Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – Rekonštrukcia cesty Kakava a Výstavba chodníka ul.Balajka

Obec Močenok

Popis projektu

Miesto realizácie projektu:

Nitriansky kraj, okres Šaľa, obec Močenok , k.ú. Močenok,  

rekonbštrukcia cesty MK Kakava v Močenku  LV č. 4274 parc.č. - 1749 intravilán obce

Cieľová skupina:

Obyvatelia Močenku z časti Kakava a na ulici Balajka

Žiadateľ bude realizovať hlavnú aktivitu:

Rekonštrukcia cesty Kakava a Výstavba chodníka ul. Balajka , ktorá je v súlade s výzvou na predkladanie OPLZ-PO6-SC611-2019-1.

Hlavným cieľom žiadateľa je prostredníctvom rekonštrukcie a výstavbou  miestnej verejnej komunikácie  prispieť k naplneniu všetkých 3 princípov, t.j. desegregácii, degetoizácii a destigmácizácii obyvyteľov.

Špecifickým cieľom žiadateľa je prostredníctvom investícií do rekonštrukcie a vybudovaniu novej  miestnej verejnej komunikácie vytvoriť predpoklady na zvýšenie dostupnosti vzdelávacích inštitúcií( materská škola, základná škola),zdravotného strediska, obecného úradu a pošty, ktoré sídlia v jednej budove . 

Rekonštrukciou a vybudovaním novej komunikácie sa priamo zvyšuje kvalita života MRK a vytvoria sa podmienky na  ich celkovú integráciu do života.

Žiadateľ bude realizovať hlavnú aktivitu v termíne od  03/2020-09/2020

Predmetom projektu žiadateľa sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie cesty Kakava a výstavby chodníka ul. Balajka.

Žiadateľ predloženým projektom podporuje spojenia osídlenia časť Kakava a ulice Balajka  s infraštruktúrou obce vedúcou k inštitúciám: materská škola, základná škola, obecný úrad s poštou, zdravotné stredisko.

Miestna komunikácia ulica Kakava bude mať začiatok úseku na jestvujúcej križovatke miestnych komunikácií ulica Kakava s ulicou Malá Kakava a koniec úseku bude na jestvujúcej miestnej komunikácií. Celá trasa bude v hraniciach terajšej vozovky, ktorú bude smerovo kopírovať. Celková dĺžka rekonštruovanej komunikácie je 370,18m. Kategória jestvujúcej miestnej komunikácia ulice Kakava, bude v celom úseku MO 4,5/30- jednopruhová  obojsmerná komunikácia, ukončená slepo. V km 0,005-0,050 bude s redukovanou šírkou 3,0m z dôvodu stiesnených pomerov medzi jestvujúcou zástavbou.

Novovybudovaný chodník pre chodcov na ulici Balajka sa bude realizovať v dvoch úsekoch, pričom z  predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa bude realizovať prvý úsek , ktorý má začiatok  za križovatkou ulice Ľ. Štúra s ulicou Balajka  a koniec úseku , na ktorý sa požaduje dotácia, bude v km 0,430. Teda dĺžka novovybudovaného chodníka  bude 430 m.  Šírka chodníka v celej dĺžke bude1,5 m. Chodník bude zúžený len v mieste  jestvujúcej trafostanice. Táto časť chodníka 430,0 m  sa realizuje z dôvodu koncentrácie MRK. Dĺžka druhého úseku , na ktorý sa nežiada dotácia je 662,61m . Túto časť si bude obec realizovať v ďalších rozpočtových rokoch z vlastných zdrojov , alebo v prípade možností z ďalších obdobných výziev. 

Viac
Subjekt
Obec Močenok
Miesta realizácie
Močenok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2022 - 01.12.2022
Celková suma
199,047 €
Vlastné zdroje
9,952 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia cesty a výstavba chodníka
Typ
Podpora dobudovania…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
21.04.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
20.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii
Hodnota
156,0 (osoby)
Cieľ
156,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
24.04.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Faktúra 002/2023

Faktúra - Rekonštrukcia cesty Balajka a Výstavba chodníka ul. Balajka

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 002/2023

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Faktúra 002/2023

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.
IČO
36510289
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.