Popis projektu

Predmetom projektu je (ďalej aj „DÚR“) , ako aj (ďalej aj „DSPRS“),  pre Zastávku Nové Košariská - záchytné parkovisko pre IAD.

bude zameraná na výstavbu záchytného parkoviska, ktoré bude situované v blízkosti železničnej stanice Nové Košariská.Parkovisko bude oplotené, spevnené, vybavené zariadeniami na kontrolu vstupu, bude vybavené informačným systémom a odchode vlakov, informáciami o aktuálnom stave dopravy v cieľovom bode cesty (Bratislava) osvetlené, vybavené kamerami na monitorovanie situácie na parkovisku. Informácie budú prenášané do dohľadového centra ktoré bude realizované v samostatnej stavbe. Parkovisko bude odkanalizované, vybavené odlučovačmi ropných látok s následným odvedením vyčistených vôd do vsaku.

Projektová dokumentácia je podkladom a východiskovým bodom pre plánovanú výstavbu, výstupom ktorej bude záchytné parkovisko pre potreby individuálnej automobilovej dopravy z dôvodu posilnenia využívania železničnej dopravy v úseku Dunajská Streda – Bratislava – Nové Mesto v ŽST Nové Košariská. Ide o vybudovanie parkoviska pre motorové vozidlá pre cestujúcu verejnosť so zabezpečením súvisiacich prác týkajúcich sa osvetlenia, odkanalizovania a vybudovania trasformovne. Súčasťou stavby bude aj vybudovanie obojstrannej zastávky autobusovej dopravy a vybudovanie malého parkoviska pred staničnou budovou ŽSR. Parkovisko pre cestujúcu verejnosť požadujeme vybudovať s napojením na existujúcu infraštruktúru. Pre bezpečný pohyb chodcov zo zastávky k staničnej budove sa požaduje vybudovanie chodníka. Súčasťou stavby je aj vybudovanie parkoviska pre bicykle.

Prijímateľom národného projektu sú v zmysle Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“), prioritnej osi č. 3 Verejná osobná doprava, investičnej priority 7ii) Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility Železnice Slovenskej republiky (ďalej „ŽSR“). ŽSR sú subjektom, ktorý svojou činnosťou prispieva k implementácii a napĺňaniu cieľov OPII a je oprávneným prijímateľom.

 
Cieľom realizácie tohoto projektu je získanie výstupov stavebnej projektovej dokumentácie.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Dunajská Lužná
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2021 - 01.12.2023
Celková suma
123,870 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Výzva
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 2 – Projektová príprava DSPRS …
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 1 – Projektová príprava DÚR
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
02.07.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
12.11.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

prieskum: inžiniersko - geologický

Faktúra 5102021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

prieskum: polohopisné a výškopisné geodetické zameranie

Faktúra 5102021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)

Faktúra 5102021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

dendrologický prieskum

Faktúra 5102021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

Prieskum geodetický: overenie východzej siete železničných polygónov

Faktúra 5102021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

prieskum: hydrogeologický prieskum

Faktúra 5102021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

prieskum inžinierskych vedení

Faktúra 5102021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov IČO
Názov
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
IČO
35925621
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.