Popis projektu

Predkladaný projekt s názvom "“ je plne v súlade s prijatým dokumentom „“ ako aj v súlade s § 4, odstavec 3, písmeno f), a zároveň zohľadňuje aktuálne platný legislatívny rámec pre navrhovanie stavieb zameraných na zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Hlavný cieľ predkladaného projektu, ktorým je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy bude dosiahnutý vybudovaním dvoch vodozádržných opatrení ako podpory zlepšenia klímy v záujmovom území.   

Prvou aktivitou Po doplnení "Prvým opatrením" je opatrenie , kde dôjde ku zachytávaniu zrážkovej vody zo strechy základnej školy. Následne bude zrážková voda zvedená do podzemnej zbernej nádrže a bude využívaná na polievanie ihriska a okolia areálu školy. Cieľ daného opatrenia v rámci predkladaného projektu bude dosiahnutý vybudovaním a sprevádzkovaním zberného systému zrážkovej vody, čím dôjde v plnom rozsahu ku naplneniu špecifického cieľa 2.1.1. Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy v lokalite.

Druhou aktivitou Po doplnení "Druhým opatrením" je opatrenie , kde bude zo strechy mestského úradu zachytávaná zrážková voda do podzemnej zbernej nádrže. Zachytená zrážková voda bude povrchovým kanálom zvedená do zberného jazierka. Vytvorené zberné jazierko na námestí bude slúžiť pre obyvateľov mesta Strážske ako podpora zlepšenia klímy v záujmovom území. Mesto uvažuje v čase s menším počtom zrážok využiť zachytenú zrážkovú vodu aj na zalievanie okolitej verejnej zelene. Cieľ daného opatrenia v rámci predkladaného projektu bude dosiahnutý vybudovaním a sprevádzkovaním zberného systému zrážkovej vody a zberného jazierka, čím dôjde v plnom rozsahu ku naplneniu špecifického cieľa 2.1.1. Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy v lokalite.

1. udržateľný rozvoj, ktorého hlavným cieľom je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia

2. rovnosť mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia, kde je hlavným cieľom horizontálneho princípu nediskriminácia pre programy EŠIF zabezpečiť rovnosť príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry a služieb, čo náš projekt z plnej miere zabezpečuje.

Obyvatelia mesta Strážske – 4593 ( na základe údajov zo stránky www.e-obce.sk, zo dňa 09.05.2019)

Sezónny návštevníci mesta, turisti

Žiaci a učitelia základnej školy – cca. 500

Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia: 2 720 m2

 Počet realizovaných vodozádržných opatrení: 2 ks

Výsledný ukazovateľ „Value for money“ je na úrovni 92,81777328, čo znamená  STREDNÚ  MIERU  príspevku ku špecifickému cieľu 2.1.1. Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, aktivita C Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Viac
Subjekt
Mesto Strážske
Miesta realizácie
Strážske
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2019 - 01.07.2023
Celková suma
262,650 €
Vlastné zdroje
13,132 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej …
Typ
C.Vodozádržné opatr…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
12.02.2019
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
14.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
16.12.2021
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
12.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných vodozádržných opatrení
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.11.2023
Riziko
-
Názov
Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia
Hodnota
2720,0 (m2)
Cieľ
2720,0 (m2)
Naposledy aktualizované
15.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce - Vodozádržný systém pri ZŠ

PB bau, s. r. o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - Vodozádržný systém pri ZŠ

PB bau, s. r. o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Projektová dokumentácia - vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

Ing. Jozef Schlosser

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2019
Názov

Projektová dokumentácia - vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

Ing. Jozef Schlosser

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2019
Názov

Stavebný dozor na stavbe Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

JADOZ s. r. o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Stavebný dozor na stavbe Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

JADOZ s. r. o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Stavebný dozor na stavbe Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

JADOZ s. r. o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Stavebný dozor na stavbe Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

JADOZ s. r. o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

PB bau, s. r. o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Vodozádržný systém pri ZŠ v meste Strážske

PB bau, s. r. o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

PB bau, s. r. o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Vodozádržný systém pri Mestskom úrade Strážske

PB bau, s. r. o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za externé riadenie projektu

MD poradenstvo s. r. o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov IČO
Názov
JADOZ s.r.o.
IČO
50297465
Názov
PB bau, s.r.o.
IČO
51204452
Názov
MD poradenstvo s. r. o.
IČO
52829804
Názov
Ing. Jozef Schlosser
IČO
14439301
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.