Popis projektu

Jednou z priorít v oblasti znižovania spotreby energie v Slovenskej republike je v súčasnosti aj obnova bytových budov. Aktuálnosť potreby obnovy bytového fondu bola premietnutá do Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020, Aktualizácie koncepcie energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do roku 2020 ako aj do Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

Aktuálny stav bytového fondu podľa koncepcie štátnej bytovej politiky je vo veľkej miere výsledkom výstavby bytových a rodinných domov pred rokom 1990 (takmer 3/4 bytového fondu). Značná časť bytov v bytových domoch postavených väčšinou formou hromadnej výstavby panelovou technológiou vykazuje nedostatky, ktorých neodstránenie môže vyústiť k vzniku porúch ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie ich obyvateľov. Hlavnými príčinami uvedeného stavu sú prekročenie pôvodne uvažovanej životnosti, dlhodobo zanedbávaná údržba, výrazné opotrebovanie nosných prvkov budov a obvodového plášťa a nevyhovujúci stav vnútorných rozvodov technických systémov a výťahov. V nadchádzajúcom období je preto nutné výrazne zrýchliť procesy celkovej (komplexnej aj čiastočnej) obnovy budov, nakoľko neriešenie tohto stavu môže v konečnom dôsledku znamenať aj zákaz užívania takýchto stavieb, resp. nariadenie o ich odstránení. Medzi dlhodobé strategické priority štátu patrí aj obnova budov s cieľom dosiahnuť postupné znižovanie potreby energie v budovách. Pri obnove bytových budov je potrebné zohľadniť potrebu využitia celého nákladovo-efektívneho potenciálu úspor energie pre danú budovu pri zohľadnení dlhého cyklu obnovy budovy, to znamená realizovať obnovu v čase, kedy je obnova nevyhnutná. Takáto komplexná alebo čiastočná obnova by mala zohľadniť aj efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie.

V ďalšom období je potrebné s oveľa väčšou intenzitou prijímať a realizovať opatrenia zamerané na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností konštrukcií budov pre bývanie, účinnosti vykurovacích systémov a podielu využívania netradičných a obnoviteľných zdrojov, k čomu sa SR v rámci svojich medzinárodných záväzkov zaviazala. Z hľadiska financovania je potrebné v budúcom období vo zvýšenej miere využívať zdroje z EŠIF, predovšetkým prostredníctvom inovatívnych finančných nástrojov, ktoré vo zvýšenej forme umožňujú zapojenie súkromného kapitálu s cieľom dosiahnutia čo najväčšieho multiplikačného efektu zdrojov určených na financovanie obnovy. Realizáciou opatrení zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti sa priamo prispieva k dosahovaniu jedného z hlavných cieľov stratégie Európa 2020.

Financovanie priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou SR pri rozširovaní a zveľadovaní bytového fondu sa uskutočňuje prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len "ŠFRB"). Uvedenú úlohu plní ŠFRB ako finančná inštitúcia slúžiaca na implementáciu finančných nástrojov už od roku 1996. ŠFRB používa pridelené verejné prostriedky zo Štátneho rozpočtu SR ako aj vlastné finančné prostriedky na podporu rozvoja bývania formou zvýhodnených úverov. ŠFRB od zriadenia až do 31.12.2020 podporil výstavbu a obnovu 382 125 nových a existujúcich bytových jednotiek a uzatvoril 50 590 úverových zmlúv. Koncepcia podpory poskytovaná vo forme výhodných dlhodobých úverov zo ŠFRB je založená na princípe návratnosti finančných zdrojov do oblasti bývania a v súčasnom období predstavuje jednu z najvýhodnejších investícií s minimálnym rizikom ohrozenia jej návratnosti.

Viac
Subjekt
Štátny fond rozvoja bývania
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2021 - 01.12.2023
Celková suma
47,800,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Odstránenie systémových porúch bytových…
Typ
E. Odstránenie syst…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
12.11.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia výťahov za účelom zníženia…
Typ
D. Modernizácia výť…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
12.11.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia osvetlenia za účelom zníže…
Typ
C. Modernizácia osv…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
12.11.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia vykurovacích systémov vrát…
Typ
B. Modernizácia vyk…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
12.11.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zlepšovanie tepelno-technických vlastno…
Typ
A. Zlepšovanie tepe…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
12.11.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
293,849 (t ekviv. CO2)
Cieľ
2935,35 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch
Hodnota
1040193,0 (kWh/rok)
Cieľ
24315441,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet domácností zaradených do zlepšenej energetickej triedy
Hodnota
307,0 (počet)
Cieľ
4431,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Konečná spotreba energie v bytových domoch
Hodnota
884163,0 (kWh/rok)
Cieľ
20668125,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,366,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,366,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,366,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,366,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,366,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
707,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
707,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,572,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
707,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
707,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
707,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,572,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,572,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,572,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,572,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,010,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,934,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,934,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,366,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
3,703,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,390,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,390,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,390,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,390,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,390,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,711,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,711,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,711,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,711,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,711,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
89,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
89,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
89,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
89,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
89,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,390,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,390,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,390,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,390,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,390,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
964,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
964,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
964,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
964,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
964,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,390,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,390,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,390,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,390,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
2,390,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,682,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,682,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,682,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,682,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,682,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
65,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ - čiastočná rekonštrukcia

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
74,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ - čiastočná rekonštrukcia

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
425,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
65,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
65,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
65,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
65,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
180,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
180,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
180,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
180,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
180,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ - čiastočná rekonštrukcia

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ - čiastočná rekonštrukcia

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
40,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ - čiastočná rekonštrukcia

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
9,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zmluva o financovaní REACT EÚ - čiastočná rekonštrukcia

Finančný nástroj RAECT EU

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,741,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov IČO
Názov
Štátny fond rozvoja bývania
IČO
31749542
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.