Popis projektu

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. Okrem vyššie uvedeného, úrad vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním a ďalšie úlohy zadefinované v rámci zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Projekt  (ďalej len „projekt“) je zameraný na zabezpečenie refundácie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov úradu, čím podporí zamestnancov podieľajúcich sa na efektívnom a účinnom zabezpečení odborných úloh, ktoré úrad vykonáva v rámci kontroly verejného obstarávania v projektoch spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) a zároveň podporí zamedzenie ich fluktuácie.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej aktivity s názvom  Prostredníctvom tejto aktivity sa bude pokračovať v stabilizácii administratívnych kapacít úradu (ďalej len „AK EŠIF“) potrebných pre vykonávanie štátnej správy v oblasti kontroly verejného obstarávania a dohľadu nad verejným obstarávaním v rámci projektov spolufinancovaných z EŠIF.

Oprávnenými AK EŠIF je 25 zamestnancov úradu, ktorých počet bol schválený vládou SR, konkrétne Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 181 z 11.04.2017 k Analýze stavu a určeniu počtu administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020. Títo zamestnanci vykonávajú oprávnené činnosti vyplývajúce z aktuálne platných Dohôd o spolupráci, uzavretými medzi centrálnym koordinačným orgánom a úradom, a platného Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 a sú v súlade s ich opisom činnosti štátnozamestnaneckého miesta.

Aktivita svojim zameraním nadväzuje na aktivitu projektu s názvom  s ITMS2014+ kódom 301011, ktorá bola reálne ukončená v decembri 2018. Financovanými položkami v rámci tohto projektu bola skupina výdavkov 521 - Mzdové výdavky v schválenej finančnej výške 2 130 745,50 EUR.

Projekt nadväzuje aj na aktivitu projektu s názvom s ITMS2014+ kódom 301011, ktorej realizácia bola ukončená v decembri 2019. Financovanými položkami v rámci tohto projektu bola skupina výdavkov 521 - Mzdové výdavky v schválenej finančnej výške 884 819,10 EUR.

Projekt taktiež nadväzuje na aktivitu projektu s názvom s ITMS2014+ kódom 301011, ktorej realizácia bola ukončená v decembri 2020. Financovanými položkami v rámci tohto projektu bola skupina výdavkov 521 - Mzdové výdavky v schválenej finančnej výške 1 027 428,60 EUR.

Projekt bude realizovaný v období 01/2021 – 12/2021 v celkovom trvaní 12 mesiacov. 

Merateľným ukazovateľom projektu je  v celkovej výške 18 pracovníkov v prepočte na FTE, ktorý bol určený na základe predpokladaného vývoja počtu kontrolovaných zákaziek spolufinancovaných z EŠIF, a taktiež na základe monitorovacích údajov za obdobie realizácie predchádzajúceho projektu.

Viac
Subjekt
Úrad pre verejné obstarávanie
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.12.2021
Celková suma
927,306 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie mzdových výdavkov AK ÚVO
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
-
Cieľ
18,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IP 01/2021-06/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2021-06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
9,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Ostatné príplatky 01/2021-06/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2021-06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Osobný príplatok 01/2021-06/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2021-06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
76,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Tarifný plat 01/2021-06/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2021-06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
170,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

OZP 01/2021-06/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2021-06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

PvN 01/2021-06/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2021-06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Odmeny 01/2021-06/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2021-06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
66,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

SP 01/2021-06/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2021-06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
45,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Príplatky a príspevky 01/2021-06/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2021-06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Náhrady príjmu 01/2021-06/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2021-06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

RFS 01/2021-06/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2021-06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
15,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Doplatok k platu 01/2021-06/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2021-06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

NP 01/2021-06/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2021-06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

VZP 01/2021-06/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2021-06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
23,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

ÚP 01/2021-06/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2021-06/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

RFS 07/2021-12/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
16,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

SP 07/2021-12/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
49,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

NP 07/2021-12/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Náhrady príjmu 07/2021-12/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

ÚP 07/2021-12/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Príplatky a príspevky 07/2021-12/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

IP 07/2021-12/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

OZP 07/2021-12/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Ostatné príplatky 07/2021-12/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Tarifný plat 07/2021-12/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
179,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

VZP 07/2021-12/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
24,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Odmeny 07/2021-12/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
87,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Doplatok k platu 07/2021-12/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

PvN 07/2021-12/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Osobný príplatok 07/2021-12/2021

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2021-12/2021

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
72,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov IČO
Názov
Úrad pre verejné obstarávanie
IČO
31797903
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.