Popis projektu

Projekt „Podpora opatrovateľskej služby II. Obec Ráztočno“ reflektuje potrebu v udržaní klienta v prirodzenom domácom prostredí. Zároveň podporuje inovatívny charakter poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú zvlášť prispôsobené fyzickým osobám odkázaným na opatrovateľskú starostlivosť vykonávanú formou terénnej sociálnej práce. Služba kladie špecifické nároky na osobnosť i samotnú službu sociálneho pracovníka opatrovateľky.

Hlavný cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt bude realizovaný v rámci hlavnej aktivity „Projekt zlepšuje prístup k efektívnejším a kvalitnejším službám.  

Cieľovou skupinou projektu sú:

- deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby (klienti),

- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore (opatrovateľky).

Aktivitu budú realizovať 3 opatrovateľky – zamestnankyne obce Ráztočno na plné pracovné  úväzky pre občanov obce podľa zákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s obcou o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Merateľné ukazovatele projektu žiadateľ stanovil na základe relevancie k hlavnej aktivite projektu a podmienkam OP ĽZHodnoty MU sú uvedené v časti 10 ŽoNFP.

Miestom realizácie projektu je obec Ráztočno, ktoré svojou polohou spadá do menej rozvinutého regiónu SR. Realizácia hlavných aktivít bude prebiehať po dobu 24 mesiacov.

Viac
Subjekt
Obec Ráztočno
Miesta realizácie
Ráztočno
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2021 - 01.11.2023
Celková suma
48,960 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytovanie domácej opatrovateľskej sl…
Typ
Poskytovanie domáce…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
01.12.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ličková Lenka

Sumarizačný hárok 12/2021

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Šovčíková Jarmila

Sumarizačný hárok 12/2021

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Jarmila Šovčíková 12/2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:01/12/2021 opravený

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Lenka Ličková 12/2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:01/12/2021 opravený

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Lenka Ličková 01/2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.: 02/01/2022 opravený

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Jarmila Šovčíková 01/2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.: 02/01/2022 opravený

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Lenka Ličková 02/2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:03/02/2022 opravený

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Veronika Chríbiková 02/2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:03/02/2022 opravený

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Jarmila Šovčíková 02/2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:03/02/2022 opravený

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Veronika Chríbiková 10/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:23/10/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Jarmila Šovčíková 10/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:23/10/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Lenka Ličková 10/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:23/10/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Lenka Ličková 10/2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.: 11/10/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Veronika Chríbiková 10/2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.: 11/10/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Jarmila Šovčíková 10/2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.: 11/10/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Veronika Chríbiková 07/2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.: 08/07/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Lenka Ličková 07/2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.: 08/07/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Veronika Chríbiková 08/22

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.: 09/08/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Lenka Ličková 08/22

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.: 09/08/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Lenka Ličková 09/22

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.: 10/09/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Veronika Chríbiková 09/22

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.: 10/09/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Lenka Ličková 12/22

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.: 13/12/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Jarmila Šovčíková 12/22

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.: 13/12/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Veronika Chríbiková 12/22

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.: 13/12/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Veronika Chríbiková 03/2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:04/03/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Jarmila Šovčíková 03/2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:04/03/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Lenka Ličková 03/2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:04/03/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Veronika Chríbiková 04/2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:05/04/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Lenka Ličková 04/2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:05/04/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Lenka Ličková 11/22

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.: 12/11/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Veronika Chríbiková 11/22

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.: 12/11/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Jarmila Šovčíková 11/22

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.: 12/11/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Veronika Chríbiková 05/22

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:06/05/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Lenka Ličková 05/22

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:06/05/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Veronika Chríbiková 06/22

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:07/06/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Lenka Ličková 06/22

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:07/06/2022

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Veronika Chríbiková 04/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:17/04/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Jarmila Šovčíková 04/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:17/04/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Lenka Ličková 04/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:17/04/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Lenka Ličková 05/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:18/05/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Jarmila Šovčíková 05/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:18/05/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Veronika Chríbiková 05/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:18/05/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Veronika Chríbiková 01/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:14/01/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Jarmila Šovčíková 01/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:14/01/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Lenka Ličková 01/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:14/01/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Lenka Ličková 06/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:19/06/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Jarmila Šovčíková 06/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:19/06/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Veronika Chríbiková 06/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:19/06/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Veronika Chríbiková 03/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:16/03/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Lenka Ličková 03/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:16/03/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Jarmila Šovčíková 03/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:16/03/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Lenka Ličková 02/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:15/02/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Veronika Chríbiková 02/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:15/02/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Jarmila Šovčíková 02/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:15/02/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Veronika Chríbiková 11/23

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č: 24/11/2023 - opravený

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Lenka Ličková 11/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č: 24/11/2023 - opravený

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Jarmila Šovčíková 11/23

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č: 24/11/2023 - opravený

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Lenka Ličková 07/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:20/07/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Veronika Chríbiková 07/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:20/07/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Jarmila Šovčíková 07/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:20/07/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Jarmila Šovčíková 08/23

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:21/08/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Veronika Chríbiková 08/23

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:21/08/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Lenka Ličková 08/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:21/08/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Jarmila Šovčíková 09/23

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:22/09/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Lenka Ličková 09/23

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:22/09/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Veronika Chríbiková 09/2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky č.:22/09/2023

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
Obec Ráztočno
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov IČO
Názov
Obec Ráztočno
IČO
00318469
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.