Popis projektu

Primárnym cieľom projektu „Pozemné komunikácie v obci Marhaň“ je prostredníctvom rekonštrukcie a výstavby chodníkov, spevnenej plochy a výstavby verejného osvetlenia dobudovať časti technickej infraštruktúry obce pre sprístupnenie rómskych domácností k zlepšeným podmienkam bývania. Zámerom projektu je zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK v separovanej osade obce. Hlavnou aktivitou projektu je „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry“. Miestom realizácie projektu je obec Marhaň s 26% podielom rómskeho obyvateľstva MRK. Výstupom realizovaných aktivít bude zabezpečenie spojenia rómskeho separovaného osídlenia s infraštruktúrou obce vedúcou k obecným inštitúciám a službám prostredníctvom nových a opravených ciest a chodníkov (základnej škole, materskej škole, špeciálnej základnej škole, obecnému úradu, pošte a zastávke SAD). Naplnenie merateľného ukazovateľa projektu Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšia podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácií – 250 bude zrealizované prostredníctvom nasledovných objektov: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších, SO 02 Verejné osvetlenie. Predkladaný projekt je koncepčne plne v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ, prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, napĺňa zámery investičnej priority 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach prostredníctvom špecifického cieľa 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Zároveň je projekt plne v súlade s dlhodobými plánmi obce vytýčenými v dokumente Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň na roky 2014 – 2020.

Viac
Subjekt
Obec Marhaň
Miesta realizácie
Marhaň
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.08.2022
Celková suma
216,277 €
Vlastné zdroje
10,814 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora dobudovania základnej technicke…
Typ
Podpora dobudovania…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
11.07.2019
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii
Hodnota
250,0 (osoby)
Cieľ
250,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.02.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra_stavebné práce_pozemné komunikácie

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra_stavebné práce_pozemné komunikácie

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce - chodníky

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce - chodníky

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Riadenie projektu 02.2021

Faktúra - EM 02.2021

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Riadenie projektu 04.2021

Faktúra - EM 04.2021

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Riadenie projektu 05.2021

Faktúra - EM 05.2021

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Riadenie projektu 06.2021

Faktúra - EM 06.2021

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2021
Názov

Riadenie projektu 07.2021

Faktúra - EM 07.2021

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Riadenie projektu 08.2021

Faktúra - EM 08.2021

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Riadenie projektu 09.2021

Faktúra - EM 09.2021

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Riadenie projektu 10.2021

Faktúra - EM 10.2021

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Riadenie projektu 11.2021

Faktúra - EM 11.2021

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Riadenie projektu 12.2021

Faktúra - EM 12.2021

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

Riadenie projektu 07.2022

Faktúra - EM 07.2022

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Riadenie projektu 04.2022

Faktúra - EM 04.2022

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Riadenie projektu 01.2022

Faktúra - EM 01.2022

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Riadenie projektu 05.2022

Faktúra - EM 05.2022

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Riadenie projektu 03.2022

Faktúra - EM 03.2022

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Riadenie projektu 08.2022

Faktúra - EM 08.2022

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Riadenie projektu 06.2022

Faktúra - EM 06.2022

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Riadenie projektu 09.2022

Faktúra - EM 09.2022

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Riadenie projektu 10.2022

Faktúra - EM 10.2022

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

Riadenie projektu 11.2022

Faktúra - EM 11.2022

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

Projektová dokumentácia 1

Faktúra - projektová dokumentácia 1

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

Projektová dokumentácia 2

Faktúra - projektová dokumentácia 2

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

Projektová dokumentácia 3

Faktúra - projektová dokumentácia 3

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov IČO
Názov
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO
45483078
Názov
GMT projekt, spol.s.r.o.
IČO
36484971
Názov
4road s. r. o.
IČO
45661111
Názov
Ing. František Ondrej
IČO
35447028
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.