na existujúcej líniovej stavbe. Trasa v dĺžke 8,25 km je riešená na základe stavebného povolenia a čiastočne prechádza po existujúcej líniovej stavbe (v stavebných objektoch 01.2A, 01.6, 01.7 a 01.8).
Táto trasa prepája mesto Považská Bystrica s jej mestskými časťami a priemyselnými zónami a ďalej smeruje cez katastrálne územie obce Plevník-Drieňové smerom k hranici Žilinského samosprávneho kraja. Vybudovanie cyklotrasy umožní prepravu za prácou obyvateľom mesta, a taktiež obyvateľom z priľahlých obcí do priemyselných centier v okolí. Významným faktom je aj umiestnenie začiatku úseku - v blízkosti železničnej stanice, čo umožňuje využitie kombinovanej dopravy vlak – bicykel pri preprave obyvateľov do zamestnania na väčšie vzdialenosti s využitím nemotorovej dopravy. Cyklodopravným prepojením Považskej Bystrice s územím Žilinského samosprávneho kraja, napojením sa na pripravovanú cyklotrasu ŽSK na hranici krajov (bolo vydané Územné rozhodnutie a pripravuje sa projektová dokumentácia pre stavebné povolenie) má budovaný úsek, ktorý je predmetom predkladaného projektu, jednoznačne nadregionálny význam.

V rámci problematiky dopravnej obslužnosti je dôležitým cieľom Stratégie využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry prepojenie najvýznamnejších sídelných, regionálnych a dopravných väzieb v extraviláne, ktoré majú potenciál dosiahnuť vyššie zastúpenie cyklistickej dopravy v deľbe prepravnej práce. Prirodzeným vyústením tohto procesu bol návrh na vytvorenie kostrovej siete hlavných cyklotrás dopravno-obslužného charakteru v extraviláne. Táto potreba sa javila najvýraznejšie v oblasti Považia naprieč územím Trenčianskeho kraja od Hornej Stredy až po Plevník–Drienové s napojením na cyklotrasy susedných krajov. Budovaný úsek je 7. úsekom Vážskej cyklomagistrály, ktorá bude po dobudovaní tvoriť súvislé prepojenie Trenčianskeho kraja s Trnavským a Žilinským krajom v celkovej dĺžke viac ako 100 km.

Projekt prispeje k podpore bezpečnej a ekologickej dopravy v Trenčianskom kraji a zároveň sa predpokladá zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Vybudovaná cyklistická komunikácia bude prepájať Považskú Bystricu, jej mestské časti a okolité obce, čím bude zabezpečená možnosť nemotorovej dochádzky za prácou do Považskej Bystrice. Taktiež sa úsek napája na pripravovanú cyklotrasu Žilinského samosprávneho kraja, čím prispeje k prepojeniu významných priemyselných zón oboch krajov a zabezpečí možnosť bezpečnej cyklodopravy za prácou obyvateľom z celej spádovej oblasti.

Predkladaný projekt je v súlade s globálnym cieľom IROP, teda prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb, s dopadom na vyvážený a územný udržateľný rozvoj, hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Projekt je v súlade so stratégiou IROP, Prioritnou osou 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičnou prioritou č. 1.2: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízko hlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimediálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, Špecifický cieľ 1.2.2.: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2023 - 01.07.2023
Celková suma
3,489,453 €
Vlastné zdroje
174,473 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Doplnková cyklistická infraštruktúra
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
15.02.2023
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
28.07.2023
Názov
Výstavba cyklistickej komunikácie
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
15.02.2023
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
28.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
15.02.2023
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
28.07.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.09.2023
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
10,4 (km)
Cieľ
10,4 (km)
Naposledy aktualizované
04.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA č. 1 - úsek 7

FA č. 1 - úsek 7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 1 - úsek 7

FA č. 1 - úsek 7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2023
Názov

FA č. 2 - úsek 7

FA č. 2 - úsek 7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,377,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

FA č. 2 - úsek 7

FA č. 2 - úsek 7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,377,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 3 - stavebné práce PB

FA č. 3 stavebné práce PB

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
769,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

FA č. 3 - stavebné práce PB

FA č. 3 stavebné práce PB

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
769,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 4 - úsek 7 - záverečná

FA č. 4 - úsek 7 - záverečná

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

FA č. 4 - úsek 7 - záverečná

FA č. 4 - úsek 7 - záverečná

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
833,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

FA č. 4 - úsek 7 - záverečná

FA č. 4 - úsek 7 - záverečná

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 4 - úsek 7 - záverečná

FA č. 4 - úsek 7 - záverečná

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
833,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.