Popis projektu

Predkladaný projekt s názvom „“ je plne v súlade s prijatým dokumentom „“ ako aj v súlade s § 4, odstavec 3, písmeno f), a zároveň zohľadňuje aktuálne platný legislatívny rámec pre navrhovanie stavieb zameraných na zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

predkladaného projektu, ktorým je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy, bude dosiahnutý vybudovaním dvoch vodozádržných opatrení ako podpory zlepšenia klímy v obci Slanec, a to:

Vybudovanie systému zvádzania zrážkovej vody do podzemnej akumulačnej nádrže "A" 

 Vybudovanie systému zvádzania zrážkovej vody do podzemnej akumulačnej nádrže "B" 

V rámci predkladaného projektu dôjde ku vybudovaniu celkovo dvoch vodozádržných opatrení na zachytávanie zrážkovej vody s jej následným využitím na polievanie zelene v období sucha resp. s jej využítím v rámci vodných prvkov.

Týmto dôjde v plnom rozsahu ku naplneniu špecifického cieľa 2.1.1. Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy v lokalite.

  1. udržateľný rozvoj, ktorého hlavným cieľom je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu s osobitným dôrazom na ochranu azlepšenie životného prostredia
  2. rovnosť mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia, kde je hlavnýmcieľom horizontálneho princípu nediskriminácia pre programy EŠIF zabezpečiť rovnosť príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry a služieb, čo náš projekt z plnej miere zabezpečuje.

Žiaci základnej školy - 236

Deti materskej školy - 53

Učitelia ZŠ a MŠ - 45

Obyvatelia obce Slanec v počte 1365 ( na základe údajov zo stránky www.e-obce.sk)

Širšia verejnosť z okolia (širšia rodina žiakov ZŠ a MŠ)

Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia -  2 488  m2

Počet realizovaných vodozádržných opatrení - 2

Výsledný ukazovateľ v predkladanom projekte, t.j. ukazovateľ "“ je na úrovni 70,65427653 čo znamená príspevku ku špecifickému cieľu 2.1.1. Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, aktivita C Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Viac
Subjekt
Obec Slanec
Miesta realizácie
Slanec
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.04.2019 - 01.07.2023
Celková suma
189,055 €
Vlastné zdroje
9,453 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej k…
Typ
C.Vodozádržné opatr…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
04.04.2019
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných vodozádržných opatrení
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2488,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.