Popis projektu

Trasa rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa je na začiatku úseku západne od mesta Prešov napojená na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov – západ, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe. Následne je vedená po svahu vrchu Bikoš nad údolím Šarišského potoka. V km 1,669 sa nachádza južný portál tunela „Bikoš“. Severný portál tunela je v km 2,824. Zo severného portálu tunela rýchlostná cesta križuje mostným objektom dĺžky 457 m cyklistický chodník, rieku Torysa, železničnú trať Košice – Muszyna a cestu I/68. Na konci trasy sa nachádza mimoúrovňová križovatka Prešov – sever („Dúbrava“) s cestou I/68. Súčasťou Severného obchvatu Prešova, I. etapy je aj preložka cesty I/68 v dĺžke takmer 2 km.

Projekt  v rácmi ŽoNFP je zameraný  na  výstavbu 33 vybraných stavebných objektov v rámci úseku rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa. 

Cieľom projektu je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v okolí mesta Prešov prostredníctvom výstavby kapacitnej štvorpruhovej komunikácie. Projekt bude súčasťou celého úseku R4 v dĺžke 108 km ležiaceho na významnom medzinárodnom tranzitnom ťahu MR/SR – Milhosť – Košice – Prešov – Svidník – št. hranica SR/PR. Predmetné územie je vo veľkej miere využívané nákladnou dopravou, čo kladie zvýšené nároky na dopravnú infraštruktúru.

Taktiež aktivity projektu sú zamerané na výstavbu 33 vybraných stavebných objektov  v rámci úseku rýchlostnej cesty v sieti TEN-T mimo CORE s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Miesto realizácie projektu sa nachádza  v centrálnej časti východného Slovenska v severnej časti košickej kotliny, v údolí rieky Torysy. Nachádza sa v obzvlášť výhodnej polohe, približne v strede regiónu východného Slovenska.Stavba R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa sa nachádza na území Prešovského kraja v okrese Prešov v katastrálnom území sídiel Prešov, Veľký Šariš a Malý Šariš.

Merateľnými ukazovateľmi predmetného projektu sú:

P0006 Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (mimo CORE): 4,3 km.

P0649 Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách: 24 178 185 EUR.

P0669 Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest): - 41,92 ton.

P0676 Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest): - 1,16 ton.

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.12.2023
Celková suma
67,785,122 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
128,852 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia prác
Typ
A. Výstavba rýchlos…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
29.07.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
29.07.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na cestnej infraštruktúre)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
-1,16 (tona)
Naposledy aktualizované
17.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
-41,92 (tona)
Naposledy aktualizované
17.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách
Hodnota
0 €
Cieľ
24,178,185 €
Naposledy aktualizované
17.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (mimo CORE)
Hodnota
4,3 (km)
Cieľ
4,3 (km)
Naposledy aktualizované
17.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SP máj 2022

FA máj 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,036,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP máj 2022

FA máj 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,036,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

FA jún 2022

FA jún 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
862,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA jún 2022

FA jún 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
862,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

FA júl 2022

FA júl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA júl 2022

FA júl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

FA august 2022

FA august 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
776,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA august 2022

FA august 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
776,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

SP september 2022

FA september 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
762,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP september 2022

FA september 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
762,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

FA október 2022

FA október 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
855,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

FA október 2022

FA október 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
855,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP november 2022

SP november 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP november 2022

SP november 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Prešov s.o. október 2020

Prešov s.o. október 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,839,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Prešov s.o. január 2021

Prešov s.o. január 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,355,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Prešov s.o. február 2021

Prešov s.o. február 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,424,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Prešov s.o. november 2020

Prešov s.o. november 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,972,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Prešov s.o. december 2020

Prešov s.o. december 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,385,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Prešov s. o. marec 2021

Prešov s. o. marec 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,695,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Prešov s. o. apríl 2021

Prešov s. o. apríl 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,346,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Prešov s. o. máj 2021

Prešov s. o. máj 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,548,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Prešov s. o. jún 2021

Prešov s. o. jún 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,715,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Prešov s. o. júl 2021

Prešov s. o. júl 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,578,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Prešov s.o. august 2019

Prešo s.o. august 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Prešov s.o. október 2019

Prešov s.o. október 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Prešov s.o. november 2019

Prešov s.o. november 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Prešov s.o. september 2019

Prešov s.o. september 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Prešov s.o. apríl 2020

Prešov s.o. apríl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
509,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

Prešov s.o. máj 2020

Prešov s.o. máj 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
629,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

Prešov s.o. júl 2020

Prešov s.o. júl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,343,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Prešov s.o. august 2020

Prešov s.o. august 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,738,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Prešov s.o. december 2019

Prešov s.o. december 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Prešov s.o. január 2020

Prešov s.o. január 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Prešov s.o. február 2020

Prešov s.o. február 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Prešov s.o. marec 2020

Prešov s.o. marec 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Prešov s.o. jún 2020

Prešov s.o. jún 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,176,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Prešov s.o. september 2020

Prešov s.o. september 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,014,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Prešov s. o. november 2021

Prešov s. o. november 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,016,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Prešov s. o. august 2021

Prešov s. o. august 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,617,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Prešov s. o. september 2021

Prešov s. o. september 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,571,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Prešov s. o. október 2021

Prešov s. o. október 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,236,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Prešov s. o. december 2021

Prešov s. o. december 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,044,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

SP január 2022

SP január 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
855,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

SP marec 2022

SP marec 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

SP marec 2022

SP marec 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP február 2022

SP február 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
866,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

SP apríl 2022

SP apríl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
957,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP apríl 2022

SP apríl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
957,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

SP december 2022

SP december 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP december 2022

SP december 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

FA január 2023

FA január 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

FA január 2023

FA január 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP február 2023

SP február 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

SP február 2023

SP február 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MP 27_ 2021

MP27_2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

MP 27_2022

MP27_2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

SP marec 2023

SP marec 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
698,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

SP marec 2023

SP marec 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
698,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA apríl 2023

FA apríl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
806,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA apríl 2023

FA apríl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
806,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

R4 PSO 10/2020

R4 PSO 10/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 5/2022

R4 PSO 5/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 8/2022

R4 PSO 8/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 5/2023

R4 PSO 5/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 10/2023

R4 PSO 10/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 12/2019

R4 PSO 12/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 2/2020

R4 PSO 2/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 9/2020

R4 PSO 9/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 4/2023

R4 PSO 4/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 9/2022

R4 PSO 9/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 6/2023

R4 PSO 6/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 6/2022

R4 PSO 6/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 7/2022

R4 PSO 7/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 10/2022

R4 PSO 10/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 1/2023

R4 PSO 1/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 3/2023

R4 PSO 3/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 8/2023

R4 PSO 8/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO valorizácia 2021_Z2

R4 PSO valorizácia 2021_Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO valorizácia 2022_Z2

R4 PSO valorizácia 2022_Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 1/2020

R4 PSO 1/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 11/2019

R4 PSO 11/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 5/2020

R4 PSO 5/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 6/2020

R4 PSO 6/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 3/2020

R4 PSO 3/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 7/2020

R4 PSO 7/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 4/2020

R4 PSO 4/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 8/2020

R4 PSO 8/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 11/2020

R4 PSO 11/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 12/2020

R4 PSO 12/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 1/2021

R4 PSO 1/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 3/2021

R4 PSO 3/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 2/2021

R4 PSO 2/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 4/2021

R4 PSO 3/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 5/2021

R4 PSO 5/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 8/2021

R4 PSO 8/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 9/2021

R4 PSO 9/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 6/2021

R4 PSO 6/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 7/2021

R4 PSO 7/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 10/2021

R4 PSO 10/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 11/2021

R4 PSO 11/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 12/2021

R4 PSO 12/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 1/2022

R4 PSO 1/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 2/2022

R4 PSO 2/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 3/2022

R4 PSO 3/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 4/2022

R4 PSO 4/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 11/2022

R4 PSO 11/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 7/2023

R4 PSO 7/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 12/2022

R4 PSO 12/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

R4 PSO 9/2023

R4 PSO 9/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

FA máj 2023

FA máj 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
782,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA máj 2023

FA máj 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
782,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

FA jún 2023

FA jún 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
830,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA jún 2023

FA jún 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
830,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

FA júl 2023

FA júl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,358,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA august 2023

FA august 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA august 2023

FA august 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

FA valorizácia 2022

FA valorizácia 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,678,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

FA valorizácia 2021

FA valorizácia 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,223,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

FA september 2023

FA september 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

FA september 2023

FA september 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Marec 2023 Z

Marec 2023 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Máj 2023 Z

Máj 2023 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

August 2020 Z

August 2020 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Apríl 2022 Z

Apríl 2022 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

August 2022 Z

August 2022 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

November 2021 Z

November 2021 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Júl 2020 Z

Júl 2020 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

November 2020 Z

November 2020 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Október 2022 Z

Október 2022 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Jún 2023 Z

Jún 2023 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Január 2021 Z

Január 2021 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Október 2021 Z

Október 2021 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Január 2023 Z

Január 2023 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

September 2022 Z

September 2022 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Apríl 2020 Z

Apríl 2020 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

December 2019 Z

December 2019 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Máj 2022 Z

Máj 2022 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

December 2020 Z

December 2020 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Jún 2021 Z

Jún 2021 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Júl 2021 Z

Júl 2021 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Apríl 2021 Z

Apríl 2021 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

August 2021 Z

August 2021 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

December 2021 Z

December 2021 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Júl 2022 Z

Júl 2022 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Október 2020 Z

Október 2020 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Marec 2021 Z

Marec 2021 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

November 2022 Z

November 2022 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

December 2022 Z

December 2022 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Február 2023 Z

Február 2023 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Apríl 2023 Z

Apríl 2023 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Január 2020 Z

Január 2020 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Február 2020 Z

Február 2020 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Marec 2020 Z

Marec 2020 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Máj 2020 Z

Máj 2020 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Jún 2020 Z

Jún 2020 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

September 2020 Z

September 2020 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Máj 2021 Z

Máj 2021 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Február 2021 Z

Február 2021 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

September 2021 Z

September 2021 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Január 2022 Z

Január 2022 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Február 2022 Z

Február 2022 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Marec 2022 Z

Marec 2022 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Jún 2022 Z

Jún 2022 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

valorizácia 2022 Z

valorizácia 2022 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

valorizácia 2021 Z

valorizácia 2021 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

FA November 2019 Z

November 2019 Z

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

FA október 2023

FA október 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA október 2023

FA október 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
115,866 €
Vrátená suma
115,866 €
Suma na vymáhanie
115,866 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
16,946,281 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
12,986 €
Vrátená suma
12,986 €
Suma na vymáhanie
12,986 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
VÁHOSTAV - SK, a.s.
IČO
31356648
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.