Popis projektu

Globálnym cieľom projektu je podpora investícií do vytvárania, zlepšovania a rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry v obci Dravce. Globálny cieľ bude naplnený špecifickým cieľom projektu, ktorý môžeme zadefinovať ako zlepšenie a rozšírenie miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo v oblasti voľného času prostredníctvom výstavby multifunkčného ihriska v obci. Predmetom projektu je teda výstavba bezbariérového multifunkčného ihriska pre všetky vekové kategórie obyvateľov, ktoré plánujeme zriadiť v areáli MŠ, v centrálnej časti obce. Realizáciou projektu – výstavbou multifunkčného ihriska tak dôjde k podpore miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Projektom dosiahneme vyššiu atraktivitu tejto vidieckej oblasti a celkové zlepšenie kvality života v obci Dravce. Odstránia sa nedostatky, ktoré obmedzujú dosahovať požadovanú úroveň v oblasti poskytovania základných služieb súvisiacimi s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času v súvislosti so športovými a voľno-časovými aktivitami a programami, nielen pre obyvateľov ale aj návštevníkov obce. Projekt tak významne rieši aj požiadavky verejno-prospešného charakteru a odkazuje na konkrétne opatrenia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v prepojení na opatrenia stratégie CLLD. Investícia sa netýka využívania OZE. Projekt nie je rozdelený na etapy. Financovanie projektu bude realizované prostredníctvom zálohovej  platby. Bližší popis projektu je uvedený v  prílohe  č.  2B Projekt realizácie.

Viac
Subjekt
Obec Dravce
Miesta realizácie
Dravce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.06.2023
Celková suma
57,950 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba multifunkčného ihriska
Typ
6B. Podpora na inve…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
-
Cieľ
816,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované detské ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované športové ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaný amfiteáter
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované detské ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované športové ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný amfiteáter
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný kultúrny dom
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný iný nevyužívaný objekt
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových klientov komunitných činností
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov IČO
Názov
B - komplet, s.r.o.
IČO
36600326
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.