Popis projektu

Obsahom predkladaného projektu je realizácia opatrení v podmienkach ŽOS Vrútky a.s. zameraných na zníženie produkcie emisií skleníkových plynov prostredníctvom zníženia energetickej náročnosti podniku. Žiadateľ, v rámci svojej činnosti orientovanej na oblasť dopravného strojárenstva sa v súčasnom období v značnej miere zameriava na zefektívnenie prevádzkových činností s čím súvisí aj návrh opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti vyplývajúcich z vykonaného účelového energetického auditu odborne spôsobilou osobou. Cieľom predloženého projektu je, okrem nákladového zefektívnenia prevádzky, najmä prispenie k zníženiu environmentálneho zaťaženia v regióne. Projekt bude realizovaný vo výrobnom areáli ŽOS Vrútky a.s. prostredníctvom troch opatrení: výmena existujúcich svietidiel za nové LED svietidlá vo viacerých výrobných objektoch a administratívnej budove, výmena otvorových konštrukcií v administratívnej budove a modernizácia výťahov v administratívnej budove. Realizáciou uvedených opatrení dôjde k zabezpečeniu zníženia spotreby primárnych energetických zdrojov v celkovej výške 1 341,912 MWh/rok. Uvedenými opatreniami, v zmysle výzvou stanovených kritérií pre príspevok projektu k dosahovaniu cieľov operačného programu, predstavuje dosiahnutá miera úspor príspevok projektu k špecifickému cieľu OP úroveň „vysoký“. Realizáciou projektu bude zabezpečené naplnenie nasledovných ukazovateľov:

P0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora: počet 1

P0248 Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch: počet 3

P0618 Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu MWh/rok: 1 341,912

P0630 Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok: 35 519,715

P0629 Spotreba energie v podniku po realizáciou opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok: 34 832,981

P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: t ekviv. CO2 193,23 t/rok

P0657 Úspora PEZ v podniku MWh/rok : 1341,912

Viac
Subjekt
ŽOS Vrútky a.s.
Miesta realizácie
Vrútky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2021 - 01.11.2022
Celková suma
883,405 €
Vlastné zdroje
485,873 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Implementácia opatrení z energetických …
Typ
B. Implementácia op…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
07.09.2021
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
29.11.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet registrácií EMAS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov energetického manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov merania a riadenia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
22.01.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
193,23 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
22.01.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.01.2023
Riziko
-
Názov
Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1341,912 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.01.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
34832,981 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.01.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
35519,715 (MWh/rok)
Cieľ
35519,715 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.01.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora PEZ v podniku
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1341,912 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.01.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výťah č. 1

Konečná faktúra - výťahy

Vlastník dokladu
ŽOS Vrútky a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výťah č. 3

Konečná faktúra - výťahy

Vlastník dokladu
ŽOS Vrútky a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výťah č. 2

Konečná faktúra - výťahy

Vlastník dokladu
ŽOS Vrútky a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výmena okien na AB ŽOS Vrútky

Konečná faktúra - výmena okien

Vlastník dokladu
ŽOS Vrútky a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
416,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výmena osvetlenia

konečná faktúra_svetlá

Vlastník dokladu
ŽOS Vrútky a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
IČO
31402828
Názov
TRIXPA, s. r. o.
IČO
44527438
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.