Popis projektu

Projekt je zameraný na vybudovanie splaškovej kanalizácie a intenzifikácie jestvujúcej ČOV, ako rozsiahlej líniovej stavby, s právoplatnými schválenými stavebnými povoleniami, vydanými formou Verejnej vyhlášky. Jedná sa o líniové stavby. Realizáciou projektu sa zvýši napojenosť v predmetnej aglomerácii na požadovanú hodnotu vytvoria sa kvalitatívne lepšie životné podmienky pre obyvateľstvo Žitného ostrova, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania konkurencie schopnosti regiónu, zníži sa znečisťovanie podzemných vôd a povrchových netesnými žumpami a ich nekontrolovateľným vývozom a zvýši sa celková životná úroveň obyvateľstva.

Vybuduje sa:

• nová splašková stoková sieť o dĺžke (z toho 23,186 km je gravitačná stoková sieť, výtlačné potrubie tvorí 11,777 km)

• 23 čerpacích staníc (vrátane kanalizačných šachiet)

• počet kanalizačných odbočení je

• zintenzifikuje sa jestvujúca ČOV na vyššiu kapacitu s merateľným ukazovateľom napojenia , aby odvádzala a čistila splaškovú vodu z predmetných obcí s projektovanou kapacitou 8500 EO.

Celá navrhovaná stavba bude mať mimoriadny prínos pre životné prostredie daného regiónu, spadajúceho do chráneného územia CHVO Žitný ostrov. Splaškové vody nebudú akumulované v nevhodných a stavebne nevyhovujúcich žumpách a septikoch a vypúšťané priamo do vodného kanála, ale odvádzané k likvidácii do zrekonštruovanej ČOV s navýšenou kapacitou na 8500 EO (pripojených EO plán 8000), čo prispeje k plneniu medzinárodných záväzkov SR voči EÚ vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských OV v znení smernice 98/15/ES a z NP SR pre vykonávanie uvedenej smernice.

Vlastníkom a prevádzkovateľom novovybudovanej kanalizácie a ČOV bude žiadateľ- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom v Nitre, ktorý je oprávnenou osobou na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (Zákon č. 442/2002 Z. z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.).

Viac
Subjekt
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Baka, Jurová, Trstená na Ostrove, Horný Bar, Gabčíkovo
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.10.2023
Celková suma
13,261,899 €
Vlastné zdroje
1,326,190 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
19.05.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Čistiareľ odpadových vôd
Typ
B.Podpora realiz. i…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
19.05.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Stoková sieť
Typ
B.Podpora realiz. i…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
19.05.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
32,452 (km)
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
0,0 (EO)
Cieľ
0,0 (EO)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov
Percento fyzického pokroku novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
65,44 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SD-SS

Faktúra SD 2.Q.2022

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

SD-ČOV

Faktúra SD 2.Q.2022

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Práce - SS

Faktúra Práce 08.2022 (č.41220981)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dočasný (veľkoplošný) pútač

Faktúra Práce 08.2022 (č.41220981)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dočasný (veľkoplošný) pútač

Faktúra Práce 08.2022 (č.41220981)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Práce - SS

Faktúra Práce 08.2022 (č.41220981)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Stavebný dozor - SS

Faktúra SD 3.Q.2022 (č.022022)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - ČOV

Faktúra SD 3.Q.2022 (č.022022)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - SS

Faktúra SD 3.Q.2022 (č.022022)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Stavebný dozor - ČOV

Faktúra SD 3.Q.2022 (č.022022)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 09.2022 (č.41221050)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 09.2022 (č.41221050)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 10.2022 (č.41230067)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 10.2022 (č.41230067)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 11.2022 (č.41230196)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
821,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 11.2022 (č.41230196)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
821,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 12.2022 (č.41230302)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
479,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 12.2022 (č.41230302)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
479,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Stavebný dozor - SS

Faktúra SD 4Q (č.042022)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - ČOV

Faktúra SD 4Q (č.042022)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - SS

Faktúra SD 4Q (č.042022)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Stavebný dozor - ČOV

Faktúra SD 4Q (č.042022)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 01.2023 (č.41230390)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 01.2023 (č.41230390)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 01.2023 (č.41230390)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 01.2023 (č.41230390)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba stokovej siete

Dobropis Práce 01.2023 (č. 51230007)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

Výstavba stokovej siete

Dobropis Práce 01.2023 (č. 51230007)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 02.2023 (č.41230480)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 02.2023 (č.41230480)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,160,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 02.2023 (č.41230480)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,160,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 02.2023 (č.41230480)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 03.2023 (č.41230550)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,423,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 03.2023 (č.41230550)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 03.2023 (č.41230550)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,423,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 03.2023 (č.41230550)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Stavebný dozor - SS

Faktúra SD 1.Q.2023 (č.032023)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - ČOV

Faktúra SD 1.Q.2023 (č.032023)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - SS

Faktúra SD 1.Q.2023 (č.032023)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Stavebný dozor - ČOV

Faktúra SD 1.Q.2023 (č.032023)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 04.2023 (č.41230640)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 04.2023 (č.41230640)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,111,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 04.2023 (č.41230640)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 04.2023 (č.41230640)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,111,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 05.2023 (č.41230721)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 05.2023 (č.41230721)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
843,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 05.2023 (č.41230721)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
843,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 05.2023 (č.41230721)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 06.2023 (č.41230800)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 06.2023 (č.41230800)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,242,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 06.2023 (č.41230800)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2023
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 06.2023 (č.41230800)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,242,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2023
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 07.2023 (č.41230882)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 07.2023 (č.41230882)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 07.2023 (č.41230882)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
460,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 07.2023 (č.41230882)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - ČOV

Faktúra SD 2.Q.2023 (č.062023)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Stavebný dozor - SS

Faktúra SD 2.Q.2023 (č.062023)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 08.2023 (č.41230948)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 08.2023 (č.41230948)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
355,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 08.2023 (č.41230948)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
429,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 08.2023 (č.41230948)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
355,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 09.2023 (č.41231019)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 09.2023 (č.41231019)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 09.2023 (č.41231019)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 09.2023 (č.41231019)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
417,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - SS

Faktúra SD 3.Q.2023 (č.162023)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Stavebný dozor - ČOV

Faktúra SD 3.Q.2023 (č.162023)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Stavebný dozor - SS

Faktúra SD 3.Q.2023 (č.162023)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - ČOV

Faktúra SD 3.Q.2023 (č.162023)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 10.2023 (č.41240066)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
689,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 10.2023 (č.41240066)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,204,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba stokovej siete

Faktúra Práce 10.2023 (č.41240066)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
689,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

Výstavba ČOV

Faktúra Práce 10.2023 (č.41240066)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,204,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov IČO
Názov
EUREDing s.r.o.
IČO
45655081
Názov
FERRMONT, spol. s r.o.
IČO
31619916
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.