Popis projektu

Projekt sa bude realizovať v priestoroch SOŠ Pruské, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Projekt bude riešiť komplexnú rekonštrukciu budovy internátu, jeho debarierizáciu, modernizáciu, zriadenie nových odborných učební v priestoroch internátu, študovne s knižnicou, kopírovacej miestnosti, auly, rekonštrukciu sociálnych zariadení so zabezpečením bezbariérovosti ako aj zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu. Odborné učebne budú v rámci projektu vybavené modernými technológiami a za účelom skvalitnenia výučby bude zakúpený aj výučbový traktor s príslušenstvom. V rámci zabezpečenia bezbariérového prístupu dôjde k prístavbe výťahu k budove internátu, sociálne zariadenia budú zrekonštruované s rešpektovaním podmienky bezbariérovosti a na každom poschodí bude zriadená jedna ubytovacia bunka pre imobilných.

Realizácia aktivít prispeje k rozvoju COVP a zvýšeniu kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a k lepšiemu uplatneniu absolventov na trhu práce. Debarierizáciou objektu sa zlepšia podmienky na inkluzívne vzdelávanie a rozšíria sa možnosti štúdia pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Pruské
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2022 - 01.12.2023
Celková suma
2,283,972 €
Vlastné zdroje
114,199 €
Vyčerpané z projektu
1,120,860 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia materiálno-technického vyb…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
09.08.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
13.12.2023
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Zvý…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
22.06.2022
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
30.08.2023
Názov
Modernizácia Internátu so zabezpečením …
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
22.06.2022
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
30.08.2023
Názov
Stavebné úpravy - vznik nových priestor…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
22.06.2022
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
30.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
22.06.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
160431,0 (kWh/rok)
Cieľ
160431,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
34,26 (t ekviv. CO2)
Cieľ
34,26 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
220,0 (osoby)
Cieľ
220,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
3491,0 (m2)
Cieľ
3491,0 (m2)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených internátov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zváračka

Zváračky SOŠ Pruské

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Pásový schodolez

Schodolezy SOŠ Pruské

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Vŕtačko-fréza s podstavcom

Vŕtačko-fréza SOŠ Pruské

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita 2

Stavebné práce Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita 1

Stavebné práce Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita 3

Stavebné práce Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
603,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita 1

Stavebné práce Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita 3

Stavebné práce Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
603,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita 2

Stavebné práce Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komunikačný modul k výukovým panelom pre zvýšenie počtu výukových pracovísk

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Výučbový panel systému KE2 s komunikačnou, ovládacou technikou a uvedením do prevádzky

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Výučbový panel systému KE1 s komunikačnou, ovládacou technikou a uvedením do prevádzky

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Motortester - 4CH

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Motortester - 2CH

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Výučbový panel systému BSI s komunikačnou, ovládacou technikou a uvedením do prevádzky

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Meracia stanica pre meranie časových, tepelných, tlakových, svetelných veličín a signálov v elektrike a elektronike automobilov a dopravných vozidiel - Modul 2

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Meracia stanica pre meranie impulzných, napäťových, prúdových, svetelných veličín a signálov v elektrike a elektronike automobilov a dopravných vozidiel - Modul 1

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Výučbový panel systému ABS s komunikačnou, ovládacou technikou a uvedením do prevádzky

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Tester pre sériovú diagnostiku k výučbovým panelom

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Tester pre sériovú diagnostiku k výučbovým panelom plus Reset Airbag

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Elektronický simulátor zapojenia elektrických, elektronických, automobilových súčiastok a obvodov

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Výučbový panel systému MOTOR s komunikačnou, ovládacou technikou a uvedením do prevádzky

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Výučbový panel systému KE2 s komunikačnou, ovládacou technikou a uvedením do prevádzky

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komunikačný modul k výukovým panelom pre zvýšenie počtu výukových pracovísk

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Motortester - 2CH

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výučbový panel systému BSI s komunikačnou, ovládacou technikou a uvedením do prevádzky

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Meracia stanica pre meranie časových, tepelných, tlakových, svetelných veličín a signálov v elektrike a elektronike automobilov a dopravných vozidiel - Modul 2

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Meracia stanica pre meranie impulzných, napäťových, prúdových, svetelných veličín a signálov v elektrike a elektronike automobilov a dopravných vozidiel - Modul 1

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výučbový panel systému MOTOR s komunikačnou, ovládacou technikou a uvedením do prevádzky

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výučbový panel systému ABS s komunikačnou, ovládacou technikou a uvedením do prevádzky

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tester pre sériovú diagnostiku k výučbovým panelom

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Motortester - 4CH

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektronický simulátor zapojenia elektrických, elektronických, automobilových súčiastok a obvodov

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výučbový panel systému KE1 s komunikačnou, ovládacou technikou a uvedením do prevádzky

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tester pre sériovú diagnostiku k výučbovým panelom plus Reset Airbag

Faktúra za výučbové panely_HD elektronika

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výučbový traktor s príslušenstvom

Traktor s prislusenstvom_Ematech

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Výučbový traktor s príslušenstvom

Traktor s prislusenstvom_Ematech

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.1

Faktúra č.2_Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307,210 €
Schválené na preplatenie
307,210 €
Realizácia
-
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.3

Faktúra č.2_Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
451,878 €
Schválené na preplatenie
451,878 €
Realizácia
-
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.2

Faktúra č.2_Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361,772 €
Schválené na preplatenie
361,772 €
Realizácia
-
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.2

Faktúra č.2_Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.1

Faktúra č.2_Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.3

Faktúra č.2_Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.1

Faktúra č.2_Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.2

Faktúra č.2_Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.3

Faktúra č.2_Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.2

Faktúra č.2_Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.3

Faktúra č.2_Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
451,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Prevedené stavebné práce aktivita č.1

Faktúra č.2_Metrostav

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov IČO
Názov
Ematech, s.r.o.
IČO
31413919
Názov
Ing. Ján Buchanec Technik
IČO
33576009
Názov
HD elektronika SK, s. r. o.
IČO
45988625
Názov
Metrostav Slovakia a. s.
IČO
47144190
Názov
PROFI - WELD, s. r. o.
IČO
43980791
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.