Popis projektu

Trasa rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa je na začiatku úseku západne od mesta Prešov napojená na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov – západ, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe. Následne je vedená po svahu vrchu Bikoš nad údolím Šarišského potoka. V km 1,669 sa nachádza južný portál tunela „Bikoš“. Severný portál tunela je v km 2,824. Zo severného portálu tunela rýchlostná cesta križuje mostným objektom dĺžky 457 m cyklistický chodník, rieku Torysa, železničnú trať Košice – Muszyna a cestu I/68. Na konci trasy sa nachádza mimoúrovňová križovatka Prešov – sever („Dúbrava“) s cestou I/68. Súčasťou Severného obchvatu Prešova, I. etapy je aj preložka cesty I/68 v dĺžke takmer 2 km.

Projekt  v rácmi ŽoNFP je zameraný  na  výstavbu 33 vybraných stavebných objektov v rámci úseku rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa. 

Cieľom projektu je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v okolí mesta Prešov prostredníctvom výstavby kapacitnej štvorpruhovej komunikácie. Projekt bude súčasťou celého úseku R4 v dĺžke 108 km ležiaceho na významnom medzinárodnom tranzitnom ťahu MR/SR – Milhosť – Košice – Prešov – Svidník – št. hranica SR/PR. Predmetné územie je vo veľkej miere využívané nákladnou dopravou, čo kladie zvýšené nároky na dopravnú infraštruktúru.

Taktiež aktivity projektu sú zamerané na výstavbu 33 vybraných stavebných objektov  v rámci úseku rýchlostnej cesty v sieti TEN-T mimo CORE s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Miesto realizácie projektu sa nachádza  v centrálnej časti východného Slovenska v severnej časti košickej kotliny, v údolí rieky Torysy. Nachádza sa v obzvlášť výhodnej polohe, približne v strede regiónu východného Slovenska.Stavba R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa sa nachádza na území Prešovského kraja v okrese Prešov v katastrálnom území sídiel Prešov, Veľký Šariš a Malý Šariš.

Merateľnými ukazovateľmi predmetného projektu sú:

P0006 Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (mimo CORE): 4,3 km.

P0649 Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách: 24 178 185 EUR.

P0669 Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest): - 41,92 ton.

P0676 Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest): - 1,16 ton.

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2019 - 01.09.2023
Celková suma
67,785,122 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
115,866 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
29.07.2019
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia prác
Typ
A. Výstavba rýchlos…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
29.07.2019
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (mimo CORE)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
4,3 (km)
Naposledy aktualizované
21.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách
Hodnota
0 €
Cieľ
24,178,185 €
Naposledy aktualizované
21.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
-41,92 (tona)
Naposledy aktualizované
21.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
-1,16 (tona)
Naposledy aktualizované
21.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na cestnej infraštruktúre)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SP máj 2022

FA máj 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,036,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP máj 2022

FA máj 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,036,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

FA jún 2022

FA jún 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
862,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA jún 2022

FA jún 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
862,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

FA júl 2022

FA júl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA júl 2022

FA júl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
713,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

FA august 2022

FA august 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
776,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA august 2022

FA august 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
776,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

SP september 2022

FA september 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
762,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP september 2022

FA september 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
762,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

FA október 2022

FA október 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
855,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

FA október 2022

FA október 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
855,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP november 2022

SP november 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP november 2022

SP november 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Prešov s.o. október 2020

Prešov s.o. október 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,839,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Prešov s.o. január 2021

Prešov s.o. január 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,355,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Prešov s.o. február 2021

Prešov s.o. február 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,424,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Prešov s.o. november 2020

Prešov s.o. november 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,972,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Prešov s.o. december 2020

Prešov s.o. december 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,385,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Prešov s. o. marec 2021

Prešov s. o. marec 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,695,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Prešov s. o. apríl 2021

Prešov s. o. apríl 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,346,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Prešov s. o. máj 2021

Prešov s. o. máj 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,548,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Prešov s. o. jún 2021

Prešov s. o. jún 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,715,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Prešov s. o. júl 2021

Prešov s. o. júl 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,578,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Prešov s.o. august 2019

Prešo s.o. august 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Prešov s.o. október 2019

Prešov s.o. október 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Prešov s.o. november 2019

Prešov s.o. november 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Prešov s.o. september 2019

Prešov s.o. september 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Prešov s.o. apríl 2020

Prešov s.o. apríl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
509,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

Prešov s.o. máj 2020

Prešov s.o. máj 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
629,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

Prešov s.o. júl 2020

Prešov s.o. júl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,343,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Prešov s.o. august 2020

Prešov s.o. august 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,738,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Prešov s.o. december 2019

Prešov s.o. december 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Prešov s.o. január 2020

Prešov s.o. január 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Prešov s.o. február 2020

Prešov s.o. február 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Prešov s.o. marec 2020

Prešov s.o. marec 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Prešov s.o. jún 2020

Prešov s.o. jún 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,176,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Prešov s.o. september 2020

Prešov s.o. september 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,014,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Prešov s. o. november 2021

Prešov s. o. november 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,016,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Prešov s. o. august 2021

Prešov s. o. august 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,617,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Prešov s. o. september 2021

Prešov s. o. september 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,571,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2021
Názov

Prešov s. o. október 2021

Prešov s. o. október 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,236,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Prešov s. o. december 2021

Prešov s. o. december 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,044,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

SP január 2022

SP január 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
855,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

SP marec 2022

SP marec 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

SP marec 2022

SP marec 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP február 2022

SP február 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
866,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

SP apríl 2022

SP apríl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
957,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP apríl 2022

SP apríl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
957,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

SP december 2022

SP december 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP december 2022

SP december 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

FA január 2023

FA január 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

FA január 2023

FA január 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP február 2023

SP február 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

SP február 2023

SP február 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP marec 2023

SP marec 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
698,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP marec 2023

SP marec 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
698,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

FA apríl 2023

FA apríl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
806,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
115,866 €
Vrátená suma
115,866 €
Suma na vymáhanie
115,866 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
16,946,281 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
12,986 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
12,986 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Názov IČO
Názov
VÁHOSTAV - SK, a.s.
IČO
31356648
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.